Eko-Plast d.o.o. Velika Kladuša

Više o Eko-Plast d.o.o. Velika Kladuša

Pokretnina

EKO-PLAST doo Velika Kladuša u stečaju - Prodaja opreme stečajnog dužnika

D.o.o. "EKO-PLAST" Velika Kladuša - u stečaju 

Broj: 17 St 091544 18 St

Broj: ST-15/03-2018-2                                                                                  

Bihać,04.07.2019.godine                                                                              

Tel./Mob. ++387 61/224 700

 

Na osnovu člana 101.,102. i 103. Zakona o stečajnom postupku ("SI. novine F BiH", br. 29/03 i 32/04) i Odluka Odbora povjerilaca od 04.02.2019. godine u postupku unovčavanja stečajne mase stečajnog dužnika D.o.o. "EKO-PLAST" Velika Kladuša - u stečaju, stečajni upravnik stečajnog dužnika, objavljuje:

 

                                                               JAVNI POZIV - drugi

                                        za dostavu pismenih ponuda za kupovinu pokretnosti

 

A. Predmet prodaje je pokretna imovina stečajnog dužnika:

1. Postrojenja i oprema - komplena linija za prizvodnju plastičnih masa sa tiskom (epruvete, čepovi sa tiskom i dr...)

 

B. Cijena, način, mjesto i vrijeme dostave pismenih ponuda

R.br.

Opis

j. mjere

količina

Cijena

1.

Stroj Arburg 370-CMD

kom

1

10.000,00

2.

Stroj Arburg 320-M

kom

1

10.000,00

3.

Alat za brizganje kutija za struju

kom

1

3.000,00

4.

stroj za digitalnu štampu SP-300 V

kom

1

845,33

5.

Alat za extrudiranje crijeva 9/6 mm

kom

1

186,44

6.

Motalica sa sjekačicom

kom

1

191,12

7.

Industrijski hladnjak Ciler Tip RS 7 Frigo

kom

1

1.146,28

8.

Alat za brizganje čepa 1,14

kom

1

369,24

9.

Alat za brizganje čepa 4,00

kom

1

9.901,68

10.

Alat za brizganje čepa 4,01

kom

1

9.901,68

11.

Alat za brizganje čepa 4,02

kom

1

9.901,68

12.

Alat za brizganje čepa 4,03

kom

1

9.901,68

10.

Dozator za boju Lanco Njemačka

kom

1

137,87

11.

Dozator master 5 cm 30-16 Kineski

kom

1

186,22

12.

Aparat za brizganje epruv. za flaše fi 38

kom

1

604,06

13

Termoregulacija Gamaflux

kom

1

524,97

14.

Monitor 22 ASUV VH 228D LED

kom

1

50,00

15.Termoregulacija KTWkom11000,00

16.

Putnički automobil Opel Corsa

kom

1

500,00

 

UKUPNO

 

 

38.643,21

17.

Stroj za doradu plastike "Demac"

kom

1

5.500,00

18.

Alat za struju

kom

1

2.060,21

19.

Portal Kran

kom

1

34,71

20.

Ručni paletar

kom

1

300,00

21.

Metalni kontejner

kom

1

500,00

22.

Stroj za tampon tisak za čepove

kom

1

2.603,13

 

UKUPNO red. br. 17 do 22.

 

 

10.998,05

 

SVEUKUPNO red. br. 1 do 22.

 

 

49.641,26

 

1. Imovina se prodaje kao cjelina ili pojedinačno po popisu iz tačke B.

2. Cijena je utvrđena na osnovu odluke odbora povjerioca .

3. Početna cijena ukupne imovine je 49.641,26 KM (depozit 4.964,00 KM).

 

C. Pravo dostavljanja

Pravo dostavljanja pismenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja u datom roku dostave potpunu pismenu ponudu sa napomenom "ne otvaraj-javni poziv". Rok prijave 30 dana od dana objave u Unsko-sanskim novinama ili Oglasnoj tabli Općinskog suda Bihać, dostaviti putem preporučene pošiljke na adresu "EKO-PLAST" d.o.o. -u stečaju, Ul.Krupska 18, Bihać sa pozivom na broj 17 St 091544 18 St

 

D. Proglašenje kupca

Primljene ponude će se otvoriti dana 15.08.2019. god. u 12 h u Pc Krajina, ul Bosanska 31. na sjednici Odbora povjerioca.

Za kupca će se proglasiti ponuđač koji ponudi povoljniju cijenu, rok plaćanja i povoljnije uvjete nastavka korištenja nepokretnosti.

Ukoliko bude samo jedna prijava ista će biti prihvaćena i ponuđač će se proglasiti kupcem.

 

E. Ostali uvjeti prodaje

Pokretna imovina prodaje se po principu "viđeno kupljeno(postojeće faktički viđeno i pravno stanje), te isključuje naknadne reklamacije.

Kupac snosi sve troškove koji terete kupoprodaju (PDV,takse i drugo).

Imovina koja je predmet prodaje može se pogledati svaki dan, na osnovu prethodne najave na mob. 061/224-700 kao i sve dodatne informacije.

 

Stečajni upravnik

Izeta Selimović,mr.ecc