Konjuh d.d. Živinice

Više o Konjuh d.d. Živinice

Nekretnina

KONJUH dd Živinice u stečaju - Prodaja imovine stečajnog dužnika

„KONJUH" dd Živinice, za proizvodnju i promet namještaja-u stečaju

Ul Prva ulica 57 75270 Živinice

 

Broj: 32 0 St 268798 16 St/15

Dana 06.06.2019. godine

 

Na osnovu člana 101, 102 i 103 Zakona o stečajnom postupku (Službene novine FBiH br.29/03, 32/04 i 42/06), Odluke Skupštine povjerilaca i Odluke Odbora povjerilaca, stečajni upravnik objavljuje

 

                                                                                    OGLAS

                                               O PRODAJI IMOVINE USMENIM NADMETANJEM

 

A. Predmet oglasa je prodaja imovine stečajnog dužnika:

1. „KONJUH" dd Živinice, za proizvodnju i promet namještaja-u stečaju, što uključuje slijedeću imovinu:

1.1. Proizvodno-poslovni objekti, izgrađeni unutar kruga Tvornice , više objekata koji predstavljaju funkcionalnu cjelinu, i to:

LOT. I. Fabrički Krug PL 469,

Upravna zgrada fabrika stolova sagrađena na k.č. 1355/25- Upravna zgrada što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/24 površine 316 m2,

Magacin repro materijala sagrađen na k.č. 1355/22-Magacin što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/21 površine 997 m2

Salon namještaja sa magacinom sagrađen na k.č. 1355/21-Magacin stolova što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/20 površine 749 m2,,

Fabrika stolova sagrađena na k.č. 1355/36- Fabrika stolova površine što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/37 površine 2.568 m2',

Fabrika stolova sagrađena na k.č. 1355/20-Fabrika stolova što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/19 površine površine 3.107 m2,,

Fabrika stolova sagrađena , na k.č. 1355/37-Fabrika stolova što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/38 površine površine 4.009 m2,,

Fabrika stolova sagradena , na k.č. 1355/38-Fabrika stolova što po ZKUL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/39 površine površine 4.655 m2,

Kotlana-energana sagradena , na k.č. 1355/26-Kotlana što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/25 površine površine 823 m2,

Magacin gotovih proizvoda sagrađen , na k.č. 1355/24-Magacin gotovih proizvoda što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/23 površine 2.715 m2,

Magacin gotovih proizvoda sagrađen , na k.č. 1355/23-Magacin što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/22 površine 1.865 m2,

Portirnica sjever sagrađena, na k.č. 1355/31 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/30. (nije uplanjena)              

Nadstrešnica briket sagradena , na k.č. 1355/31 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/30 (nije uplanjena)

Trfostanica sagrađena , na k.č. 1355/31 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/30,

Nadstrešnica kod energane sagrađena , na k.č. 1355/31 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjerak.č. broj 817/30.

Priručno skladište zapaljivih materija sagradeno . na k.č. 1355/31 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/30.

Dimnjak sagraden.na k.č. 1355/31 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/30. Pomoćni objekt šupa kod bazena sagrađen na k.č. 1355/30 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/29.

Pomoćni objekt šupa kod pruge sagrađena ,na k.č. 1355/30 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/29.

Bazen furniri dio k.č. 1355/30 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/29.

Portirnica glavna kapija sagradena dio, k.č. 1355/31 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č.broj 817/30.

Arhiva sagrađena. na k.č. 1355/32 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/31 površine 118 m2 .

Portirnica jug sagrađena . na k.č. 1355/29 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/28.

Fabrika furnira (zemljište koje se dijelom nalazi ispod objekata na k.č. 1355/18- Fabrika furnira što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/17 površine 5.079 m2 Fabrika furnira (zemljište koje se dijelom nalazi ispod objekata na k.č. 1355/33- Fabrika furnira što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/32 površine 4.121 m2. Fabrički krug (zemljište koje se dijelom nalazi ispod objekata Fabrike furnira na k.č. 1355/34- Fabrički krug što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/33 površine 1.646 m2. Fabrička (zemljište koje se dijelom nalazi ispod objekata Fabrike fumira na k.č. 1355/35- Fabrika što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/34povreine 1.112 m2. Zemljište uz privrednu zgradu k.č. 1355/30 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/29 površine 11976 m2 na kojoj su izgrađeni neuplanjeni objekti (Pomoćni objekt šupa kod bazena, Pomoćni objekt šupa kod pruge, bazen Furniri)

Zemlište uz privrednu zgradu k.č. 1355/31 što po ZK.UL.239 odgovara pareelama starog premjera k.č. m2 broj 817/30 površine 26.868 m2, na kojoj su izgradeni neuplanjeni objekti (Portirnica sjever, Nadstrešnica briketara, Trafo stanica, Priručno skladište zapaljivih materijala, Nadstrešnica kod energane, Dimnjak, Portirnica glavna kapija) Ukupna početna vriiednost nekretnina PL 469 iznosi 15.716.042,37 KM.

