CINKARNA BH d.o.o. Tuzla

Više o CINKARNA BH d.o.o. Tuzla

Nepoznato

Otvara se postupak likvidacije nad dužnikom "CINKARNA BH" doo Tuzla

Općinski sud u Tuzli, sudija Ilvana Delić, kao likvidacionom sudiji, u postupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad subjektom upisa pod nazivom "CINKARNA BH" doo za proizvodnju i promet Tuzla, Ul. 21. decembra bb, donio je dana 25.12.2018. godine, sljedeće

RJEŠENJE

Otvara se postupak likvidacije nad dužnikom "CINKARNA BH" doo za proizvodnju i promet Tuzla, Ul. 21. decembra bb, donio je dana, sa danom 25.12.2018. godine u 12,00 časova, matični broj subjekta 1-12514. Za likvidatora imenuje se Miran Špegel iz Celja, Rep. Slovenija.

Likvidator je dužan odmah izvršiti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH", prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja, te dokaza o uplaćenoj sudskoj taksi na prijavu potraživanja u visini od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da ne može biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti veća od 10.000 (desethiljada) KM, na žiro-račun budžeta Tuzlanskog kantona broj: 1321000256000080, vrsta prihoda 722221.

Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine likvidacionog dužnika, te je potrebno navesti predmet na kome se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potraživanja.

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom dužniku da ih bez odlaganja izvrše. Rješenje o otvaranju likvidacionpg postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". Ročište za ispitivanja prijava potraživanja određuje se za dana 14.02.2019. godine, sa početkom u 09,00 sati.

Broj 32 0 L 332385 18 L

25. decembra 2018. godine

Tuzla 

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
Povezani oglasi