Nekretnina

GOSPODARSKA BANKA DD Mostar u likvidaciji - Prodaja poslovnog prostora u Prozoru

Na osnovu člana 61.,vezano za član 57 Zakona o bankama („Službene novine Federacije BiH" br. 39/98,32/00,48/01,27/02, 41/02,58/02,13/03,19/03,28/03i 66/13) , a u skladu s Rješenjem o otvaranju likvidacijskog postupka nad Gospodarskom bankom d.d. Mostar br. 04-1-1424-8/04 od 12.11.2004 god., te Odluke likvidacijskog upravnika br. 047-LU/19 od 04.03.2019 god., i Odluke Agencije za bankarstvo F BiH br.: 04-2-2-574/19 od 25.02.2019 god., objavljuje drugi put

 

                                                                       JAVNI OGLAS

                                                                  o prodaji nekretnine

 

1.    Prostor u Prozor-Rami

Prodavač: Gospodarska banka d.d, Mostar - u likvidacijskom postupku-, sa sjedištem u ulici Ante Zuanića b.b. Mostar.

Predmet prodaje: Poslovni prostor u Prozor-Rami .prizemlje stambeno poslovnog objekta ukupne površine 153,90 m2 i poslovnog prostora na I spratuukupne površine 157,36 m2, smještenih na k.č. 741,742,743 i 747/2 k.o. Prozor-grad, adrese Kralja Tomislava b.b. Prostor u prizemlju objekta se sastoji od šalter sale,ureda,pretprostora i sanitarnogdijela.

Prostor na I spratu se sastoji od hola,   šest manjih ureda , pomoćnih prostora i sanitarnog dijela. Predmetni prostor u prizemljuje devastiran . Prostor na I spratu su uredski prostori koji su u funkciji. U zemljišnim knjigama ukupna kvadratura oba poslovna prostora sa pripadajućim površinama iznosi 325 m2. Mjerenjem stvarna površina iznosi 311,26 m2 (mjereno na licu mjesta) . Predmetni poslovni   prostori nisu etažirani.

Cijena: Početna prodajna cijena iznosi 2/3 od procjenjene vrijednosti a koja iznosi   120.478,37 KM Ponude niže od početne prodajne cijene neće se uzimati u obzir. Troškove prenosa snosi kupac. Prednost u odabiru ponuda ima ponuđač koji ponudi najvišu cijenu.

Način prodaje: Prodaja poslovnog prostora označenog u predmetu prodaje izvršit će se prikupljanjem pismenih ponuda. Osnovni kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene cijene a prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno", čime su isključeni svi naknadni prigovori. Ukoliko dva ili više ponuđača ponude identičnu cijenu za te ponuđače objavit će se ponovni oglas.

Način dostavljanja ponuda: Ponude se dostavljaju direktno u zatvorenoj koverti na adresu Gospodarska banka d.d.

Mostar adrese Kralja Tomislava 4c Mostar ili putem pošte na adresu Banke Ante Zuanića b.b. u Mostaru u roku od 10 dana od dana objavljivanja( datum prijema u pošti), uz jasno definisanu ponuđenu cijenu . Na ponudi obavezno naznačiti „ponuda ne otvaraj"

Prijava za učešće: Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica. Zainteresirana lica mogu izvršiti uvid u stanje nekretnine na licu mjesta kao i dobiti sve informacije u vezi ove objave u Banci, na adresi Kralja Tomislava 4c u Mostaru svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 sati. Kontakt osoba je Likvidacijski upravnik , tel. 062 334 744.

Ponuda se podnosi u pismenoj formi i mora sadržavati sljedeće:

- Za pravno lice : Puni naziv sjedište, ovjerena kopija sudske registracije, ID i PDV broj, potpis ovlaštenog lica .kontakt osoba i broj telefona,

- Za fizičko lice : Ime i prezime, adresa stanovanja, ovjerena kopija lične karte ili Rješenja o obavljanju samostalne djelatnosti/obrta.potpis lica, kontakt telefon.

Uz prijavu se obavezno prilaže dokaz o uplaćenom depozitu u iznosu od 10.000,00 KM na račun Gospodarske banke d.d. Mostar u likvidacijskom postupku broj 1549995000552007 otvoren kod Intesa Sanpaolo banke. Izabranom ponuđaču će uplaćeni depozit biti uračunat u kupoprodajnu cijenu a ostalim ponuđačima uplaćeni depozit će se vratiti odmah po izboru najpovoljnije ponude. Rok za dostavljanje ponude je 10 (deset) dana od dana objavljivanja.

Adresa i kontakt: Gospodarska banka d.d. Mostar-u likvidacijskom postupku- Kralja Zvonimira b.b. Mostar. Kontakt osoba likvidacijski upravnik Kazazić Senad /mob.062 334 744/. Na ponudi obavezno naznačiti „ Ponuda ne otvaraj". Rok ponude: 10 (deset) dana od dana objave.

Ostalo: Likvidacijski upravnik će po okončanju postupka prodaje sa najpovoljnijim ponuđačem zaključiti notarski obrađen ugovor o kupoprodaji nekretnine.

Prodajnu cijenu predmetne nekretnine izabrani ponuđač sa kojim će se zaključiti ugovor o kupoprodaji obavezan je platiti 30 (trideset) dana od dana potpisivanja ugovora na račun Banke.

Troškove izrade notarske obrade ugovora o kupoprodaji , porez na promet nekretnine, takse za uknjižbu i sve ostale eventualne troškove koji se odnose na postupak snosi kupac.

 

Likvidacijski upravnik

Kazazić Senad

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
Povezani oglasi