 

1.2. Stalna sredstva (mašine, oprema, postrojenja, sitan inventar,) prema popisnoj listi

1.2.1. Fabrika stolica i stolova, Energana sa održavanjem i autosaobraćajem Ukupna vrijednost iznosi ... 1.559.769,81 KM bez PDV.

1.2.2. Fabrika furnira

Ukupna vrijednost iznosi                                            874.955,00 KM bez PDV.

Ukupna vrijednost 1.2. (1.2.1.+1.2.)                          2.434.723,81 KM bez PDV.

Ukupno početna prodainaciiena LOT. 1. (1.1+1.2).   18.150.766,18 KM.

 

1.3. LOT II. Radnički restoran PL 469

Radnički restoran sagraden na k.č. 1355/27- Radnički restoran što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/26 površine 525 m2,, sa pravom korištenja dijela zemljišta za redovnu upotrebu. Početna prodajna cijena LOT. II. PL 469 iznosi 518.340,00 KM.

Ukupno početna prodajna cijena LOT.I. (1.1+1.2)+1.3.LOT II      18.669.107,10 KM.

 

1.4. LOT. III. Fabrički krug PL 469,

Zemlište uz privrednu zgradu k.č. 1355/1 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/1 površine 17103 m2 na kojoj je izgrađen neuplanjen objekat (Priručno skladište zapaljivih materija),

Sušara 4-Bolman sagrađena , na k.č. 1355/10-Sušara što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/9 površine 823 m2,

Nadstrešnica suhi elementi sagradena ,na k.č. 1355/9 što po ZKUL.239 odgo.vara parcelama starog premjera k.č. broj 817/8 površine 1113 m2,

Sušara 3- Žičnica sagradena ,na k.č. 1355/11-Sušara što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/10 površine 702 m2,

Sušara 2- Američka sagrađena , na k.č. 1355/12-Sušara što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/11 površine 930 m2,

Nadstrešnica sagradena , na k.č. 1355/16-Magacin što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/15 površine 979 m2,

Sušara 1- Bosanka sagradena , na k.č. 1355/13-Sušara što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/12 površine 615 m2,

Parketara sagraden , na k.č. 1355/14-Fabrika parketa što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/13 površine 486 m2,

Krojačnica sagraden, na k.č. 1355/15-Krojačnica što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/14 površine 1.564 m2,

Pilana sagrađen . na k.č. 1355/17-Pilana što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/16 površine 1.602 m2,

Upravna zgrada sa radionom i vatrogasnim spremištem sagrađena . na k.č. 1355/8-Magacin što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/7 površine 1.395 m2, Ukupna početna vrijednost nekretnina PL 469 iznosi 8.561.295,83 KM

 

1.5. Stalna sredstva (mašine, oprema, postrojenja, sitan inventar,) prema popisnoj listi (pilana, krojačnica, parketara)

Ukupna vrijednost iznosi   ........... 419.088,10 KM bez PDV.

Ukupno početna prodaina ciiena LOT. III. (1.4+1.5) ................ 8.980.383,93 KM.

 

1.6. LOT. IV.

Zemlište uz privrednu zgradu k.č. 1355/41 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/29 površine 10220 m2 na kojoj su izgrađeni neuplanjeni objekti (Pomoćni objekt šupakod bazena, Pomoćni objekt šupa kod pruge, bazen Furniri)

Zemlište uz privrednu zgradu k.č. 1355/40 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/1 površine 35148 m2 na kojoj je izgraden neuplanjen objekat (Priručno skladište zapaljivih materija),

Nadstrešnica suhi elementi sagradena . na k.č. 1355/39 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/8 površine 1293 m2,

Garaža fumiri sagradena . na k.č. 1355/19 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/18 pvršine 517 m2,

Zemlište uz privrednu zgradu k.č. 1355/28 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/27 površine 1984 m2,

Zemlište uz privrednu zgradu k.č. 1355/29 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/28 površine 8760 m2 na kojoj je izgraden neuplanjen objekat (Portimica jug), Nadstrešnica jug kod arhiva sagradena . na k.č. 1355/2 što po ZK.UL.239 odgovara parcelama starog premjera k.č. broj 817/4 površine 791 m2

Arhiv sagrađeo na parccl k.č.1355/32 ZK.UL.239 odgovara parceli slarom premjeru k-č.broj 817/31 površina 118 ml.

