PID d.o.o. Mostar

Više o PID d.o.o. Mostar

Nekretnina

PID doo Mostar u stečaju - Prodaja poslovnih prostora i 100% udjela u vlasništvu firme MOSTAR FILM d.o.o Mostar

„PID" d.o.o - U STEČAJU, Lacina bb Mostar

 

Broj: 58 0 St 190173 17 St

Stečajni upravnik,

Dana, 10.06.2019 god.

 

Na temelju člana 101.,102., i 103. Zakona o stečajnom postupku (Sluibene novine FBiH broj 29/03 1 32/04), Oclluke Vijeća vjerenika donesene dana .07.06.2019. godine o prodaji imovine stećajnog dužnika, stečajni upravnik    

 

OGLAŠAVA

Četvrtu javnu prodaju imovine stečajnog dužnika metodom usmenog Javnog nadmetanja

 

A PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje je imovina stečajnog dulnika „PTD"d.o.o Mosatr -u stečaju u ulici Lacina bb, u „ Vila Neretva" u Mostaru po slijedećim LOT-ovima.

LOT. 1. Poslovni prostor TOP S20, površine 601,69 m2 Početna prodajna cijena...536.608,94 KM

LOT. 2. Poslovni prostor TOP S12, površine 226,58 m2 Početna prodajna cijena.. .202.072,25 KM

LOT. 3. Poslovni prostor TOP 008, površine 193,01 m2 Početna prodajna cijena...245.904,73 KM

LOT. 4. Poslovni prostor TOP 202, površine 39,63 m2 Početna prodajnacijena....40.392,53 KM

LOT. 5. Poslovni prostor TOP 204, površine 39,06m2 Početna prodajna cijena ...39.811,56 KM

LOT. 6. Poslovni prostor TOP206, površine 65,70m2 Početna prodajnacijena....66.964,16 KM

LOT. 7. Poslovni prostor TOP 207, površine 32,93 m2 Početna prodajna cijena....33.563,61 KM

LOT. 8. Poslovni prostor TOP 212, površine 80,18 m2 Početna prodajna cijena....81.722,77 KM

LOT. 9. Udio u 100% vl. firme „MOSTAR FILM „cLo.o , Alekse Šantićl 1 .Mostar

Početna prodajna cijena... 937.609,40 KM

 

B NAČIN PRODAJE

-Cijena je utvrđena Odlukom Vijeća vjerenika od 07.06.2019.godine.

-Imovina se ne može prodati ispod naznačene početne cijene.

-Prijave sa dokazom o uplati depozita i punim nazivom, adresom i brojem telefona podnosioca prijave se dostavljaju do 25.06.2019.god.

 

C TERMTN, UVJETI I POSTVPAK PRODAJE

- Termin prodaje

- Vrijeme prodaje je dana 26.06.2019 (srijeda) u 12 sati u prostorijama stečajnog dužnika ( Ulica Lacina bb, u „Vila Neretva" u Mostaru

- Uvjeti prodaje su:

-imovina, koja jepredmet prodaje je u vlasništvu stečajnog dužnika, i prodaje se pojedinačno po LOT-ovima u postojećem pravnom statusu.

-prodaja će se održati i ako na njemu učestvuje samo jedan podnosilac prijave, a koji ispunjava uslove Oglasa -imovina se nemože prodati ispod naznačene početne cijene. Pravo učešća na javnom nadmetanju

- na javnom nadmetanju mogu sudjelovati kupci koji na ime garancije (depozita), uplate novčana sredstva

u iznosu 10% od početne cijene za svaki pojedinačni LOT , ali ne više od od 10.000 KM ,na transakcijski račun ,,P1D" d.o.o Mostar - USTEČAJU broj: 101130 00722 140 48,otvoren kod Privredna banka Sarajevo, EkspozHura Bugojno sa naznakom ,,za učeiće na javnom nadmetanju LOT broj —.,

- bankarska garancija neće se uzimati kao valjan dokaz o uplati potrebnog osig. depozita.

- kupcu će uplaćeno osig. biti uračunato u cijenu, a ponudačima čija ponuda ne bude prihvaćena depozit će se vratiti u roku odpet dana od dana zaključenja javnog nadmetanja po ovom oglasu,

- Postupak prodaje

 

Cjelokupna imovina se prodaje u viđenom stanju i naknadne reklamacije se neće uvažavati. Pobjednikom javnog nadmetanja će se smatrati onaj koji ponudi najvišu cijenu. Postignutu cijenu, umanjenti za iznos osiguranja, kupac imovine je dužan položiti na račun stečajnog dužnika, u roku 30 dana, računajući od dana zaključenog javnog nadmetanja.

Povećanje cijene u toku javnog nadmetanja za imovinu naznačenu u oglasu, nemože bitimanjeod 5.000,00 KM. Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne uplati ponuđenu cijenu u određenom roku, gubi pravo na povrat uplačenog osiguranja, a predmet prodaje be bitiponuđen slijedečim najpovoljnijim ponuđačima.

Sve poreze i troškove uknjižbe iprijenosa snosi kupac. Strane fizičke i pravne osobe kao ponuđači moraju dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta po osnovu reciprociteta među državama pri stjecanju vlasniStva, ili ispunjenje uvjeta za primjenu Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u BiH.

Uvođenje kupca u posjed kupljene imovine izvršit nakon uplate cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene. Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju samo registrirani ponuđači. Detaljna pravila prodaje kao ispunjenja uvjeta za učešće i registraciju na javnom nadmetanju sadržana su u 'Pravilima za prodaju imovine ,,PID"d.o.o Mostar - U STEČAJU, putem metode usmenogjavnog nadmetanja.

Pristanak na primjenu ovih Pravila učesnici javnog nadmetanja moraju da ovjere svojim potpisom, o čemu dokaz dostavljaju na sam dan održavanja javnog nadmetanja.

Nepokretna imovina prodaje se po principu „ viđeno kupljeno" (postojeće faktički viđeno ipravno stanje), te se isključuju nakanadne reklamacije.

Uvođenje kupca u posjed kupljene imovine izvršit će se nakon uplale cjelokupnog iznosa. Detaljnije podatke o imovini koja je predmel prodaje kao i u dokumentaciji o imovini, zaainteresirani učesnici u javnom nadmetanju mogu preuzeti uz bespovratnu naknadu od 300 KM u sjedištu stećajnog dužnika na adresi , ,PID"d.o.o. Mostar -u stečaju.

Navedena dokumentacija može se preuzeti svakim danom od 9,00 do 13,00 sati,

U istom periodu, uz prethodnu najavu na telefon 030 509 693 /Mob 061 893 479, može se izvršizi i fizički pregled imovine koja je predmet prodaje.

 

Stečajni upravitelj