TMB d.d. Banovići

Više o TMB d.d. Banovići

Nekretnina

TMB dd Banovići u stečaju - Prodaja nekretnina stečajnog dužnik

Na osnovu rješenja Općinskog Suda u Tuzli broj: 32 O St 053864 05 St od 10.05.2005. godine, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom.

 

TMB d.d. Banovići

Mikromotori i električni aparati Banovići, u stečaju 75290 Banovići,

ul. Branilaca Banovića br.22 Matični broj: 1-1927

 

U skladu sa odredbama člana 101 i 102. Zakona o stečajnom postupku Federacije BiH ( „Službene novine FBiFF'br. 29/03,32/04,42/06 i 52/08) te odluke Skupštine povjerilaca od 21.03.2018. god.stečajni upravnik stečajnog dužnika dana 25.06.2019.godine.

 

                                                                                   OGLAŠAVA

                             Drugu prodaju imovine stečajnog dužnika javnim prikupljanjem ponuda

 

I. PREDMET PRODAJE

1.1. Predmet prodaje je nepokretna imovina u vlasništvu stečajnog dužnika koja se nalazi u Banov ićima. Ul. Branilaca Bosne br.22 , a koja se sastoji od sljedećeg popisa:

 

RED. BR.

VRSTA NEKRETNINE

OZNAKA

Površina U m2

1.

Zemljište uz privrednu zgradu

ZK uložak br.188 KO Kičma

TMB Banovići grad k.č. br. 314/2

4.554

2.

Poslovna zgrada 1

 

123

3.

Poslovna zgrada 2

 

11

4.

Poslovna zgrada 3

 

88

5.

Poslovna Zgrada 4

 

486

6.

Poslovna zgrada 5

 

167

7.

Poslovna zgrada 6

 

2.457

8.

Poslovna zgrada 7

 

206

9.

Poslovna zgrada 8

 

15

10.

Elektroenergetski objekat 9

 

15

11.

Elektroenergetski objekat 10

 

6

12.

Ukupna površina zemljišta

 

8.128

 

U skladu sa pozivom na ponudu privredno društvo „TMB" d.d. Banovići, u stečaju poziva sva zainteresovana pravna i fizička lica, kod kojih postoji interes, da oglašivaču upute svoje ponude, uslove za kupovinu navedenih nekretnina.

II.

2.1. Pravo na dostavljanje ponuda saglasno ovom oglasu imaju sva pravna i fizička lica.

2.2. Ponuđač je dužan da u pismenoj formi sačini jasnu i nedvosmislenu ponudu sa preciznim opredjeljenjem za kupovinu nepokretnosti i cijenom koju za predmetnu nepokretnost nudi.

2.3. Uz ponudu treba priložiti izvod iz sudskog registra.adresu, telefon i kontakt osobu.

2.4. Ponude se dostavljaju putem pošte ili lično na adresu : Općinski Sud u Tuzli, s naznakom stečajnog broja iz rješenja.

2.5. Krajnji rok za dostavljanje ponude je 10.08.2019. god.Otvaranje pismenih ponuda će se održati: 10.08.2019. godine u 11:00 sati.

III.

3.1. Otvaranje pismenih ponuda izvršit će stečajni upravnik koji će nakon otvaranja pismenih ponuda, Odboru povjerilaca, za kupca predložiti ponuđača koji je pismenom ponudom ili u naknadno obavljenim direktnim pregovorima ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu.

3.2. Napominjem da se neće razmatrati ponude čija je cijena ispod svake realnosti.

3.3. O izboru najpovoljnijeg ponuđača biće obavješteno samo ono lice čija je ponuda prihvaćena odlukom Odbora povjerilaca kao najpovoljnija, najkasnije u roku od pet dana od dana otvaranja ponuda.

IV.

4.1. Imovina se može razgledati svakim radnim danom od 9:00 do 15:00 sati. Uz prethodnu najavu stečajnom upravniku na telefon broj: 062/108-509