Ukupno početna prodaina ciiena LOT.IV ................................11.643.622,70 KM.

 

1.7.  LOT. V. Transportna sredstva i mašine:

1. Automatski tokarski stroj "Hempel" početna cijena 3.847,65 KM bez PDV-a; 2. Tokarska brusilica " Hempel" početna cijena 3.847,65 KM bez PDV-a; 3. Kontaktna brusilica "Lofell" početna cijena 3.038,46 KM bez PDV-a; 4. Tračna brusilica "Bratstvo" početna cijena 1.202,37 KM bez PDV-a; 5. Tračna brusilica "Bratstvo" početna cijena 1.202,37 KM bez PDV-a; 6. Tračna pila "Arsenije Spasic" početna cijena 1.202,37 KM bez PDV-a; 7. Nadstoina glodalica "Žičnica" početna cijena 1.442,86 KM bez PDV-a; 8. Četverostrana oblarica "Ledinek" početna cijena 11.422,73 KM bez PDV-a; 9. Drobilica cjepalica, početna cijena 14.936,28 KM bez PDV-a; 1.0. Uređaj za pripremu goriva (drobilica), početna cijena 26.894,17 KM bez PDV-a; 11. Mašina za montiranje i demontiranje guma, početna cijena 312,50 KM bez PDV; 12. Uredaj za montiranje guma, početna cijena 1.250,00 KM bez PDV-a; 13. Balans mašina, početna cijena 208,33 KM bez PDV-a; 14. Brenta "Canali" početna cijena 3.289,61 KM bez PDV-a; 15. Blok presa (rashodovana), počctna cijena 3.095,00 KM bez PDV-a; 16. Lajmarice 3 kom. (rashodovane), početna cijena 3 x 814,50 KM bez PDV-a; 17. Kontaktna brusilica "Oto" tip RSA, godina proizvodnje 1988, početna cijena 6.859,00 KM bez PDV-a; 18.Potezna kružna pila (ručna) "Bratstvo" početna cijena 814,50 KM bez PDV-a; 19. Kant mašina "Holzher" početna cijena 16.928,17 KM bez PDV-a; 20. GNC. "Inia" početna cijena 15.475,61 KM bez PDV-a; 21. Kant mašina "G.Stepani" početna cijena 17.023,17 KM bez PDV-a; 22. Brusilica "Žičnica" početna cijena 7.737,75 KM bez PDV-a; 23. Kontaktna brusiluica "Standingmaster" početna cijna 11.606,59 KM bez PDV-a 24. Tračna pila dva reza "Tehno studio" Ivlea Italija, tip PL.160 BS 2, početna cijena 3.095,00 KM bez PDV-a; 25. Tračna pila GTE. Tip HD, godina proizvodnje 1976, početna cijena 1.466,10 KM bez PDV-a; 26. Tračna pila "Bratstvo" početna cijena 1.788,10 KM bez PDV-a; 27. Brenta "Kirchveld" početna cijena 4.512,50 KM bez PDV-a; 28. Mala Ijuštilica "Leroy somer" početna cijena 61.731,00 KM bez PDV-a; 29. Kuper na konac (bez motora), početna cijena 1.629,00 KM bez PDV-a; 30. Kopima glodalica "Comel" početna cijena 4.642,65 KM bez PDV-a; 31. Brusilica horizontalna, početna cijena 1.160,61KM bez PDV-a; 32. Cjepač početna cijena 1.000,00 KM bez PDV-a; 33. Mašina za motanje cijevi početna cijena 100.00KM bez PDV-a; 34. Presa za izbijanje piksni početna cijena 100,00 KM bez pdv-a; 35. Mehanički podupiračza motore početna cijena 2 x 70,00 KM bez PDV-a; 36.Mješalica za beton 0,5 m3 početna cijena 300,00 KM bez PDV-a; 37. Aparat za varenje, Rade Končar, tip C-3, 19 KVA, početna cijena 300,00 KM- bez PDV-a; 38. Teleskop prikolica bez rude početna cijena 1.000,00 KM bez PDV-a; 39. Kontejner zatvoreni 2,20 m. - 3,30 m. Početna cijena 1.010,00 KM bez PDV-a; 40. Dizalica lančara 5 t. Početna cijena 995,00 KM bez PDV-a; 41. Putničla automobile, marka Ford Fokus, tip DM2, broj šasije WF0MXXGCDM4R40789, godina proizvodnje 2004, radni obujam motora 1595 cm3, maksimalna snaga 74 kW, vrsta goriva benzin, eko karakteristika EURO 3, broj motora 4R40789.

