Nekretnina

UNIS INŽENJERING dd Sarajevo u likvidaciji - Prodaje nekretnina u Sarajevu

UNIS INŽENJERING d.d. - u likvidaciji Sarajevo

ulica Crni vrh broj 4

Rješenje Općinskog suda u Sarajevu

Broj: 65 OL 753181 19 L

Sarajevo,01.07.2019. godine

Broj: 04/19

 

Na osnovu Rješenja Općinskog suda u Sarajevu broj: 65 0 L 753181 19 L izdatog dana 27.02.2019. godine, a vezano za prodaju neprodate imovine privednog društva u likvidaciji likvidator društva objavljuje:

 

                                                                           JAVNI OGLAS

                                   radi prodaje nepokretne imovine dioničkog društva u

                                                      likvidaciji metodom usmenog javnog nadmetanja

 

PREDMET PRODAJE:

Prilazni put, broj parcele: 611/5, površine 778 m2, upisano u zemljišnoknjižnom ulošku broj: 435, Katastarska općina: SARAJEVO VII, i to suvlasništvo 1/2. Parcela se nalazi na adresi: Sarajevo, ulica Cmi vrh broj: 2-6.

Na gore navedenoj nekretnini nema utvrđenih služnosti i stvarnih upisanih tereta kod Općinskog suda u Sarajevu, Zemljišnoknjžni ured.

 

CIJENA:

Prema procjeni stalnog sudskog vještaka procjenjena vrijednost nekretnine iznosi:258.930,07 KM (dvijestotinepedesetosamhiljadadevetstotinatridcset 107/100). Cijena nekretnine ne sadrži porez na promet nekretninama. Porez na promet nekretninama, kao i ostale troškove koji će se pojaviti u postupku prenosa vlasništva plaća kupac.

Nekretnina se ne može prodati ispod procijenjene vrijednosti.

 

MJESTO I VRIJEME PRODAJE:

Prodaja nekretnine će se obaviti putem javnog nadmetanja u prostorijama ZIF MI GROUP u Sarajevu, ulica Zagrebačka broj 50, sprat II,u petak19. Jula 2019. godine u 10.00 sati.

 

NAČIN PRODAJE IUSLOVI UČESTVOVANJA U JAVNOM NADMETANJU:

U javnom nadmetanju mogu učestovati sva pravna i fizička lica, osim lica navedenih u članu 88. Zakona o izvršnom postupku FBiH, a koja su predhodno dala osiguranje. Osiguranje iznosi 100.000,00 KM (stotinuhiljada i 00/100KM). Zainteresovana lica su dužna prije početka javnog nadmetanja dostaviti likvidatoru društva primjerak uplatnice kao dokaz o uplati osiguranja.

Osiguranje se plaća na transakcijski račun Općinskog suda u Sarajevu broj: 1411965320009639, otvoren kod BBI BANKA, sa svrhom uplate: učestvovanje u javnon nadmetanju za kupovinu imovine UNIS INŽENJERING d.d. - u likvidaciji Sarajevo, naziv korisnika uplate: Općinski sud u Sarajevu BBI BANKA.Početna cijena u javnom nadmetanju je procjenjena cijena po sudskom vještaku i iznosi: 258.930,07 KM (dvijestotinepedesetosamhiljadadevetstotinatrideset I 07/100)

Ponuđači koji su likvidatoru dostavili dokaz o uplati osiguranja će pristupiti usmenom javnom nadmetanju. Ponuđač koji ponudi najveću cijenu biće proglašen pobjednikom. Kupac je dužan na isti račun Općinskog suda u Sarajevu uplatiti preostali dio cijene u roku od trideset dana, a u koliko ne uplati privredno društvo u lividaciji zadržava njegovo osiguranje, a pobjednikom se proglašava sledeći ponuđač sa njegovom ponuđenom cijenom, sa obavezom da preostali dio cijene uplati u roku od trideset dana. Ostalim učesnicima u javnom nadmetanju uplaćeno osiguranje će biti vraćeno nakon što kupac uplati ukupnu cijenu. U koliko se pojave dva ponuđača sa istom cijenom prednost ima kupac sa pravom preće kupnje. Nakon uplate ukupne cijene Općinski sud u Sarajevu će kupcu donjeti rješenje o dosudi na osnovu kojeg će se obaviti prenos vlasništva na kupca u Općinskom sudu u Sarajevu Zemljišnoknjižni ured. Javnu prodaju će pratiti komisija imenovana od strane likvidatora, a koja će biti sastavljena od članova - dioničara društva UNIS INŽENJERING d.d. -u likvidaciji Sarajevo.

 

OSTALO:

Obavještavaju se članovi-dioničari društva UNIS IN-ŽENJERING d.d. - u likvidaciji Sarajevo da mogu prisustvovati javnom nadmetanju.

 

Dodatne informacije se mogu dobiti na na telefon broj: 061 160 609.

 

Likvidator:

Salko Omerbašić

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
Povezani oglasi