VETERINARSKA STANICA ad Novi Grad

Više o VETERINARSKA STANICA ad Novi Grad

Nekretnina

VETERINARSKA STANICA ad Novi Grad u stečaju - Prodaja poslovnog objekta i dvorišta u Novom Gradu

"VETERINARSKA STANICA" AD - u stečaju,

Ul. Kralja Petra I

Oslobodioca br.11. Novi Grad,

 

Rješenje broj: 67 0 St 11865417 St

Novi Grad: 7.6.2019. god.

 

Na osnovu Zakona o stečaju ("Sl. glasnik" br.16/16) i Odluke Odbora povjerilaca Bobar banke AD u stečaju kao razlučnog povjerioca od 31.5.2019. godine, stečajni upravnik dana, 7.6.2019. godine, objavljuje:

 

ZAKLjUČAK O PRODAJI

imovine stečajnog dužnika VETERINARSKA STANICA AD-u stečaju, putem IV javnog nadmetanja- licitacije

 

I PREDMET PRODAJE I POČETNA CIJENA

Prodaje se nepokretna imovina u Novom Gradu sve u vlasništvu 1/1 stečajnog dužnika VETERINARSKA STANICA AD-u sgečaju upisana u ZK 5072, KO SP Novi Grad, i to

Poslovni objekat površine 224 m2 i dvorište 202 m2 evidentirano na k.č. 549/11 sveukupne površine 426 m2 po početnoj cijeni od 23.770,80 KM ispod koje se ne može prodati nekretnina.

 

II USLOVIINAČINPRODA)E

Prodaja se vrši putem licitacije-prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim kovertama i najviše ponućene cijene. Imovina se prodaje u faktičkom i pravnom stanju u kakvom se ista nalazi u momentu prodaje i na kupca se prenosi obim prava kojima stečajni dužnik raspolaže u momentu prodaje, stečajni upravnik ne odgovara za nedostatke koje kupci utvrde po izvršenoj prodaji.

 

III VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANjA LICITACIJE

Javno otvaranje ponuda i proglašenje kupca će biti održano dana, 11.7.2019 (četvrtak), sa početkom u 14 časova u prostorijama Okružnog privrednog suda u Prijedoru, sala broj 24, prvi sprat.

 

IV NAČIN IZBORA NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA

Za najpovoljnijeg ponuđača, biće izabran ponuđač koji ponudi najveđi iznos za predmet prodaje.

Ukoliko neki ponuđači dostave najpovoljniju ponudu iste vrijednosti, oni nastavljaju da učesgvuju u daljoj usmenoj licitaciji sa pragom povećanja vrijednosti od 5% date ponude. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuđača, stečajni upravnik će dostaviti na adresu kupca u roku od 3 dana od dana održavanja licitacije. Ponuđačima, čije ponude nisu prihvađene, vratiće se depozit u roku od 8 dana po okončanju javne prodaje na poslovni-tekući račun. Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana dosgavljanja Zaključka, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje obezbjeđenja, a novim Zaključkom će se odrediti sljedeđi najpovoljniji ponuđač. Svi troškovi vezani za prodaju imovine padaju na teret kupca.

 

V ZAJEDNIČKE ODREDBE

1. Pravo učešđa imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit na račun stečajnog dužnika broj: 551790 22212226 65 otvoren kod Unicredit banke AD Banjaluka, Filijala Prijedor u visini od 10 % vrijednosti imovine za koju je zainteresovan.

2. Koverte se predaju lično ili sa dostavnicom putem pošte na adresu stečajnog dužnika VETERINARSKA STANICA AD-u stečaju n/r Ljiljane Mandiđ, Ul. Kralja Petra I Oslobodioca br.11, Novi Grad sa nazankom "PONUDA -NE OTBARAJ" najkasnije do 10.7.2019. godine.

3. Fizička lica mogu učesgvovati na javnoj prodaji lično ili biti predstavljena po punomođniku. Ako u nadmetanju uče- stvuju lično, dužna su radi utvrđivanja identiteta, pri|e početka otvaranja pismenih ponuda, pokazati stečajnom upravniku ličnu kartu i dokaz o uplati depozita.

Pravna lica mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku (direktoru) ili punomoćniku. Ukoliko pravno lice predstavlja pravni zastupnik, isti je obavezan stečajnom upravniku predati na uvid Rješenje o upisu u sudski registar, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ukoliko pravno lice predstavlja punomoćnik, isti je obavezan da stečajnom upravniku preda na uvid valjanu punomođ i dokaz o uplati depozita. Lica sa neurednom dokumentacijom za utvrđivanje identiteta ili bez navedene dokumentacije neđe mođi učestvovati u otvaranju pismenih ponuda.

4. Javno otvaranje ponuda održađe se i kada prisustvuje samo jedan ponuđač.

5. Imovina u Novom Gradu se može pogledati svakim radnim danom, kao i preuzimanje prodajne dokumentacije najavom licu ovlaštenom od sgrane stečajnog upravnika na tel. Jančić Nada 066/327-543 u vremenu od 10 do 13 sati.

Ovaj Zaključak je objavljen na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Prijedoru i dnevnom listu "Glas Srpske" Banjaluka.

Kontakt telefon za informacije po oglasu je 065/629-190.

 

Stečajni upravnik:

Ljiljana Mandić, dipl. ecc.