MORE d.o.o. Busovača

Više o MORE d.o.o. Busovača

Nepoznato

Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "MORE" d.o.o. Busovača

Općinski sud u Travniku, likvidacioni sudija Aganović Ifeta, u postupku predlagača Zoran Mravak iz Busovače, radi likvidacije pravnog lica "MORE" d.o.o. Busovača, Ravno 16, na ročištu održanom dana 21.12.2018. godine, donio je slijedeće

RJEŠENJE

Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "MORE" d.o.o. Busovača sa sjedištem u Busovači, ul. Ravno br. 16, upisan u sudski registar Općinskog suda Travnik, MBS 51-01-0477-09 (stari broj 1-1716).

Razrješava se dužnosti likvidator Zoran Mravak iz Busovače. Po pravosnažnosti ovog rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz registra Općinskog suda u Travniku, 51-01-0477-09 (stari broj 1-1716), kao i svih javnih registara. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. Ovo rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 51 0 L 140375 18 L

21. decembra 2018. godine

Travnik