Pokretnina

JKP "Komunalno" d.d. Živinice u stečaju - Prodaja imovine stečajnog dužnika

Javni oglas za prodaju imovine JKP "Komunalno" d.d. Živinice, u stečaju

Prva ulica broj 190

 

Broj: 32 OSt 310126 17 St

Na osnovu člana 101., 102. i 103. Zakona o stečajnom postupku ("Službene novine FBiH"broj 29/3, 32/04 i 42/06), odluke Skupštine povjerilaca od 10.05.2018. godine, i Odluke Odbora povjerilaca od 04.07.2019.godine, stečajni upravnik, dana 09.07.2019.godine, objavljuje:

 

                                                                      JAVNI OGLAS

                                                     radi prodaje imovine stečajnog dužnika

 

I

Predmet prodaje je pokretna imovina stečajnog dužnika, koja se nalazi u Živinicama u ulici Prva ulica broj 190. Pokretna imovina se sastoji od: motorna kosilica Honda RG466 2 kom., hidrantski nastavak, mlaznica 2 kom., saobraćajna signalizacija 24 kom., aparat za gašenje požara P9F 4 kom. i radna mašina Čistilica ISAL PB 155 D. Svi detalji su dostupni na upit putem maila alisabijedic@yahoo.com . a mogu se pogledati svakim radnim danom od 09,00 - 14,00 sati, na adresi stečajnog dužnika.

               

LOT 1. - četvrta prodaja

Pojedinačna prodaja:

motorna kosilica Honda RG466 2 kom    313,50 KM (+ 17 % PDV)

hidrantski nastavak i mlaznica 2 kom      201,30 KM (+ 17 % PDV)

saobraćajna signalizacija 24 kom              175,00 KM (+ 17 % PDV)

 

LOT 2. - četvrta prodaja Radna mašina Čistilica ISAL PB 155 D

Početna cijena imovine za LOT 2. iznosi. 23.569,30 KM (+ 17 % PDV)

 

II

LOT 3. - osma prodaja

Rovokopač IMT god.proiz. 1989.

Početna cijena imovine za LOT 3. iznosi 4.377,60 (+ 17% PDV)

 

NAVEDENE CIJENE PO LOTOVIMA SU BEZ PDV-a!!!

 

III

USLOVI PRODAJE

a) Navedena imovina se prodaje po vrijednostima koje je utvrdio Odbor povjerilaca i ponuđena cijena ne može biti manja od utvrđene.

b) Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica, domaća i strana, koja polože depozit:

> 100,00 KM za imovinu navedenu u LOT 1,

> 1.000,00 KM za imovinu navedenu za LOT 2 i LOT 3,

c) Uz propisanu dokumentaciju i izjave, svi ponuđači dužni su dostaviti dokaz o uplati propisanog depozita, koji se uplaćuje na račun prodavca JKP "Komunalno" d.d. Živinice u stečaju, koji je otvoren kod NLB banke dd Sarajevo, poslovnica Živinice, broj 1321102019535153.

d) Ponuđači su dužni dostaviti podatke o svom identitetu, izjavu da će u slučaju izbora za najpovoljnijeg ponuđača preuzeti na sebe sve obaveze PDV-a i sve druge obaveze vezane za promet pokretne imovine, te izjavu da pokretne stvari kupuju u viđenom stanju, po principu "viđeno-kupljeno", tako da se isključuju svi naknadni prigovori i reklamacije.

e) Koverte sa dokumentima dostavljaju se poštom ili lično na adresu sjedišta prodavca u Živinicama, u ulici Prva ulica broj 190. Rok za dostavljanje dokumentacije je do početka ročišta za prodaju.

 

f) Ročište za prodaju će se održati u prostorijama sjedišta prodavca u Živinicama u ulici Prva ulica broj 190, dana 23.07.2019. godine (utorak) sa početkom u 11:00 sati.

g)  Postupak prodaje i usmeno nadmetanje će voditi komisija koju imenuje stečajni upravnik. Zadatak komisije je da utvrdi ispravnost dokumentacije navedene pod tačkom d) i e), te da rukovodi usmenim nadmetanjem, a zatim da proglasi najpovoljnijeg ponuđača, rukovodeći se pri tome isključivo najpovoljnijom ponuđenom cijenom,

h)   Najuspješnji ponuđač, koji bude proglašen pobjednikom, dužan je uplatiti kupoprodajnu cijenu u roku od 10 dana od dana zaključenja usmenog nadmetanja, a u protivnom gubi pravo na položeni depozit,

i)   Svim ostalim ponuđačima će se izvršiti povrat uplaćenog depozita u roku od tri radna dana nakon uplate kupoprodajne cijene predmeta prodaje,

j)   Ukoliko najuspješniji ponuđač ne uplati kupoprodajnu cijenu u roku od 10 dana, smatrat će se daje isti odustao od kupnje, te će se na zaključenje pozvati slijedeći rangirani ponuđač, uz uslov da ponuđena kupoprodajna cijena nije manja od početne cijene iz ovog javnog oglasa,

k)  U slučaju odustanka i drugog ponuđača, pod istim uslovima može se pozvati i treći rangirani ponuđač,

lj)  Predaja i raspolaganje pokretnom i nepokretnom imovinom će se izvršiti komisijski odmah po pravosnažnosti Rješenja o dosudi.

 

NAPOMENA

Imovina se može pogledati svakim radnim danom u vremenu od 09,00 do 14,00 sati u sjedištu društva. Za sve informacije kontaktirati na brojeve 061/164-125.

 

STEČAJNI UPRAVNIK

Alisa Bijedić, dipl. oec.