BEETLE d.o.o. Zenica

Više o BEETLE d.o.o. Zenica

Nepoznato

Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem "BEETLE" d.o.o. Zenica

Općinski sud u Zenici, likvidacioni sudija Marina Šapina u likvidacionom postupku nad pravnim licem "BEETLE" d.o.o. Zenica, Vatrogasni put br. 1, Zenica, kojeg zastupa zakonski zastupnik direktor Haris Dedić, nakon ročišta održanog dana 13.12.2018. godine u prisustvu zakonskog zastupnika predlagatelja, van ročišta dana 21.12.2018. godine, donio je sljedeće

RJEŠENJE

Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem "BEETLE" d.o.o. Zenica, Vatrogasni put br. 1, Zenica, matični registarski broj subjekta upisa 43-01-0042-08. Za likvidatora se imenuje Dedić Haris iz Zenice, Hase Huseinovića bega br. 2. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveze društva. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana (trideset) od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja.

Ovo rješenje će se objaviti na oglasnoj ploči suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". Na osnovu ovog rješenja Odjeljenje sudskog registra ovog suda izvršit će zabilježbu pokretanja likvidacionog postupka.

Broj 43 0 L 162077 18 L

21. decembra 2018. godine

Zenica 

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
Povezani oglasi