MAPEX dd Maglaj

Više o MAPEX dd Maglaj

Nepoznato

Poziv na stečajni postupak nad imovinom pravnog lica MAPEX dd Maglaj

Općinski sud u Zenici, stečajni sudija Marina Šapina, odlučujući u stečajnom postupku nad društvom "MAPEDŽ" MAGLAJ , dioničko društvo za proizvodnju, promet i ugostiteljstvo, Sulejmana Omerovića br. 159, Maglaj, koji je pokrenut po prijedlogu društva "MAPEX" MAGLAJ, di oničko društvo za proizvodnju, promet i ugostiteljstvo, Sulejmana Omerovića br. 159, Maglaj, kao protupredlagatelj, kojeg zastupa Nefud Smajlagić, direktor društva, nakon održanog ročišta za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka održanog dana 26.02.2019. godine, kome su prisustvovali direktor predlagača Nefud Smajlagić i vještak Izudin Alić, van ročišta dana 04.03.2019. godine, donosi sljedeće

 

                                                                             RJEŠENJE


Otvara se stečajni postupak nad imovinom pravnog lica "MAPEX" MAGLAJ, dioničko društvo za proizvodnju, promet i ugostiteljstvo, Sulejmana Omerovića br. 159, Maglaj, dana 04.03.2019. godine, u 15,00 sati.
Za stečajnog upravnika, sa liste stečajnih upravnika se imenuje Azra Škapur iz Tešnja, ul. Krndija TKB 4/6 (p.p. 43).
Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana prijave svoja potraživanja koja imaju prema stečajnom dužniku podnošenjem p rijave Općinskom sudu u Zenici na broj 43 0 St 165917 18 uz uplatu sudske takse u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, ali ne manje od 50,00 KM, niti više od 10.000,00 KM na transakcijski račun budžeta ZE-DO kantona broj 134-010-0000001672, vrsta prihoda 722221, budžetska organizacija 1606001, općina 103.
Podnosioci prijave uz prijavu trebaju navesti svoju firmu, sjedište, boravište, pravni osnov i iznos potraživanja, kao i broj svog transakcijskog računa.
Pozivaju se povjerioci da stečajnog upravnika u roku od 30 dana obavijeste koja prava osiguranja potražuju na predmetima i imovini stečajnog dužnika, navođenjem predmeta nad kojim se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja, kao i osigurano potraživanje.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da svoje obaveze bez odlaganja izmire.
Ispitno i izvještajno ročište u ovom postupku zakazuje se za dan srijeda 05.06.2019. godine u 09,00 sati, u zgradi Općinskog suda u Zenici, te se na isto pozivaju povjerioci stečajnog dužnika koji podnesu prijavu potraživanja i stečajni upravnik.
Određuje se upis zabilježbe stečajnog postupka u Registar društava kod stečajnog dužnika koji se vodi pod MBS: 43-02-0001-13 (stari broj 1-6550), te oznake "u stečaju" uz naziv stečajnog dužnika, a po pravomoćnosti ovog rješenja.

 

Broj 43 0 St 165917 18 St
04. marta 2019. godine
Zenica