Nekretnina

TTU dd Tuzla u stečaju - Prodaja imovine stečajnog dužnika

TVORNICA TRANSPORTNIH UREĐAJA D.D. TUZLA U STEČAJU

 

Ulica XVIII Hrvatske brigade 25. 75000 Tuzla,

Broj: 32 O St 244441 15 St

 

Na osnovu članb 101, 102. i 103. Zakonao stečajnom pos-tupku ("Službene novine FBiH" broj 29/3, 32/04 i 42/06), odluke Skupštine povjerilaca od 30.05.2019. go¬dine, te Odluke Odbora povjerilaca od 11.06.2019.godine, stečajni upravnik, dana 26.06.2019.godine, objavljuje

 

                                                                       JAVNI OGLAS

                                                   radi prodaje imovine stečajnog dužnika

 

1. PREDMET PRODAJE - deveta prodaja Nekretnine koje su predmet prodaje se nalaze u Tuzli, u ulici XVIII Hrvatske brigade 25. Predmetne nekretnine su upisane u ZK uložak broj 10149, KO SP Tuzla, stari premjer, odnosno upisane u Posjedovni list broj 3839, KO Tuzla I, novi premjer, sa uknjiženim pravom vlasništva i posjeda u korist TTU d.d. Tuzla, u stečaju. LOT1

ZEMLJIŠTE SA PRIPADAJUĆOM INFRASTRUKTUROM PRIVREDNOG DRUŠTVA TTU D.D. U STEČAJU U TUZLI - početna cijena = 1.500.000.00 KM

- kč.br.3267/1, fabrika, zemljište uz privrednu zgradu, površine 4.678 m2,

- kč.br.3267/6, fabrika, poslovna zgrada u privredi, površine 584 m2,

- kč.br.3267/7, fabrika, poslovna zgrada u privredi, površine 117m2,

- kč.br.3267/8, fabrika, poslovna zgrada u privredi, površine 524 m2

Na prodaju nekretnina stečajni dužnik - prodavač je pri-bavio pisane saglasnosti kako slijedi: Porezna uprava FBiH, Kantonalni Porezni ured Tuzla broj: 10-3/02-15-20-01 -00301-19 od 12.04.2016.godine, NLB banka d.d. Sarajevo broj 0805-10506/19 od 06.06.2019. godine kao i No¬va Banka a.d. Banja Luka broj 023-20516/19 od 07.06.2019. godine.

A) USLOVI I PROCEDURA PRODAJE

a) Imovina pod LOTI na devetoj prodaji se prodaje po vrijednosti utvrđenoj od strane Skupštine i Odbora povjerilaca. Ponuđena cijena ne može biti manja od utvrđene početne cijene.

b) Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica, domaća i strana, koja polože depozit u visini od 10.000,00 KM, s tim da strana lica mogu steći pravo vlasništva na nekretnini uz uslov reciprociteta.

c) Uz propisanu dokumentaciju i izjave, svi ponuđači dužni su dostaviti dokaz o uplati propisanog depozita, koji se uplaćuje na račun prodavca "TTLP'' d.d. Tuzla u stečaju, koji je otvoren kod Union Banke d.d. Filijala Tuzla, broj 1027090000002045.

d) Ponuđači su dužni dostaviti podatke o svom identitetu (notarski ovjereno Rješenje ili lična karta za fizičku osobu uz prisustvo ovlaštene osobe ili punomoć), notarski ovjerenu izjavu da će u slučaju izbora za najpovoljnijeg ponuđača preuzeti na sebe obavezu uplate po¬reza i svih drugih obaveza koji su u vezi sa prometom predmetne imovine, te da nekretnine kupuju u viđenom stanju, po principu "viđeno-kupljeno", tako da se isključuju svi naknadni prigovori i reklamacije.

e) Koverte sa dokumentima dostavljaju se poštom ili lično na adresu Kazan mahala 3, (R&R Team d.o.o. Tuzla), Tuzla. Rok za dostavljanje dokumentacije je do početka ročišta za prodaju.

I) Ročište za prodaju će se održati u prostorijama stečajnog upravnika u ulici Kazan mahala 3, dana 10.07.2019. godine (srijeda) sa početkom u 11:00 sati.

g) Postupak prodaje i usmeno nadmetanje će voditi komisija koju imenuje stečajni upravnik. Zadatak komi-sije je da utvrdi ispravnost dokumentacije navedene pod tačkom c) i d), te da rukovodi usmenim nadmetanjem, a zatim da proglasi najpovoljnijeg ponuđača, rukovodeći se pri tome isključivo najpovoljnijom po-nuđenom cijenom.

h) Najuspješnji ponuđač, koji bude proglašen pobjednikom, dužan je uplatiti kupoprodajnu cijenu u roku od 15 dana od dana zaključenja usmenog nadmetanja, u protivnom gubi pravo na položeni depozit.

i) Svim ostalim ponuđačima će se izvršiti povrat uplaćenog depozita u roku od tri radna dana nakon uplate kupoprodajne cijene predmeta prodaje.

j) Ukoliko najuspješniji ponuđač ne uplati kupoprodajnu cijenu u roku od 15 dana, smatrat će se daje isti odustao od kupnje, te će se na zaključenje pozvati slijedeći rangirani ponuđač, uz uslov da ponuđena kupoprodajna cijena nije manja od početne cijene iz ovog javnog oglasa.

k) U slučaju odustanka i drugog ponuđača, pod istim uslovima može se pozvati i treći rangirani ponuđač.

lj) Predaja i raspolaganje pokretnom i nepokretnom imovinom će se izvršiti komisijski odmah po pra-vosnažnosti Rješenja o dosudi.

NAPOMENA

Imovina se može pogledati svakim radnim danom u vremenu od 10,00 do 14,00 sati na adresi XVIII Hrvatske brigade 25, Tuzla, uz prethodni dogovor sa stečajnim upravnikom.

Za sve informacije kontaktirati na broj 061/164-125 ili putem e-mail alisabijedic@yahoo.com.

 

STEČAJNI UPRAVNIK Alisa Bijedić, dipl. oec.