RIVIN d.o.o. Lukavac

Više o RIVIN d.o.o. Lukavac

Pokretna i nepokretn

RIVIN doo Lukavac u stečaju - Prodaja imovine stečajnog dužnika

DOO RIVIN U STEČAJU

LUKAVAC

Magistralni put bb

 

Broj: P-01/19

Datum: 20.07.2019.godine

 

Na osnovu člana 101-103 Zakona o stečajnom postupku ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 29/03,32/04, i 42/06 (02.08.2006.)), i odluke Privremenog odbora povjerilaca od 19.07.2019. godine stečajni upravnik objavljuje:

 

                                                                           OGLAS

                  O PRVOJ PRODAJI IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA PUTEM JAVNOG NADMETANJA

 

PREDMET PRODAJE:

Predmet prodaje je imovina stečajnog dužnika kako slijedi:

R. br.

Naziv imovine

Jed. mj.

Kol.

Cijena

Napomena

 

NEKRETNINE KAO CJELINA

 

 

 

 

1.

Nekretnine ZK uložak 541

br. parcele 2347/1, 2347/2 I 2348/6

KO BISTARAC koja se sastoji od:

1.1. Poslovna zgrada

1.2. Elektroenergetski objekat

1.3. Zemljište uz privrednu zgradu

1.4. Zemljište uz privrednu zgradu

m2

m2

m2

m2

986

11

2543

2023

Ukupno od

1.1 do 1.4. 1.147.474,00

 

2.

POSTROJENJA I OPREMA

1.1.Postrojenja (trafo stanica)

1.2.Oprema po specifikaciji

komad paket

1

1

113.468,39

9.980,00

 

3.

KANCELARIJSKI NAMJEŠTAJ

1.1. Namještaj po specifikaciji

paket

1

7.042,00

 

4.

TRANSPOTRNA SREDSTVA

1.1. Motocikl PIAGIO

komad

1

40,00

Vrijednost procijenjena za nekretnine

 

UKUPNO:

 

 

1.278.0043

kao cjelinu

 

 

USLOVI I NAČIN PRODAJE:

1. Imovina se prodaje samo kao cjelina, po procijenjenoj vrijednosti iz oglas u iznosu od 1.278,004,39 KM, koja ujedno predstavlja i najnižu cijenu ispod koje se nekretnina kao cjelina sa postrojenjima i opremom, kancelarijskim namještajem i transportnim sredstvom ne može prodati.

2. Sva dokumentacija za pregled činjeničnog stanja nalazi se kod stečajnog upravnika broj telefona 061/337-991.

3. Pregled nekretnina zainteresovani ponuđači mogu pogledati na lokaciji navedenoj u javnom oglasu.

4. Pregled postrojenja i opreme, kancelarijskog nanještaja i transportnog sredstva zainteresovani ponuđači mogu pogledati na lokaciji navedenoj u javnom oglasu.

5. Javno otvaranje ponuda će se obaviti 20.08.2019.godine na adresi Općinskog suda u Tuzli, zgrada toranj u sudnici broj 1 sa početkom u 14 časova.

6. Ponuđači pravna i fizička lica dužni su uz ponudu dostaviti: pravna lica aktuelni izvod iz sudskog registra (ne stariji od tri mjeseca), a fizička lica validan identifikacioni document. (lična karta ili pasoš).

7. Strani ponuđači imaju pravo učešća uz uslov da budu zadovoljene odredbe Zakona o politici stranih ulaganja u BiH.

8. Pravo učešća imaju pravna i fizička lica koja izvrše uplatu novčanih sredstava kao polog depozita u visini 10.000,00 KM na žiro račun broj 140-40111200447-21 otvorenog kod SBER Banke d.d. Tuzla na ime "RIVIN" d.o.o. U STEČAJU Lukavac.

9. Svi porezi, takse i druga davanja prilikom kupovine, preuzimanja i prenosa vlasništva padaju na teret kupca.

10. Dokaz o uplati depozita dostaviti uz ponudu ili najkasnije do 20.08.2019.godine do 13 časova.

11. Ponuđačima čije ponude budu nižerangirane, osim za tri najbolja ponuđača, uplaćeni depozit biće vraćen odmah po završetku javnog nadmetanja.

12. Drugorangiranom i trećerangiranom ponuđaču iznos depozita biće vraćen po zaključenju ugovora sa prvorangiranim ponuđačem.

13. Preuzimanje u posjed imovine izvršiće se dva dana po pravosnažnosti rješenja o dosudi. Maksimalan rok za uplatu postignute cijene iznosi 15 dana od dana zaključenja javnog nadmetanja.

14. Ukoliko najpovojniji ponuđač ne uplati ponuđeni iznos u roku od petnaest dana od dana završetka javnog nadmetanja gubi pravo na povrat depozita a pobjednikom se proglašava drugorangirani ponuđač. .

15. Nekretnina opterećena priznatim razlučnim pravom u iznosu od 1.240.212,08 KM.

16. Pojedinačna cijena podizanja ponude za imovinu iz oglasa ne može iznositi manje od 5.000,00 KM.

17. Ukoliko bude više ponuđača sa istom cijenom koja bude utvrđena kao validna i odgovarajuća u skladu sa minimalnom ponuđenom cijenom iz javnog oglasa, a niti jedan ponuđač ne. ponudi cijenu veću od navedene u oglasu prodaja će se oglasiti neuspjelom.

18. Ponuđači se, ovim oglasom, upoznaju da se u poslovnoj zgradi društva dužnika nalaze zalihe robe koje će biti predmet prodaje kao dio stečajne mase društva sužnika. Kupac se obavezuje da zalihe roba čuva i da omogući nesmetan pristup zalihama roba dužnika sve do momenta prodaje i preuzimanja od strane kupca/kupaca, što će ponuđač/ponuđači potvrditi potpisanom izjavom koja će biti sastavni dio zapisnika o prodaji.

 

Kontakt osoba Hamidović Besim i kontakt telefon 061/337-991

 

STEČAJNI UPRAVNIK

Besim Hamidović, dipl. oec.