GIPSMONT d.o.o. Bugojno

Više o GIPSMONT d.o.o. Bugojno

Nepoznato

Otvara se likvidacioni postupak nad pravnom osobom"GIPSMONT" D.O.O. Bugojno

Općinski sud Travnik, sudija Živković Miralem, u likvidacionom postupku, po prijedlogu predlagača "GIPSMONT" D.O.O. Bugojno, ul. Armije BiH br. 17, radi likvidacije i brisanja iz sudskog registra pravnog lica, na ročištu održanom dana 21.12.2018. godine, donio je slijedeći

OGLAS

Otvara se likvidacioni postupak nad pravnom osobom"GIPSMONT" D.O.O. Bugojno, ul. Armije BiH br. 17. Ukoliko niko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH", i oglasnoj ploči ovog suda, ne prijavi svoje potraživanje, smatrat će se da je likvidacioni postupak zaključen.

Za likvidatora se postavlja Mehmed Učambrlić, osnivač koji je dužan postupiti u svemu u skladu sa odredbama Zakona o likvidacionom postupku ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03). Po proteku navedenog roka, i pravosnažnosti rješenja predlagač će se brisati iz sudskog registra koji se vodi pod brojem MBS 51-01-2128-09. Imovina koja je preostala pripada osnivaču preduzeća, kojom on odgovara za obavezu prema trećim osobama, koje bi eventualno, nakon pravosnažnosti rješenja imale imovinsko-pravne zahtjeve prema likvidiranom preduzeću. Oglas o likvidaciji predlagača objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i oglasnoj tabli suda.

Broj 51 0 L 148844 18 L

21. decembra 2018. godine

Travnik 

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
Povezani oglasi