Pokretna i nepokretn

FABRIKA ŠEĆERA ad Bijeljina u stečaju - Prodaja cjelokupne imovine stečajnog dužnika

Stečajni upravnik AD"Fabrika šećera Bijeljina" Velika Obarska -u stečaju, na osnovu odluke Skupštine poverilaca od dana 04.07.2019.god

 

OGLAŠAVA PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA AD" Fabrika šećera Bijeljina" Velika Obarska - u stečaju i zakazuje:

 

• za dan 05.O8.2O19.god. (ponedeljak) a 12,00 časova otvaranje pismenih ponuda

Prodaja imovine će se vršiti putem dostavljanja pismenih ponuda od strane kupaca. Otvaranje pismenih ponuda će se obaviti u prostorijama AD"Fabrika šećera Bijeljina" Velika Obarska.u stečaju, Republika Srpska BIH, dana 05.08.2019.god. u 12h.

PREDMET PRODAJE: Kompletna imovina stečajnog dužnika AD"Fabrika šećera Bijeljina" Velika Obarska - u stečaju i to:

1 .Nekretnine /pravo svojine/, koje se nalaze na lokaciji Opštine Bijeljina, Bijeljinski Srez, KO Velika Obarska list nepokretnosti br 6/0 Republička uprava za geodetske i imovinsko - pravne poslove PJ Bijeljina br. 21.12-952.1-2-753/2019 od 01.02.2019.god. Brojevi parcela 1; 1442; 4522; 4671; 4686; 4689; 4990; 5495; što čini površinu zemljišta i objekata od 491622m2, i može da se razgleda svakim radnim danom od 09,00 h pa do 4,00 h, do01.07.2019.gođ. Imovinu Ćine:objekti; zemljište; osnovna sredstva-oprema od red.br. 1 do 1055; rezervni đelovi od br.l do 318; alat i inventar ođ br. 1 do 504; materijal iz centralnog magacina od red.br. 1 do 2794; sirovine pod red.br. 1; potrošni materijal od red.br.l do 28;semena odred.br.1 do 6; gorivo i hemikalije od red.br. 1 do 22; gotovi proizvod pod red.br. 1; rezervni delovi odred.br. 1 do 791;

2. Nekretnine / polje - njiva / evidentiranom u Listu nepokretnosti br. 6/6 od 01.02.2019. god br.21.12-952-1.2-754/2019 broj parcele 5672 KO Batković i kopijom katastarskog plana br.21.12952.1.3-1872019 od 01,02.2019.god ukupne površine 16730m2i

3. Nekretnine /njiva 2 i 3 klase sa pomoćnim objektima u privredi/ KO Ostojićevo List nepokre-tnosti br 1/6 od 01.02.2019.god. br. 2,.,1-952.1-2-755/2019. br. Parcele 1710 površine 5004 m2

PRAVO UČESTVOVANJA Imaju sva pravna i fizčka lica (domaća i strana) koja uplate deposit-kaparu u iznosu od 50.000,00KM na žiro račun firme AD' 'Fabrika šećera Bijeljina" Velika Obarska - u stečaju i to: 5517902220908967 i dostave svoju pismenu ponudu (sa dokazom o uplati depozita, najkasnije do 02.08.2019. god. do 12h) Napomena: sve uplate i prijave posle tog roka neće se primati, neće se prihvatiti, niti će biti razmatrane na toj licitaciji.

DOSTAVLJANJE PONUDA lično u AD"Fabrika šećera Bijeljina" Velika Obarska - u stečaju, u propisno zatvorenom kovertu, sa naznakom "Ponuda za kupovinu imovine firme AD"Fabrika šećera Bijeljina" Velika Obarska - u stečaju.

Ponuda treba da sadrži:

Ime kupca (tačan naziv pravnog lica ili ime i prezime fizičkog lica koji kupuje),

Matični broj firme ili JMB ako je fizičko lice, (overene fotokopije)

Taćnu adresu stanovanja, prebivališta.

Ponuđen iznos u KM (konvertibilnim markama)

Potvrda o uplati depozita od 50.000.00KM na žiro račun,

Potvrdu od PU da nema neizmirenih poreskih obaveza

Komplenu overcnu dokumentaciju o registraciji pravnog lica i odgovornog lica

(Nepotpune i nekonpletne ponude neće se razmatrati)

• U slučaju da dva ili više kupaca daju istu cenu za imovinu, kupac će biti onaj koji u javnom nametanju pred istom komisijom, taj dan kada se budu otvorile ponude, da veću cenu na istoj toj licitaciji.

POČETNA CIJENE NA LICITACIJI za gore navedenu imovinu na ovoj licitaciji je: =10.000.000,00 KM (desetmilionakonvertibilnihmaraka)

Eventualne poreze i sve ostale troškove oko prevoda, prenosa vlasništva, notarskih usluga, snosi - plaća kupac imovine u skladu sa važećim Zakonima Republike Srpske BIH i notarskim tarifama. Kompletna imovina se prodaje u viđenom stanju i naknadne reklamacije se ne prihvataju. Kupac je dužan da izvrši uvid u kompletnu imovinu koju kupuje u SO Bijeljina, PU Bijeljina, u gruntovnim i katastarskim knjigama, te u poseđovnim i vlasničkim listovima, da izvrši sve prove« dokumentacije i eventualnih obaveza koje imaju kupci, na osnovu kupovine ove nekretnine .(naknadne reklamacije se ne prihvataju)

KUPAC je ono pravno ili fizičko lice koje ponudi naveći iznos u pismenoj ponudi za imovinu koju licitira. Taj iznos mora biti veći od početne cene. Ponude sa manjim iznosom od ponuđen je cene neće se razmatrati. Kupac je dužan da kompletan iznos uplati u roku ođ 30 (trideset) dana na žiro račun AD "Fabrika šećera Bijeljina" Velika Obarska - u stečaju. Ukoliko kupac to ne uradi, ne uplati razliku novčanih sredstava u datom roku, deposit tj. kaparu firma AD"Fabrika Šećera Bijeljina" Velika Obarska - u stečaju zadržava, ne vraća kupcu, u kom slučaju će biti biran sledeći najpovoljniji ponuđač.

Zabeležbe i tetreti na gore navedenoj imovini će biti skinuti, brisani u skladu sa važećim Zakonom RS BIH za tu oblast i Zakonom o stečajnom postupku RS BIH.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u periodu od 09,00h do 14,00 h svakim radnim danom, na tel.065/335530, ili doći lično u prostorije firme

 

AD"Fabrika šećera Bijeljina" Velika Obarska - u stečaju.

Bijeljina, 05.07.2019.god.            

 

Stečajni upravnik

Dr NebojŠa Matić