Bos-Vit d.o.o. Vitez

Više o Bos-Vit d.o.o. Vitez

Nepoznato

Zaključuje se likvidacioni postupak nad Društvom "Bos-Vit" d.o.o. Vitez

Općinski sud Travnik, likvidacioni sudija Amir Sobo, u likvidacionom postupku, po prijedlogu predlagača "Bos-Vit" d.o.o. Vitez, ul. Hrvatske mladeži br. 24, 72250 Vitez, koga zastupa punomoćnik Bruno Božić, advokat iz Travnika, radi likvidacije i brisanja iz sudskog registra pravnog lica, dana 21.12.2018. godine, donio je slijedeći

OGLAS

Zaključuje se likvidacioni postupak nad Društvom "Bos-Vit" d.o.o. Vitez, sa sjedištem u Vitezu, upisano u sudski registar pod brojem MBS 51-01-1182-09 (stari broj 1-4196) JIB 4236177140005. Likvidator Bruno Božić razrješava se dužnosti. Po pravosnažnosti ovog rješenja, a po službenoj dužnosti izvršit će se brisanje navedenog pravnog lica iz Registra Općinskog suda u Travniku, koje je upisano u matični registarski broj MBS 51-01-1182-09 (stari broj 1-4196). Ovo Rješenje biće objavljeno u "Službenim novinama Federacije BiH". Imovina koja je preostala pripada osnivaču društva, kojom on odgovara za obaveze prema trećim licima, koja bi eventualno nakon pravosnažnosti rješenja imala imovinsko pravne zahtjeve prema subjektu koji se likvidira. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravne osobe.

Broj 51 0 L 137661 18 L

21. decembra 2018. godine

Travnik