Nepoznato

Otvara se postupak likvidacije nad dužnikom "FATKO-COMERC" d.o.o. Živinice

Općinski sud u Tuzli, likvidacioni sudija Arnaut Faruk, u likvidacionom postupku nad pravnim subjektom "FATKO-COMERC" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Živinice, dana 20.12.2018. godine donosi

RJEŠENJE

Otvara se postupak likvidacije nad dužnikom "FATKO-COMERC" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Živinice sa danom 20.12.2018. godine u 15,00 sati. Za likvidatora se imenuje Hamzić Fahir, zakonski zastupnik društva. Likvidator je dužan odmah izvršiti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji.

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH", prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja, te dokaza o uplaćenoj sudskoj taksi na prijavu potraživanja u visini od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da ne može biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti veća od 10.000.00 (desethiljada) KM, na žiro-račun budžeta Tuzlanskog kantona broj: 1321000256000080, vrsta prihoda 722221.

Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine likvidacionog dužnika, te je potrebno navesti predmet na kome se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potraživanja. Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom dužniku da ih bez odlaganja izvrše. Rješenje o otvaranju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". Ročište za ispitivanje prijava potraživanja određuje se za dan utorak 05.02.2019. godine, sa početkom u 11,00 sati, koje će održati na adresi ul. Titova do broja 34, Lamela B, etaža 9 (9 sprat), zgrada "Toranj" Tuzla.

Broj 32 0 L 346987 18 L

20. decembra 2018. godine

Tuzla 

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
Povezani oglasi