 

B. Cijena i način prodaje

1. Navedena imovina pod rednim brojem (1.1+1.2) lot I i imovina pod rednim brojem 1.3. Lot II se prodaje kao cjelina.

2. Navedena imovina pod rednim brojem 1.4. se prodaje kao cijelina Lot III

3. Navedena imovina pod rednim brojem 1.5. se prodaje kao cijelina Lot IV

4. Navedena imovina pod rednim brojem 1.6. Lot V. Prodaje se pojedinačno od rb.l do rb.41

5. Prodaja imovine izvršit će se usmenim javnim nadmetanjem.

 

C. Uslovj, termin i način prodaje

1. Pravo učešća na Oglasu o prodaji, imaju sva pravna i fizička lica, koja prije održavanja prodaje dostave dokaz o uplati sredstava na ime garancije (depozita) u iznosu od 10% od vrijednosti predmeta prodaje odnosno najviše 10.000,00 KM na transakcijski račun firme „KONJUH" dd Živiniće, za proizvodnju i promet namještaja-u stečaju kod ASA banke dd Sarajevo broj:1346301001898745, sa naznakom: osiguranje za učešće na javnom nadmetanju, za firmn kao cjelinu (Lot I + Lot II + Lot III i Lot IV), ili pojedinačno po lotovima (Lot I + Lot II), Lot III i Lot IV, najkasnije do 25.06.2019. godine pečat banke ili pošte, za Lot V najkasnije do 26.06.2019. godine sa naznakom rednog broja za koji uplaćuje depozit. Zainteresovani kupci koji uplate deposit a ne učestvuju u licitaciji gube pravo na povrat depozita.

2. Svi učesnici prije početka Usmenog javnog nadmetanja će potpisati izjavu da su u slučaju izbora za najpovoljnijeg ponuđača preuzeli na sebe obavezu uplate poreza na promet nepokretnosti i prava za kupljene nekretnine, te svih drugih troškova vezanih za prenos prava vlasništva,

3. Pojedinačna podizanja iznad početne cijene na usmenom javnom nadmetanju za stavke (LOT-a I + Lot H), Lot-a III i Lot-a IV, mogu biti najmanje 10.000,00 KM a najviše 100.000,00 KM, a za stavke LOT-a V od 50,00 KM do 100,00 KM.

4. Prodaja imovine javnim nadmetanjem za firmu kao cjelinu (Lot I + LOTII, LOTIII i LOTIV) će se održati 26.06.2019. godine u prostorijama "KONJUH" d.d. Živinice za proizvodnju i promet namještaja u stečaju, UL. Prva br. 57 Živinice u 11 časova a nakon toga odmah u koliko ne bude uplaćenih depozita za firmu kao cjelinu održat će se usmeno javno nadmetanje pojedinačno po lotovima (Lot I + Lot II), Lot III i Lot IV.

Za LOT V održat će se 25.06.2019.godine u 11. časova u prostorijama "KONJUH" d.d. Živinice za proizvodnju i promet namještaja u stečaju, UL. Prva br. 57 Živinice.

5. Imovina, koja je predmet prodaje je u posjedu i vlasništvu stečajnog dužnika, i prodaje se u postojećem pravnom statusu.

6. Javno nadmetanje će se održati i ako na njemu učestvuje samo jedan podnosilac prijave, a koji ispunjava uslove Oglasa,

7. Kupcu će uplaćeno osiguranje biti uračunato u cijenu, a ponuđačima čija ponuda ne bude prihvaćena (osim prva tri rangirana) garancija će se vratiti u roku od tri dana od dana zaključenja javnog nadmetanja po ovom oglasu.

8. Sve poreze i troškove oko prijenosa vlasništva snosi kupac,

9. Prodaja se vši po načelu «viđeno-kupljeno», bez naknadnih prigovora, žalbi, vezano za predmet prodaje,

10. Najpovoljniji ponuđač je dužan uplatiti cjelokupni iznos kupljene imovine u roku od 30 dana, računajući od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudača.

11. Ako najpovoljniji ponuđač odustane od ponude, ne uplati ukupnu kupoprodajnu cijenu u roku od trideset (30) dana po prijemu odluke najpovoljnijeg ponuđača smatra se da je odustao od kupnje, te gubi pravo na povrat garancije (depozita), a stečajni upravnik proglašava kupcem slijedećeg najpovoljnijeg ponuđača,

12. Imovina koja je predmet prodaje, kao i dokumentacija vezana za istu,može se pogledati svakog radnog dana od 07-15 sati, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 035 774 114 i 061/421 074,

 

Stečajni upravnik