Nekretnina

UNIS TOOLS doo Vogošća u stečaju - Prodaja zemljišta, pruge i upravne zgrade

„UNIS TOOLS" d.o.o. u stečaju ul. Igmanska br:1,

Vogošća, Sarajevo

Broj: 65 0 St 60829616 St

Vogošća, 30.01.2019. godine

 

Na osnovu 61.101, 102, 103 Zakona o stečajnom postupku, (Službene novine FBiH br29/03, 32/04 i 42/06), odluka Skupštine povjerilaca donesenim na izvještajnim ročištima dana 20.06.2017., 13.09.2017. i 01.02.2018.godine i odluka Odbora povjerilaca sa sjednice održane dana 18.06.2019.godine, stečajni upravnik objavljuje:

 

                                                            JAVNO NADMETANJE

     za prodaju cjelokupne nepokretne imovine sa upisanim pravom raspolaganja u korist stečajnog               dužnika UNIS TOOLS d.o.o. u stečaju, koje će se održati u prostorijama stečajnog dužnika u ul.                              Igmanska br: 1, Vogošća, dana 26,07.2019.godine (petak) sa početkom u 10:00 sati.

 

A. Predmet prodaje:

Katastarska općina: SP_GORNJA VOGOŠĆA

LOT.

ZK uložak

Broj parcele

Opis

Površina m2

Početna prodajna cijena KM

 

ZEMLJIŠTE (uz objekat "MEDIMPEX"-a)

1.

2259

758/5

NEPLODNO

228

 

2259

758/9

NEPLODNO

80

45.353,00

 

1153

1032/52

NEPLODNO

425

 

 

PUT I PRUGA

2.

1153

1032/36

PUT I PRUGA

12.546

497.377,00

 

 

 

B. Cijena i način prodaje:

1. Navedene cijene koje se odnose na svaki Lot. posebno, predstavljaju početne prodajne cijene i imovina se ne može prodavati ispod navedenih cijena.

2. Prodaja imovine izvršiti će se metodom usmenog javnog nadmetanja.

3. Predmet prodaje će se prodavati posebno za svaki Lot., a svaki Lot. će se prodavati isključivo kao cjelina.

C. Uslovi prodaje i rokovi podnošenja prijava:

Zainteresirani učesnici za javno nadmetanje su obavezni preuzeti pripremnu dokumentaciju za javno nadmetanje sa .Pravilima za prodaju", uz uplatu 50,00 KM na blagajni društva, a koja se može preuzeti na adresi: "UNIS TOOLS" d.o.o. u stečaju, ul. Igmanska br:1, Vogošća, najavom na tel: 033/433-510; 062/097-635 i 061/861-323. U „Pravilima za prodaju" su detaljno navedeni uslovi prodaje i rokovi podnošenja prijava. Usmeno javno nadmetanje održati će se i ako na njemu učestvuje samo jedan podnosilac prijave, koji ispunjava uslove predviđene ovim oglasom. Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja zaključno sa 24.07 2019 godine do 14:00 sati, dostave pismene prijave za Lot. za koji su zainteresirani i uplate na ime osiguranja za učešće na javnom nadmetanju za Lot. za koji su zainteresirani iznos od 10.000,00 KM, i to na na transakcijski račun prodavca, "UNIS TOOLS" d.o.o. u stečaju, broj: 199-049-00050396-82, otvoren kod Sparkasse Bank d.d. BiH, Filijala Sarajevo, sa naznakom: „Osiguranje za učešće na javnom nadmetanju za Lot. (za koji su zainteresirani)", s tim da sredstva budu evidentirana na izvodu Prodavca od 24.07.2019.godine. Podnosioci prijave koji ne uplate osiguranje nemaju pravo učestvovati na nadmetanju. Kupcu, pobjedniku javnog nadmetanja, će uplaćeno osiguranje biti uračunato u cijenu, a ostalim učesnicima, osim drugoplasiranom i trećeplasiranom, će biti vraćeno u roku od 5 dana od dana održavanja nadmetanja.

Kupac je dužan da zaključno sa 26.08.2019. godine u cijelosti uplati kupoprodajnu cijenu, umanjenu za uplaćeno osiguranje. Ukoliko kupac ne uplati ponuđenu cijenu u predviđenom roku, gubi pravo na povrat uplaćenog osiguranja. Podnosioci prijave koji odustanu od nadmetanja prije njegovog početka, ili koji ne uplate ugovorenu cijenu u zadanom roku, smatrat će se da su odustali od nadmetanja odnosno kupovine, te na osnovu toga gube pravo na povrat uplaćenog osiguranja.

Stečajni upravnik će pored pobjednika usmenog javnog nadmetanja, proglasiti i drugoplasiranu i trećeplasiranu ponudu, čije će ponuđače upozoriti da ih njihove ponude za kupovinu obavezuju sve dok prvoplasirani ponuđač ne uplati kupoprodajnu cijenu za predmet prodaje u cjelosti u predviđenom roku. Drugoplasirani ponuđač će se također upozoriti da će se po propuštanju blagovremene uplate kupoprodajne cijene od strane pobjednika usmenog javnog nadmetanja, njegova ponuda za kupovinu predmeta prodaje prihvatiti kao najbolja, putem pismene odluke stečajnog upravnika, nakon čega će biti obavezan da uplati cijenu iz svoje ponude u datom mu roku. Trećeplasirani ponuđač će se također upozoriti na primjenu istih pravila, u slučaju da drugoplasirani ponuđače propusti da blagovremno uplati kupoprodajnu cijenu iz svoje ponude.

Prodaja se vrši po načelu "VIĐENO-KUPLJENO" i naknadne reklamacije se neće uvažavati. Kupac snosi sve troškove koji terete kupoprodaju: porezi, ovjere, takse i dr. Nakon uplate kupoprodajnog iznosa u cjelosti, kupac će se uvesti u posjed nakon ovjere kupoprodajnog Ugovora kod notara, u roku od 30 dana. Strana fizička i pravna lica kao ponuđači moraju dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta po osnovu reciprociteta među državama pri sticanju vlasništva, ili ispunjenje uslova za primjenu BiH Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u BiH.

Sve obaveze koje opterećuju predmet prodaje do momenta prodaje su obaveza prodavca - "UNIS TOOLS" d.o.o. u stečaju.

Sve informacije i obavještenja u vezi kupovine i pregleda predmeta prodaje, mogu se dobiti na broj telefona: 033/433-510; 062/097-635 i 061/861-323, svakim radnim danom od 9 00 do 13 00sati u periodu od 27.06.2019. do 24.07.2019.godine.

 

Stečajni upravnik