ČISTI BISER d.o.o. Sarajevo

Više o ČISTI BISER d.o.o. Sarajevo

Nepoznato

Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem ČISTI BISER d.o.o. Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Joksimović Nebojša, u likvidacionom postupku nad pravnim licem ČISTI BISER d.o.o. Sarajevo, ul. Rate Dugonjića br. 13, Sarajevo, Ilidža, na ročištu održanom dana 27.12.2018. godine donio je slijedeći

OGLAS

1. Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem ČISTI BISER d.o.o. Sarajevo, ul. Rate Dugonjića br. 13, Sarajevo, Ilidža.

2. Za likvidatora se imenuje Račević Almira iz Sarajeva, nastanjena u Austriji, Gratz, adresa stanovanja Rankengasse br. 4/20. (adresa za dostavljanje pismena OD Računovodstvena agencija Fortuna, Blažujski drum bb, 71210 Ilidža).

3. Likvidator je dužan likvidaeionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom sudu u dva primjerka (glavnica, uglavničena kamata i to od dana dospjeća potraživanja pa do dana otvaranja likvidacionog postupka uz dostavljanje dokaza o izvršenom obračunu kamata). Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti.

5. Imovina koja preostane pripada osnivaču društva, kojom on odgovara za obaveze društva prema trećim osobama koje bi eventualno nakon pravosnažnosti rješenja imale imovinsko - pravne zahtjeve prema subjektu.

6. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 65-01-0934-17, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka.

7. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objaviće se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".

8. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača.

Broj 65 0 L 715369 18 L

27. decembra 2018. godine

Sarajevo