Nepoznato

Otvara se postupak likvidacije nad dužnikom "BEHAM-COMPANY" d.o.o. Tuzla

Općinski sud u Tuzli, likvidacioni sudija Arnaut Faruk, u likvidacionog postupku nad pravnim subjektom "BEHAM-COMPANY" d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge Tuzla, Šički Brod bb, dana 21.12.2018. godine donosi

RJEŠENJE

Otvara se postupak likvidacije nad dužnikom "BEHAM-COMPANY" d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge Tuzla, Šički Brod bb sa danom 21.12.2018. godine u 15,00 sati. Za likvidatora se imenuje Jahić Zehra, zakonski zastupnik društva.

Likvidator je dužan odmah izvršiti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH", prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja, te dokaza o uplaćenoj sudskoj taksi na prijavu potraživanja u visini od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da ne može biti manja od 50,00 (pedeset) KM niti veća od 10.000,00 (desethiljada) KM, na žiro-račun budžeta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. Pozivaju se povjerioci da likvidatoru, prijave koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine likvidacionog dužnika, te je potrebno navesti predmet na kome se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potraživanja.

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom dužniku da ih bez odlaganja izvrše. Rješenje o otvaranju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". Ročište za ispitivanje prijava potraživanja određuje se za dan SRIJEDA 06.02.2019. godine, sa početkom u 09,00 sati, koje će održati na adresi ul. Titova do broja 34, Lamela B, etaža 9 (9 sprat), zgrada "Toranj" Tuzla.

Broj 32 0 L 347578 18 L

21. decembra 2018. godine

Tuzla