Nepoznato

Provest će se postupak likvidacije nad pravnim licem: NEXUS LIQUIDS d.o.o. Kiseljak

Općinski sud u Travniku, po likvidacionom sudiji Aganović Ifeti, u postupku predlagača Pecirep Drage iz Kiseljaka, radi likvidacije pravnog lica NEXUS LIQUIDS d.o.o. Kiseljak na ročištu održanom dana 21.12.2018. godine, donio je slijedeće

RJEŠENJE

Provest će se postupak likvidacije nad pravnim licem: NEXUS LIQUIDS d.o.o. Kiseljak sa sjedištem u Kiseljaku, Jehovac br. 206, upisano u sudski registar Općinskog suda u Travniku, MBS 51-01-0056-16. Za likvidatora se postavlja se Drago Pecirep, sin Mate, iz Kiseljaka, ul. Jehovac bb.

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj ploči suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja, te ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi svoja potraživanja, Iikvidacioni postupak će se nastaviti, odnosno zaključiti. Po proteku navedenog roka i nakon što rješenje o zaključenju likvidacionog postupka postane pravosnažno, pravno lice NEXUS LIQUIDS d.o.o. Kiseljak sa sjedištem u Kiseljaku, Jehovac br. 206, brisat će se iz registra Općinskog suda Travnik, kao i drugim javnim registrima. Imovina koja preostane pripada osnivačima društva, kojom oni odgovaraju za obaveze prema trećim osobama koje bi eventualno nakon pravosnažnosti rješenja imale imovinsko - pravne zahtjeve prema subjektu.

Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i oglasnoj ploči suda. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret predlagača.

Broj 51 0 L 146068 18 L

21. decembra 2018. godine

Travnik 

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
Povezani oglasi