Nepoznato

Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem DEMIR RENT A CAR d.o.o. Ilidža

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Radivoje Stanišić, u likvidacionom postupku nad pravnim licem DEMIR RENT A CAR društvo za usluge d.o.o. Ilidža, ulica Neumska broj 18, Ilidža, na ročištu održanom dana 25.12.2018. godine, donio je slijedeći

OGLAS

1. Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem DEMIR RENT A CAR društvo za usluge d.o.o. Ilidža.

2. Za likvidatora se imenuje Mirnesa Demir iz Sarajeva, Dževada Hanjalića broj 21, Ilidža.

3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti.

5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenju za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 65-01-0209-16, radi upisa zabilježbe pokretanja Iikvidacionog postupka.

6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objaviće se na oglasnoj tabli suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".

7. Troškovi Iikvidacionog postupka padaju na teret osnivača. Nakon što je objavljeno prednje rješenje, prisutni izjavljuje da se odriče prava na žalbu, pa predlaže da se na rješenju konstatuje da je isto pravosnažno sa danom donošenja.

Broj 65 0 L 724633 18 L

25. decembra 2018. godine

Sarajevo