BOBAR BANKA AD Bijeljina

Više o BOBAR BANKA AD Bijeljina

Nekretnina

Bobar banka ad Bijeljina u stečaju - Prodaja nekretnina u vlasništvu stečajnog dužnika

BOBAR BANKA a.d. Bijeljina - u stečaju

Stečaj br. 59 0 St 030145 16 St 2

 

Na osnovu člana 73., 155., 156. i 160. Zakona o stečaju (SI. Glasnik RS 16/16) i člana 30, - 39. Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom, a u skladu sa Odlukom Skupštine povjerilaca od 24.05.2017. godine i Odlukom odbora povjerilaca od 07.06.2019. godine, stečajni upravnik Bobar banke a.d. Bijeljina - u stečaju (u daljem: Stečajni dužnik) objavljuje

 

                                                                             OGLAS

                                                     O PRODAJI NEPOKRETNE IMOVINE

 

I PREDMET PRODAJE

Stečajni dužnik prodaje putem usmenog javnog nadmetanja - licitacije sljedeću nepokretnu imovinu:

a) Poslovni prostor u Banjaluci u ul. Srpska 99, označen kao k.č.br. 3611/0, p.l. br. 838, površine 334 m2, upisan u KUU, list broj 3635/1 KO Banja Luka 7, u vlasništvu i posjedu Stečajnog dužnika sa 1/1 dijela;

b) Poslovni prostor u Banjaluci u ul. Srpska 99, označen kao k.č.br. 3611/0, p.l. br. 838, površine 27 m2, upisan u KUU, list broj 3636/2, KO Banja Luka 7, u vlasništvu i posjedu Stečajnog dužnika sa 1/1 dijela;

c) Prava iz notarski obrađenog Ugovora o kupoprodaji poslovnog prostora br. OPU-377/2014, zaključenog između "Bobar group" d.o.o. Bijeljina, kao Prodavca i Bobar banka ad Bijeljina (sada u stečaju), kao Kupca, kod Notara Gorana Golica iz Banjaluke dana 05.03.2014. godine, u povodu kupoprodaje poslovnog prostora površine 77,13 m2, projektovane površine od 77,13 m2, a tlocrtne površine od 77.77 m2, oznake B7, izgrađen kao poseban dio u stambeno-poslovnom objektu u Banjaluci u ul. Srpska 99, na zemljištu označenom kao k.ć. broj 811/1 (stari premjer), upisane u z.k.ul. br. 3332 k.o. Banja Luka, odnosno k.č.br. 3611 (novi premjer) upisana u p.l. br 838 k.o. Banjaluka, čiji je vanknjižni vlasnik, posjednik i nosilac svih ugovornih prava i obaveza Stečajni dužnik.

Navedeni poslovni prostori čine jedinstvenu građevinsku i poslovnu cjelinu ukupne korisne površine 439,45 m2 i nalaze se u Banjaluci u ulici Srpska broj 99, a svi bliže označeni i procijenjeni u procjeni vrijednosti izrađenoj od strane ovlaštenih vještaka od 12.06.2019. godine. Navedeni poslovni prostori prodaju se u cjelini i to kao građevinska i poslovna cjelina Početna cijena i cijena ispod koje se predmetne nekretnine ne mogu prodati iznosi 1.127.400,00 KM

 

II USLOVI PRODAJE

I. Imovina se prodaje u zatečenom imovinsko-pravnom statusu, u viđenom stanju bez pružanja garancija u momentu prodaje i na kupca se prenosi obim prava kojim stečajni dužnik raspolaže pa se naknadni prigovori neće uzimati u obzir, a Stečajni dužnik ne odgovara za eventualne nedostatke koje kupac utvrdi po izvršenoj prodaji

2 Pravo učešća u javnoj prodaji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit u iznosu od 50.000,00 KM najkasnije do 23.07.2019. godine. Uplata depozita vrši se na transakcioni račun broj 551-790-22211520-49 otvoren kod Unicredit bank a.d. Banja Luka, a kupac je dužan dokaz o uplati depozita dostaviti na uvid komisiji za licitaciju najkasnije na dan održavanja licitacije. Učesnici sa uplatama depozita nakon dana 23.07.2019.godine ne mogu učestvovati na licitaciji.

3. Fizička i pravna lica mogu biti predstavljena lično, po zakonskom zastupniku ili punomoćniku, a prije početka licitacije dužni su radi dokazivanja identiteta, predočiti komisiji za licitaciju ličnu kartu/pasoš ili punomoć za zastupanje, odnosno odgovorno lice u pravnom licu ličnu kartu sa ovjerenom kopijom rješenja o registraciji ili izvoda iz sudskog registra ne starijim od 3 mjeseca.

4. Uvid i preuzimanje prodajne dokumentacije, zainteresovana lica mogu izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 10:00 do 14:00 časova u prostorijama stečajnog dužnika u Bijeljini, ulica Karađorđeva 49, a razgledanje poslovnog prostora na gore navedenoj lokaciji po prethodnoj najavi na broj tel. +387(0)55/233-300

5. Prodaja imovine obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja dana 25.07.2019. godine (četvrtak) sa početkom u 12:00 časova, u prostorijama Stečajnog dužnika u Bijeljini, Karađorđeva br. 49.

