Nepoznato

Provešće se likvidacioni postupak nad pravnim licem "GloCon Group" d.o.o. Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu likvidacioni sudija Jasenka Potogija u likvidacionom postupku nad pravnim licem "GloCon Group" d.o.o. Sarajevo, ul. Put života br. 12 na ročištu održanom dana 24.12.2018. godine donio je slijedeći

OGLAS

1. Provešće se likvidacioni postupak nad pravnim licem "GloCon Group" d.o.o. Sarajevo, ul. Put života br. 12.

2. Za likvidatora se imenuje Nermin Kadrić iz Sarajeva, ul. Hadži Ahmeda Kendelije br. 18.

3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti.

5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 65-01-0827-17, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka.

6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objaviće se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".

7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača.

Broj 65 0 L 730219 18 L

24. decembra 2018. godine

Sarajevo