VRAPČE d.o.o. Tuzla

Više o VRAPČE d.o.o. Tuzla

Nepoznato

Pokretanje prethodnog postupka radi utvrđivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom privrednog društva dužnikom VRAPČE d.o.o. Tuzla

Općinski sud u Tuzli, sudija Alma Mujčinović kao stečajni sudija, u postupkuprethodnog ispitivanja prijave za pokret anje stečajnog postupka nad dužnikom "VRAPČE" d.o.o. Tuzla, Vrapče br. 53, Tuzla, dana 07.03.2019. godine, donio je slijedeće


                                                                    RJEŠENJE


Pokreće se prethodni postupak radi utvrđivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom privrednog društva dužnikom "VRAPČE" d.o.o. Tuzla, Vrapče br. 53, Tuzla, matičnog broja subjekta 1-9808. Za privremenog stečajnog upravnika imenuje se Adnan Mešić iz Tuzle.
Privremeni stečajni upravnik dužan je odmah po prijemu rješenja o imenovanju preduzeti radnje utvrđene odredbom člana 16. Zakona o stečajnom postupku, a naročito:

- obezbijediti imovinu dužnika i starati se o istoj,

- izvršiti pregled dužnikovih poslovnih prostorija i izvršiti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju dužnika,

- utvrditi da li postoji razlog zaotvaranje stečajnog postupka,

- ispitati da li će imovina stečajnog dužnika pokriti troškove stečajnog postupka,

- utvrditi da li se poslovanje stečajnog dužnika može u cjelini ili djelimično nastaviti u toku prethodnog postupka i

- uraditi kontrolu poslovanja stečajnog dužnika.


Privremeni stečajni upravnik dužan je podnijeti svoj pismeni izvještaj ovom sudu u roku od 30 dana od dana donošenja ovog rješenja u kome će izvijestiti ovaj sud o preduzetim radnjama i iznijeti svoje stručno mišljenje o tome da li postoje razlozi za otvaranje stečajnog postupka, odnosno da li postoje bilo kakvi izgledi za nastavak daljeg poslovanja dužnika. Mjere pojedinačnog prinudnog izvršenja pokrenute protiv stečajnog dužnika se obustavljaju, izlučna i razlučna prava povjerioci ne mogu ostvariti u prethodnom postupku, stečajni dužnik ne može raspolagati budućom stečajnom masom bez
saglasnosti privremenog stečajnog upravnika i suda, a sve to u cilju osiguranja buduće stečajne mase. Rješenje će biti objavljeno u "Službenim novinama Federacije BiH", te se pozivaju povjerioci da privremenom stečajnom upravniku bez odlaganja dostave prijedlog mjera osiguranja na predmetima stečajnog dužnika koje će eventualno zahtijevati. Ovo rješenje će se dostaviti Odjeljenju registra ovog Suda, Zemljišno-knjižnom uredu Općinskog suda u Tuzli, Službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Tuzla, radi upisa zabilježbe otvaranja prethodnog postupka.

 

Broj 32 0 St 351707 19 St
07. marta 2019. godine
Tuzla