TC TULIĆ d.o.o. Konjic

Više o TC TULIĆ d.o.o. Konjic

Nepoznato

Pokreće se prethodni stečajni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom TC TULIĆ d.o.o. Konjic

Općinski sud u Mostaru, stečajni sudac Divna Bošnjak, povodom prijedloga Predlagatelja za pokretanje stečajnog postupka nad društvom Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge TC TULIĆ d.o.o. Konjic, sa sjedištem u Konjicu na adresi ul. Varda do br. 17, zastupan po punomoćniku zakonskog zastupnika Admir Tulić, a ovaj po punomoćniku Halilu Gagula, odvjetniku iz Konjica, kojim se predlaže otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom TC TULIĆ d.o.o. Konjic, nakon održanog ročišta o saslušanju zakonskog zastupnika stečajnog dužnika dana 27.12.2018. godine, van ročišta dana 27.12.2018. godine donio je slijedeće

RJEŠENJE

1. Pokreće se prethodni stečajni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom TC TULIĆ d.o.o. Konjic, sa sjedištem u Konjicu na adresi ul. Varda do br. 17.

2. Za Privremenog stečajnog upravitelja imenuje se Hamid Tipura dipl. ecc. iz Mostara, Podgorani bb, Potoci. - Privremeni stečajni upravitelj ima sva prava i obaveze iz čl. 16. Zakona o stečajnom postupku i naročito je dužan: - osigurati i starati se o imovini dužnika, - izvršiti pregled dužnikovih poslovnih prostorija i izvršiti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju, - utvrditi da li postoji razlog za otvaranje stečajnog postupka, - ispitati da li će imovina stečajnog dužnika pokriti troškove stečajnog postupka, - utvrditi da li se poslovanje stečajnog dužnika može u cjelini ili djelimično nastaviti u toku prethodnog postupka - uraditi kontrolu poslovanja.

3. Privremeni stečajni upravitelj je dužan podnijeti svoj izvještaj ovom sudu u roku od 30 dana od dana donošenja ovog rješenja, u kojem će izvijestiti o poduzetim radnjama i iznijeti svoje stručno mišljenje o zatečenom stanju.

4. Privremeno se obustavljaju sve pojedinačne prisilne ovrhe pokrenute protiv gore navedenog društva. Izlučna i razlučna prava vjerovnici ne mogu ostvarivati u prethodnom postupku.

5. Društvo TC TULIC d.o.o. Konjic, kao stečajni dužnik ne smije vršiti nikakva raspolaganja imovinom bez suglasnosti stečajnog suda.

6. Pozivaju se svi vjerovnici da privremenom stečajnom upravitelju bez odlaganja saopće koje će mjere osiguranja zahtijevati na predmetima imovine stečajnog dužnika.

7. Ovo rješenje ima se objaviti na Oglasnoj ploči suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" istog dana.

8. Ovo rješenje se ima dostaviti Registru Općinskog suda u Mostaru, radi upisa zabilježbe pokretanja prethodnog stečajnog postupka, nad pravnom osobom TC TULIĆ d.o.o. Konjic, koja se vodi pod MBS: 1-12102 kod ovog suda.

Broj 58 0 St 203636 18 St

27. decembra 2018. godine

Mostar 

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
Povezani oglasi