Herceg Med d.o.o. Trebinje

Više o Herceg Med d.o.o. Trebinje

Nekretnina

HERZEG MED doo Trebinje u stečaju - Prodaja zemljišta u industrijskoj zoni Volujac, grad Trebinje

"Herzeg Med" doo - u stečaju

Mokri dolovi broj 31. Trebinje

Broj: 62 OSt 011846 18 St

 

Na osnovu odluke Skupštine povjeriiaca stečajnog dužnika "Herzeg med" doo u - stečaju Trebinje, a u skladu sa Zakonom o stečaju Sl.gl RS 16/2016, stečajni upravnik "Herzeg med" doo - u stečaju objavljuje

 

                                                                    JAVNI  OGLAS

            za treću prodaju imovine stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda.

 

Predmet prodaje je zemljište u industrijskoj zoni Volujac, grad Trebinje, površine 1.026 m2, KČ broj 127/23, upisan u ZK uložak broj 197 KO SP Površ, sa upisanom pravom svojine u korist "Herzeg med" doo - u stečaju. Tržišna vrijednost zemljišta po računu Poreske uprave Republike Srpske za 2018 godinu iznosi 17.776,72 KM. Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja uredno dostave ponudu i dokaz o uplati depozita koji iznosi 10 % od početne cijene (odnosno 1.066,60 KM).

Depozit uplatiti na račun stečajnog dužnika broj: 5520001847081823 koji se vodi kod Addiko banke Poslovnica Istočno Sarajevo. Ponudu dostaviti u zatvorenim kovertama sa naznakom "PONUDA- NE OTVARATI" , na adresu Slavko Gavrilović stečajni upravnik, Ul. Trnovskog bataljona broj 118/1, 71 220 Trnovo u roku od 15 dana od dana objave u novinama. U ponudi navesti ponuđenu cijenu, dokaz o uplaćenom depozitu, kao i osnovne podatke o ponuđaču Početna prodajna cijena je 60 % od tržišne vrijednosti odnosno ( 10.666,03 KM ).

Stečajni upravnik će izvršiti otvaranje ponuda dana 01.07.2019.god. u 15 h na adresi stečajnog dužnika. Kupac, koji je najpovoljniji ponuđač, dužan je najkasnije u roku od 8 dana od kupovine da položi cjelokupan iznos prodajne cijene na žiro račun stečajnog dužnika . Kupac ističe pravo na prenos prava nad imovinom kada u cjelosti izvrši obavezu isplate ponuđene cijene. Ukoliko kupac u roku ne ispuni svoju obavezu smatraće se da je odustao od kupovine, i gubi pravo na povrat uplaćenog obezbjeđenja, a slijedeći kupac se utvrđuje redoslijedom. Predmetna nepokretna imovina se prodaje u viđenom stanju bez prava na prigovor. Sve troškove oko zaključenja kupoprodajnog ugovora, snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje nema nikakvih obaveza u odnosu na prodatu imovinu. Imovina se može pogledati svakim danom a sva bliža obavještenja se mogu dobiti na telefon 066 724 472.

 

Trebinje, 11.06.2019.god.

Stečajni upravnik

Slavko Gavrilović dipl.ing.maš.