Nepoznato

Provest će se likvidacioni postupak nad pravnom osobom "ŠEKA-ALARM" d.o.o. Zavidovići

Općinski sud u Zenici, likvidacioni sudija Samra Spahić-Drino, u likvidacionom postupku nad pravnom osobom "ŠEKA-ALARM" d.o.o. Zavidovići, Društvo za saobraćaj, trgovinu i usluge, ul. Pinkasa Bandta bb, Zavidovići, matični registarski broj subjekta upisa 43-01-0091-08, nakon ročišta održanog dana 05.12.2018. godine, donio je

RJEŠENJE

Provest će se likvidacioni postupak nad pravnom osobom "ŠEKA-ALARM" d.o.o. Zavidovići, Društvo za saobraćaj, trgovinu i usluge, ul. Pinkasa Bandta bb, Zavidovići, matični registarski broj subjekta upisa 43-01-0091-08.

Za likvidatora se imenuje Zejna Šečić iz Zavidovića, ulica Zlatnih ljiljana broj 10A. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza društva. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja.

Broj 43 0 L 147726 18 L 2

24. decembra 2018. godine

Zenica

 

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
Povezani oglasi