Nepoznato

Otvara se likvidacioni postupak nad pravnim licem d.o.o. "PAHULJICA" - Velika Kladuša

Općinski sud u Bihaću, likvidacioni sudija Senja Džafić, rješavajući u postupku provođenja likvidacije nad pravnim licem d.o.o. "PAHULJICA" - Velika Kladuša, na ročištu, dana 26.12.2018. godine, donio je sljedeći

OGLAS

Otvara se likvidacioni postupak nad pravnim licem d.o.o. "PAHULJICA" - Velika Kladuša, upisano u sudski registar ovoga suda pod brojem 1-4425-00. Za likvidatora se postavlja Pehlić Derviš, osnivač društva, na adresi Grabovac br. 159 - Velika Kladuša. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja Oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH", i na oglasnoj tabli suda, prijave potraživanja ovome sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanja, likvidacioni postupak će se zaključiti. Određuje se upis zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka u sudskom registru, matični broj subjekta 1-4425-00. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli ovoga suda.

Broj 17 0 L 091370 18 L

26. decembra 2018. godine

Bihać 

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
Povezani oglasi