TUBETA d.o.o. Sarajevo

Više o TUBETA d.o.o. Sarajevo

Nepoznato

Provešće se likvidacioni postupak nad pravnim licem "TUBETA" d.o.o. Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Jasenka Potogija, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "TUBETA" Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet, trgovinu i usluge, Sarajevo, ul. 126. Ilijaške brigade br. 62, Sarajevo, Ilijaš, na ročištu održanom dana 20.11.2018. godine, donio je slijedeći

OGLAS

1. Provešće se likvidacioni postupak nad pravnim licem "TUBETA" Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet, trgovinu i usluge, Sarajevo, ul. 126. Ilijaške brigade br. 62, Sarajevo, Ilijaš.

2. Za likvidatora se imenuje Rapanelli Riccardo iz Italije, adresa Via Arno br. 18, Macerata, koga zastupa advokat Suljić Edin iz Sarajeva.

 3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti.

5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 65-01-0119-12, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka.

6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objaviće se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".

7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača.

Broj 65 0 L 693097 18 L

20. novembra 2018. godine

Sarajevo