Helios d.d. Banovići

Više o Helios d.d. Banovići

Nekretnina

HELIOS d.d. Banovići u stečaju - Prodaja imovine stečajnog dužnika

INDUSTRIJA DOMOOPREME "HELIOS" d.d. BANOVIĆI-u stečaju

Ul. Radnička bb

Banovići

 

Broj: 32 0 St 317344 17 St/9

Datum: 10.06.2019. godine

 

Na osnovu člana 101. i 102. Zakona o steČajnora postupku (Sl. Novine F BiH broj 29/03, 32/04 i 42/06), Odluke Skupštine povjerilaca, Odbora povjerilaca, stečajni upravnik, raspisuje

 

                                                                             OGLAS

                          O PRODAJI IMOVINE USMENIM JAVNIM NADMETANJEM

 

I. Predmet oglasa je prodaja imovine stečajnog dužnika:I NDUSTRIJA DOMOOPREME "HELIOS" d.d. BANOVIĆI - u stečaju

LOT I.

1. Proizvodno-poslovni objekti, izgrađeni unutar kruga Tvornice , više objekata koji predstavljaju funkcionalnu cjelinu, i to:

- Pomoćna zgrada u privredi 1950 m2, pomoćna zgrada u privredi 24 m, pomočna zgrada u privredi 12 m2, zemljište uz privrednu zgradu 1516 m2, sagradeni na k.č. 177/1, ZK.UL. 297, k.o. Repnik,

- Pomoćna zgrada u privredi 17 m2, zemljište uz privrednu zgradu 46 m2, sagradeni na k.č. 177/5, ZK.UL. 297, k.o. Repnik,

- Pomoćna zgrada u privredi 1149 m2, pomoćna zgrada u privredi 182 m2, zemljište uz privrednu zgradu 310 m2, sagradeni na k.č. 177/9, ZK.UL. 297, k.o. Repnik,

- Pomoćna zgrada u privredi 517 m2, pomoćna zgrada u privredi 348 m2, zemljište uz privrednu zgradu 544 m2, sagradeni na k.č. 177/10, ZK.UL. 297, k.o. Repnik,

- Pomoćna zgrada u privredi 250 m2, pomoćna zgrada u privredi 176 m2, pomoćna zgrada u privredi 110 m2, pomoćna zgrada u privredi 90 m2, , pomoćna zgrada u privredi 72 m2, zemljište uz privrednu zgradu 5155 m2 sagrađeni na k.č. 177/11, ZK.UL. 297, k.o. Repnik,

- Javno parkiralište površine 393 m2, sagrađeni na k.č. 180, ZK.UL. 297, k.o. Repnik,

- Pomoćna zgrada u privredi 2500 m2, zemljište uz privrednu zgradu 402 m2, sagradeni na k.č. 177/2, ZK.UL. 1307, k.o. Repnik,

- Nekategorisani put površine 1544 m2, sagraden na k.č. 177/6 ZK.UL. 1307, k.o. Repnik,

- Pomoćna zgrada u privredi 60 m2, pomoćna zgrada u privredi 56 m2, pomoćna zgrada u privredi 51 m2, zemljište uz privrednu zgradu 8269 m2, sagradeni na k.č. 177/3, ZK.UL. 1329, k.o. Repnik,

- Pomoćna zgrada u privredi 1368 m2, zemljište uz privrednu zgradu 227 m2, sagrađeni na k.č. 177/4, ZK.UL. 1329, k.o. Repnik,

- Nekategorisani put površine 276 m2, sagrađen na k.č. 177/7 ZK.UL. 1329, k.o. Repnik,

- Pomoćna zgrada u privredi 489 m2, poslovna zgrada u privredi 320 m2, zemljište uz privrednu zgradu 1649 m2, sagrađeni na k.č. 177/8, ZK.UL. 1323, k.o. Repnik,

- Javno parkiralište površine 1487 m2, sagradeni na k.č. 179 , ZKUL. 1323, k.o. Repnik,

- Pašnjak 2. klase površine 799 m2, na k.č. 178, ZK.UL. 1056, k.o. Repnik

Navedene parcele su sa uknjiženim pravom vlasništva INDUSTRIJA DOMOOPREME "HELIOS" d.d. BANOVIĆI - u stečaju,Ul. Radnička bb,Banovići sa djelom 1/1.

