VRAPČE d.o.o. Tuzla

Više o VRAPČE d.o.o. Tuzla

Nepoznato

Poziv na stečajni postupak nad imovinom dužnika VRAPČE d.o.o. Tuzla

Općinski sud u Tuzli, sudija Alma Mujčinović, kao stečajni sudija, u stečajnom postupku nad imovinom dužnika "VRAPČE" d.o.o. Tuzla, Vrapče br. 53., Tuzla, dana 21.05.2019. godine, donio je sljedeće

 

                                                                             RJEŠENJE


I. Otvara se stečajni postupak nad imovinom dužnika "VRAPČE" d.o.o. Tuzla, Vrapče br. 53, Tuzla, matični br. subjekta 1-9808.
II. Stečajni postupak se otvara sa danom 21.05.2019. godine u12,00 sati, kada se rješenje o otvaranju stečajnog postupka ističe na oglasnoj tabli suda. Oglas o otvaranju stečajnog postupkaobjavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Adnan Mešić iz Tuzle.
IV. Pozivaju se povjerioci da u roku od30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja stečajnom sudu dostavom prijave i priloga u dva primjerka u skladu saodredbama Zakona o stečajnom postupku o prijavi potraživanja (član 110. Zakona), te prilože dokaz o uplaćenoj sudskoj taksi na prijavu potraživanja u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da taksa ne može biti manja od 50,00 KM, niti veća od 10.000,00 KM, na žiro račun broj 1321000256000080 - Vrsta prihoda: 722221 Budžet Tuzlanskog kantona.
V. Pozivaju se povjerioci da u roku od30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom novinama Federacije BiH", stečajnog upravnika obavijeste koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika. Potrebno je navesti predmet na kome se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osigurano potraživanje.
VI. Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema stečajnom dužniku da ih bez odlaganja izvrše.
VII. Otvaranje stečajnog postupka ima se upisati u sudski registar Općinskog suda Tuzla, zemljišne knjige Općinskogsuda u Tuzli, Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Tuzla.
VIII.Skupština povjerilaca (ročište za ispitivanje) na kojoj će se ispitati prijavljena potraživanja zakazuje se za dan četvrtak 11.07.2019. godine u 13,00 sati, u zgradi Toranj, ul. Maršala Tita, sprat 9.
IX. Skupština povjerilaca (izvještajno ročište) na kom će se na osnovu izvještaja stečajnog upravnika odlučiti o daljem toku stečajnog postupka održat će se u četvrtak 11.07.2019. godine u 13,00 sati, na istom mjestu nakon ročišta za ispitivanje prijava potraživanja.

 

Broj 32 0 St 351707 19 St
21. maja 2019. godine
Tuzla