MAPEX dd Maglaj

Više o MAPEX dd Maglaj

Pokretnina

MAPEX dd Maglaj u stečaju - Prodaja opreme stečajnog dužnika

«MAPEX» d.d. - u stečaju MAGLAJ

Stečajni upravnik

 

Broj: St-165917/18-07/19

Dana, 24.07.2019. godine

 

Na osnovu člana 101. i 103. Zakona o stečajnom postupku (SI. Novine F BiH broj 29/03, 32/04, 42/06 i 52/18), Odluke skupštine povjerilaca od 05.06.2019. godine i Odluke Odbora povjerilaca od 22.07.2019. godine, stečajni upravnik "MAPEX" d.d. u stečaju Maglaj, raspisuje

 

                                                                         OGLAS O PRODAJI IMOVINE

 

A. Predmet oglasa je prodaja imovine usmenim javnim nadmetanjem:

 

 

1. OPREMA - prodaja pojedinačno

R.B.

NAZIV IMOVINE (Pokretna imovina)

POČETNA PRODAJNA CIJENA u KM

1.

ATOMIZER AGP-1000E

3.000,00

2.

MULČER

2.000,00

3.

PRIKOLICA 3,8 TONA

1.500,00

4.

PRSKALICA A65 440L

1.500,00

5.

KOPAČ RUPA 6X100

3.000,00

6.

MULCER SA KARDANOM

3.000,00

7.

TRAKTOR IMT 542

5.000,00

8.

VILJUSKAR DIZEL POBEDA NOVI SAD-TU-32

3.000,00

9.

CISTERNA ZA VODU 1.000L-plava PVC

300,00

10.

KAZAN ZA RAKIJU 500L-ZAZIDAN

4.000,00

11.

KAZAN ZA RAKIJU 500L

6.000,00

12.

KACA 5000L

500,00

13.

PALETAR RUČNI 255

200,00

14.

MULJNA PUMPA TEX-2M

800,00

15.

UW LAMPA 40W

300,00

16.

RUČNI PALETAR 2,5T

350,00

17.

KACE 500L (24 KOM) cijena po komadu

50,00

18.

KACE 1000L (20 KOM) cijena po komadu

100,00

19.

PLUG DVOBRAZNI

300,00

20.

PLUG VOĆARSKI

200,00

21.

TANJIRAČA

500,00

22.

PLUG VINOGRADSKI

500,00

23.

RASTURAČ MINERALNOG ĐUBRIVA

300,00

24.

PODRIVAC (2 KOM) cijena po komadu

600,00

25.

SILOS

100,00

26.

POSUDA OD INOXA 10.000L

1.700,00

27.

POSUDA OD INOXA 5.000L

1.100,00

28.

VAGA 500KG

300,00

29.

CRIJEVO ZA NAVODNJAVANJE SA KOLUTOM

300,00

30.

POCINCANE CIJEVI ZA NAVODNJAVANJE (100 KOM) cijena ukupno

1.000,00

31.

VAGA 100 KG

250,00

32.

RUČNA KOLICA ČETRI TOČKA •

100,00

33.

RUČNA KOLICA DVA TOČKA

150,00

34.

RUČNI VILJUSKAR

100,00

35.

STOLNI ZATVARAČ FLAŠA

2.500,00

36.

GRIJAČ KAPICA ZA FLAŠE

150,00

37.

CEPILICA PLUTO VELIKA

50,00

38.

ZATVARACICA

600,00

39.

UNIVERZALNA JEDNOREDN A PUNILICA SA 4 IZLAZA

1.200,00

40.

SKODA OKTAVIJA 1,9DIZEL 2007 GOD.

7.500,00

41.

KACE SA ČESMOM 1.500L (2 KOM) cijena po komadu

150,00

 

B. Cijena i način prodaje:

1. Početna prodajna cijena je utvrđena na osnovu Odluke Skupštine i Odbora povjerilaca.

2. Prodaja imovine će se izvršiti usmenim javnim nadmetanjem.

 

C. Uslovi, termin i način prodaje

1. Pravo učešća na Oglasu o prodaji imovine, imaju sva pravna i fizička lica, koja neposredno prije održavanja javnog nadmetanja dostave: prijavu u zatvorenoj koverti sa ponudom o kupovini predmeta prodaje i naznačenom cijenom, punim nazivom, adresom i brojem telefona podnosioca prijave i dokaz o plaćenom detozitu.

2. Prodaja imovine javnim nadmetanjm će se održati dana 20.08.2019. godine (utorak) u 11 sati u Poslovnoj zgradi firme na Omerdinom polju u Maglaju.

3. Uslovi prodaje su:

- imovina firme se prodaje pojedinačno, kupac kupuje imovinu firme, u postojećem stanju,

-  ponuđena početna cijena iz ponude u zatvorenoj koverti ne može biti manja od iste navedene pod tačkom A. 1. ovog Oglasa,

- najveća ponuđena cijena iz zatvorene ponude, predstavlja početnu cijenu za usmeno javno nadmetanje ponuđača za predmet prodaje,

- na javnom nadmetanju mogu sudjelovati kupci koji, na ime garancije (depozita), uplate novčana sredstava u iznosu od 10% od početne cijene, na transakcioni račun "MAPEX" d.d. u stečaju Maglaj broj: 3385502270273157, otvoren kod UniCredit bank dd Mostar sa naznakom: osiguranje za učešće na javnom nadmetanju, uz navođenje predmeta kupovine,

- sve poreze i troškove snosi kupac,

- prodaja se vši po načelu «viđeno-kupljeno», bez naknadnih prigovora, vezano za predmet prodaje,

- ako najpovoljniji ponuđač ne uplati ukupnu kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana prodaje smatra se da je odustao od kupnje, te gubi pravo na povrat garancije (depozita), a stečajni upravnik proglašava kupcem slijedećeg najpovoljnijeg ponuđača.

4. Imovina koja je predmet prodaje, može se razgledati svakog radnog dana od 08-15 sati u prostorijama društva "MAPEX" d.d. u stečaju Maglaj, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefone: 061 153 505 i 061/796-196.