UNIQ Agent d.o.o. Sarajevo

Više o UNIQ Agent d.o.o. Sarajevo

Nepoznato

Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "UNIQA Agent" d.o.o. Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu likvidacioni sudija Jasenka Potogija u likvidacionom postupku nad pravnim licem "UNIQA Agent" društvo sa ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju Sarajevo, ul. Obala Kulina bana br. 19, Sarajevo, na ročištu održanom dana 21.12.2018. godine donio je slijedeći

OGLAS

1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "UNIQA Agent" društvo sa ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju Sarajevo, ul. Obala Kulina bana br. 19, Sarajevo.

2. Razrješava se dužnosti likvidatora Željko Sedlar iz Sarajeva, ul. Isovića sokak br. 4.

3. Sva prava i obaveze, kao i imovina i to fiskalna kasa, kao i sredstva na računu otvoren kod Raiffeisen Bank d.d. BiH i to na žiro računu broj 1610000088840080, prenose se na osnivača Uniqa osiguranje d.d. Sarajevo, ul. Obala Kulina bana broj 19, Sarajevo.

4. Po pravosnažnosti ovog rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz registra Općinskog suda u Sarajevu, koje je upisano u matični broj subjekta broj 65-01-0424-10.

5. Ovo rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".

6. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica.

Broj 65 0 L 727496 18 L

21. decembra 2018. godine

Sarajevo