Ukupna vrijednost proizvodno poslovnih objekata-nekretnina...................1.400.000,00 KM

 

LOT II.

1. Mašine i oprema prema specifikaciji iz procjene vještaka...............................550.000,00 KM

UKUPNO POČETNA CIJENA (LOT I + LOT II)................................................1.950.000,00 KM

Ukoliko nebude zainteresovanih ponudača za ( LOT I + LOT II ) kao cjeline istog dana održat će se usmeno javno nadmetanje odvojeno po lotovima i to:

LOT I. Proizvodno poslovni objekati-nekretnine početna vrijednost  ................1.400.000,00 KM

LOT II. Mašine i oprema prema specifikaciji iz procjene vještaka  ......................590.000,00 KM

 

II. Cijena i način prodaje :

1. Cijena i uslovi prodaje su utvrđeni na osnovu Odluke skupštine i Odbora povjerilaca .

2. Prodaja imovine izvršit će se usmenim javnim nadmetanjem.

 

III. Uslovi, termin i način prodaje

1. Pravo učešća na Oglasu o prodaji imovine, imaju sva pravna i fizička lica, koja neposredno prije održavanja javnog nadmetanja dostave dokaz o uplati sredstava na ime garancije (depozita).

2. Prodaja imovine usmenim javnim nadmetanjm će se održati dana 27.06.2019. godine za (LOT I + LOT II) u 11.00 poslovnom prostoru ul INDUSTRIJA DOMOOPREME "HELIOS" d.d. BANOVIĆI - u stečaju Ul. Radnička bb, Banovići,

Uslovi prodaje su:

> kupac kupuje imovinu firme u postojećem stanju,

> početna prodajna cijena za usmeno javno nadmetanje ne može biti niža od cijena navedenih pod renim brojevima odnosno LOTO-vima

> usmenom javnom nadmetanju mogu sudjelovati fizička i pravna lica koji, na ime garancije (depozita), uplate novčana sredstava 10% od početne cijene defmisane ovim oglasom, odnosno najviše 10.000,00 KM, na transakcijski račun INDUSTRIJA DOMOOPREME "HELIOS" d.d. BANOVIĆI - u stečaju broj: 134 630 100 2923 065 otvoren kod ASA Banke dd. Sarajevo, sa naznakom: osiguranje za učešće na usmenom javnom nadmetanju i rednim brojem odnosno LOT-om za koji se nadmeće,

> pojedinačno podizanje iznad ponudenili cijena može biti najmanje 10.000,00 KM a najviše 50.000,00 KM

> prodaja se vrši po načelu «videno-kupljeno», bez naknadnih prigovora, žalbi, vezano za predmet prodaje,

> javno nadmetanje će se održati ako na njemu učestvuje samo jedan ponudač a koji ispunjava uslove Oglasa,

> Kupac LOT-a I. Proizvodno poslovnih objekata-nekretnina dužan je obezbjediti društvu dužnika nesmetan smještaj pokretne imovine (mašina i opreme) u trajanju od 6. mjeseci od pravosnažnosti rješenja o dosudi kupljenih nekretnina.

> ako najpovoljniji ponuđač ne uplati ukupnu kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana prodaje smatra se da je odustao od kupovine, te gubi pravo na povrat garancije (depozita), a stečajni upravnik proglašava kupcem slijedećeg najpovoljnijeg ponudača.

> Ukoliko se uplati depozit za učešće na Usmenom javnom nadmetanju a ne učestvuje na istom gubi se pravo na povrat depozita.

> sve poreze i troškove oko prenosa vlasništva snosi kupac.

3. Rok za dostavljanje ponuda

Krajnji rok za uplatu depozita je 26.06.2019. godine, pečat banke ili pošte.

4. Imovina koja je predmet prodajc, može se razgledati svakog radnog dana u krugu stečajnog dužnika INDUSTRIJA DOMOOPREME "HELIOS" d.d BANOVIĆI - u stečaju Ul. Radnička bb, Banovići, od 8 do 15 časova ili po dogovoru na telefon: 060 325 0889; 061 421 074,

 

Stečajni upravnik