WHS TECH d.o.o. Sarajevo (Likvidiran)

Više o WHS TECH d.o.o. Sarajevo (Likvidiran)

Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem WHS TECH d.o.o. za kompjuterski inžinjering, vanjsku i unutrašnju trgovinu i zastupanje Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija ZajmovićHakija, u likvidacionom postupku nad pravnim licem"WHS TECH" Društvo sa ograničenom odgovornošću za kompjuterski inžinjering, vanjsku i unutrašnju trgovinu i zastupanje Sarajevo, ul. Fra Anđela Zvizdovića br. 1, na ročištu održanom dana 04.12.2012. godine, donio je slijedeći OGLAS 1. Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem "WHS TECH" Društvo sa ograničenom odgovornošću za kompjuterski inžinjering, vanjsku i unutrašnju trgovinu i zastupanje Sarajevo, ul. Fra Anđela Zvizdovića br. 1. 2. Za likvidatora se imenuje KARIĆ TARIK iz Sarajeva, ul.Alekse Šantića br. 6. 3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti. 5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano umatični registarski broj subjekta upisa 1-23302, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. 6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. Broj 65 0 L 204223 11 L 04. decembra 2012. godine Sarajevo (O-1193/12)