6. Javno nadmetanje održaće se ukoliko je najmanje jedno lice ispunilo uslove iz oglasa, u navedenom roku uplatilo iznos depozita, potpisalo izjavu o gubitku prava na povrat depozita, te se registrovalo kao učesnik na javnom nadmetanju.

7. Na početku javnog nadmetanja predsjednik komisije za licitaciju registruje lica koja imaju pravo učešća na javnom nadmetanju, otvara nadmetanje čitanjem pravila nadmetanja, oglašava imovinu koju nudi na prodaju, oglašava početnu cijenu, objašnjava dalji postupak sprovođenja javnog nadmetanja, poziva učesnike da traže objašnjenje u vezi sa imovinom koja je predmet prodaje, početne cijene, kao i daljeg postupka prije počinjanja javnog nadmetanja. Ukoliko je samo jedno lice steklo status učesnika i to lice prihvati početnu cijenu, ono se proglašava kupcem, a početna cijena se proglašava kupoprodajnom cijenom. Ukoliko je više od jednog lica steklo status učesnika u javnom nadmetanju, predsjednik komisije oglašava počenu cijenu i utvrđuje svako naredno uvećanje u visini od 50.000,00 KM, a utvrđivanje nove cijene ponavlja se sve dok učesnici ističu ponude za uvećanje. Predsjednik komisije oglašava da je javno nadmetanje završeno kada ni poslije trećeg poziva nije istaknuta ponuda na uvećanu cijenu, te kupcem proglašava učesnika koji je prvi ponudio najvišu cijenu, a prihvaćena cijena se proglašava kupoprodajnom cijenom. Zapisnik o prodaji dužni su potpisati svi učesnici.

8. Stečajni upravnik nakon obavljenog javnog nadmetanja donosi zaključak o prodatoj imovini i proglašenju najpovoljnijeg kupca.

9. Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos plaćenog depozita, platiti u roku od 15 dana od dana održavanja javne prodaje prenosom tih sredstava na račun stečajnog dužnika broj 551-790-22211520-49 otvoren kod Unicredit bank a.d. Banja Luka.

10. Kupac je dužan pristupiti zaključenju notarskog ugovora o kupoprodaji u roku od 8 dana od dana uplate kupoprodajne cijene u cijelosti na osnovu zaključka o prodaji.

11. Ukoliko proglašeni kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu u cijelosti u navedenom roku ili ukoliko nakon uplate kupoprodajne cijene u cijelosti ne pristupi zaključenju notarskog ugovora, prodaja tom ponuđaču smatraće se nevaljanom. U tom slučaju, stečajni upravnik će pisanim putem pozvati drugog najpovoljnijeg ponuđača da uplati kupoprodajnu cijenu u cijelosti u roku od 15 dana po prijemu pismenog poziva od stečajnog upravnika, te da zaključenju notarskog ugovora o kupoprodaji pristupi u roku od 8 dana od uplate kupoprodajne cijene u cijelosti. Ukoliko proglašeni kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu u cijelosti u navedenom roku ili ukoliko nakon uplate kupoprodajne cijene u cijelosti ne pristupi zaključenju notarskog ugovora javna prodaja će se smatrati nevaljanom

12. Depozit se ne vraća proglašenom kupcu i drugom najpovoljnijem ponuđaču do trenutka uplate kupoprodajne cijene od strane prvog proglašenog kupca. Podnosiocu depozita depozit se ne vraća ukoliko se ne registruje, ne pristupi prodaji ili od iste odustane, kao jedini učesnik na nadmetanju ne prihvati početnu cijenu ili ukoliko niko od učesnika javnog nadmetanja ne prihvati početnu cijenu. Depozit se ne vraća ni učesniku ukoliko ne potpiše zapisnik o javnom nadmetanju, kao proglašeni kupac ne zaključi kupoprodajni ugovor u propisanom roku ili proceduri, kao proglašeni kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu u propisanom roku, kao drugi najbolji ponuđač, nakon odustajanja proglašenog kupca, ne zaključi kupoprodajni ugovor ili kao drugi najpovoljniji ponuđač, nakon odustajanja proglašenog kupca, ne uplati kupoprodajnu cijenu u naznačenom roku.

13. Sve troškove oko sačinjavanja, ovjere i provedbe kupoprodajnog ugovora u javnom registru, naknade, troškove, pripadajuće takse i poreze u vezi sa kupljenom imovinom, uključujući i eventualni porez na kapitalu dobit ili eventulani PDV snosi kupac, a prodavač nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodanu imovinu nikakvih obaveza. Isplatom kupoprodajne cijene i plaćanjem svih potrebnih poreza i taksa prestaju sve kupčeve obaveze prema prodavcu.

U Bijeljini, 26.06.2019. godine   

Stečajni upravnik