Nepoznato

Otvara se stečajni postupak nad imovinom pravnog lica d.o.o. "EURO-BENZ" Velika Kladuša

Općinski sud u Bihaću, postupajući po stečajnom sudiji Aladinu Bajriću, povodom prijedloga predlagača d.o.o. "EURO-BENZ" Velika Kladuša, Vrnograč b.b., zast. po zz direktoru Ćerimović Sulji iz Velike Kladuše, da se nad imovinom pravnog lica d.o.o. "EURO-BENZ" Velika Kladuša, otvori stečajni postupak, dana 31.12.2018. godine, donio je sljedeće

RJEŠENJE

1. Otvara se stečajni postupak nad imovinom pravnog lica d.o.o. "EURO-BENZ" Velika Kladuša, Vrnograč b.b.

2. Za stečajnog upravnika imenuje se Šefik Smlatić, dr. sci. iz Bihaća, ul. Dobrih bošnjana br. 44.

3. Kao vrijeme otvaranja stečajnog postupka utvrđuje se dan srijeda 31.12.2018. godine u 14,00 sati.

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja Sudu, u dva primjerka s dokazima i pozivom na broj 17 0 St 092630 18 St.

5. Uz prijavu povjerioci su dužni priložiti dokaz o uplaćenoj taksi na prijavu potraživanja kako slijedi: a. do 1.000,00 KM vrijednosti potraživanja 5% takse, b. do 5.000,00 KM vrijednosti potraživanja 4% takse, c. na iznose preko 5.000,00 KM vrijednosti potraživanja, 3% takse, a najviše 10.000,00 KM. d. Povjeriocima koji uz podnesenu prijavu potraživanja ne prilože dokaze o uplaćenoj taksi, prijava će biti vraćena.

6. Taksa se ima uplatiti na račun budžeta USK-a broj 3380002210005877, vrsta prihoda 722221, otvoren kod UniCredit bank DD Mostar, Filijala Bihać.

7. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da svoje dugove prema stečajnom dužniku izmire bez odlaganja.

8. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana obavijeste stečajnog upravnika koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika.

9. Određuje se upis zabilježbe o otvaranju stečajnog postupka u registru Općinskog suda Bihać, MBS 1-4884-00 i na svim nekretninama stečajnog dužnika koje se vode u Katastru općine Velika Kladuša i Zemljišno-knjižnog ureda Općinskog suda u Velikoj Kladuši.

10. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ima se objaviti odmah danas na oglasnoj tabli ovog suda, a isti se ima dostaviti "Službenim novinama Federacije BiH".

11. Zakazuje se ročište za ispitivanje prijava potraživanja za dan četvrtak, 07.03.2019. godine u 09,00 sati u zgradi Općinskog suda u Bihaću, soba broj 40/III.

12. Istog dana nakon održanog ispitnog ročišta bit će održana i Skupština povjerilaca.

Broj 17 0 St 092630 18 St

31. decembra 2018. godine

Bihać