BRALIG d.o.o. Goražde

Više o BRALIG d.o.o. Goražde

Nepoznato

Provešće se postupak likvidacije nad privrednim društvom "Bralig" d.o.o. Goražde

Općinski sud u Goraždu objavljuje slijedeći

OGLAS

1. Provešće se postupak likvidacije nad privrednim društvom "Bralig" d.o.o. Goražde, sa sjedištem u Goraždu, ul. Panorama bb.

2. Za likvidatora se imenuje Topuz Hamed iz Goražda.

3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom sudu sa dokazom o uplati sudske takse u skladu sa Tarifnim brojem 17. stav 2. Zakona o sudskim taksama BPK-a Goražde u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da ne može biti manja od 20,00 KM, niti veća od 10,000,00 KM. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti.

5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Goraždu, Registar poslovnih subjekata, MBS: 1-251, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka.

6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objaviće se na oglasnoj tabli Suda, a oglas o pokretanju likvidacionog postupka objaviće se u "Službenim novinama Federacije BiH".

7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača.

Broj 45 0 L 036334 18 L 2

18. decembra 2018. godine

Goražde 

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
Povezani oglasi