BOBAR BANKA AD Bijeljina

Više o BOBAR BANKA AD Bijeljina

Nekretnina

Bobar banka ad Bijeljina u stečaju - Prodaja nekretnina u vlasništvu stečajnog dužnika

BOBAR BANKA a.d. Bijeljina – u stečaju                             

STEČAJ br: 59 0 St 030145 16 St 2

 

Na osnovu Odluke skupštine povjerilaca donesene dana 24.05.2017.godine, na ročištu održanom u Osnovnom sudu Bijeljina, te člana 156. Zakona o stečaju Republike Srpske (Sl.glasnik RS br.16/16 ), stečajni upravnik Bobar banka a.d. Bijeljina u stečaju objavljuje

                                                                               OGLAS

                                                    O PRODAJI NEPOKRETNE IMOVINE BANKE

 

I PREDMET PRODAJE:

“Bobar banka” a.d. Bijeljina – u stečaju, prodaje putem usmenog javnog nadmetanja - licitacije sledeću nepokretnu imovinu u vlasništvu Banke:

 1. Sokolac - Crno brdo, ukupne površine 666m2, Stambena zgrada i dvorište, parcela broj 1468, stambena zgrada pov. 114 m2 i dvorište pov. 552 m2, upisana u zk.ul.br. 4 k.o. Sokolac, PL br. 397/1 k.o. Sokolac. Početna prodajna cijena je KM 31.399,60 i iznosi 20% od procjenjene vrijednosti.
 2. Derventa - Potkućnica ukupne površine 1.061m2, dvorište, voćnjak 5 klase, kuća i zgrade, parcela broj 331, K.O. Donja Lupljanica, ZK uložak broj 26 ,PL br. 728/2. Početna prodajna cijena je KM 6.444,20 i iznosi 20% od procjenjene vrijednosti.
 3. Srbac - Kuća, zgrada i voćnjak ukupne površine 1.341m2, upisana u zk.ul.br. 682 k.o. S/P Nožičko, te PL 1144/2. Početna prodajna cijena je KM 18.105,40  i iznosi 20% od procjenjene vrijednosti.
 4.  Trebinje - Poslovni objekat sa ekonomskim dvorištem ukupne površine 3.070m2, označen kao k.č.br. 391/6, u naravi poslovni objekat pov. 390 m2 i ekonomsko dvorište pov. 2.680 m2, upisan u zk.ul.br. 38 k.o. SP Jasen, odnosno po novom premjeru kao k.č.br. 391/6, poslovni objekat pov. 390 m2 i ekonomsko dvorište pov. 2.680 m2, upisan u p.l.br. 251/3 k.o. Jasen. Početna prodajna cijena je KM 32.367,25  i iznosi 20% od procjenjene vrijednosti.
 5.  Bileća - Nekretnina ukupne površine 570m2, Kuća i dvorište, k.č.br. 66/2, u naravi vrt. pov. 402 m2, k.č.br. 66/6, u naravi kuća i dvorište pov. 110 m2, k.č.br. 71/3, u naravi gradilište pov. 120 m2 i k.č.br. 68/13, gradilište pov. 128 m2, upisane u zk.ul.br. 1034 k.o. SP Bileća, odnosno po novom premjeru kao k.č.br. 3352, u naravi stambena zgrada pov. 102 m2, ostale pom. pros. pov. 46 m2, ostale pom. zgrade pov. 8 m2 i dvorište pov. 414 m2, ukupno 570 m2, upisana u l.n.br. 1686/2 k.o. Bileća Grad. Početna prodajna cijena je KM 7.381,02 i iznosi 20% od procjenjene vrijednosti.
 6.  Popovi - Nekretnina ukupne površine 10.468m2, K.č.br. 1664/2, zv. Adičica, u naravi njiva 3. klase pov. 4.386 m2, upisana u zk.ul.br. 1594 k.o. Popovi; K.č.br. 1666/2, zv. Purevina, u naravi njiva 2. klase,  pov. 184 m2 i njiva 3. klase pov. 1.982 m2, upisane u zk.ul.br. 1015 k.o. Popovi; K.č.br. 1641/0, zv. Purevina, u naravi njiva 4. klase pov. 3.916 m2, upisana u zk.ul.br. 1595 k.o. Popovi, koje odgovaraju nekretninama upisanim u l.n. br. 934 k.o. Popovi. Početna prodajna cijena je KM 35.335,20  i iznosi 30% od procjenjene vrijednosti.
 7. Doboj - Nekretnina ukupne površine 6954m2, K.č.br. 1053/1, I-Bara II-stambeni objekat, u naravi njiva 3. klase pov. 6.392 m2, dvorište pov. 500 m2 i stambeni objekat pov. 62 m2, ukupne pov. 6.954 m2, upisana u zk.ul.br. 790 k.o. Tekućica, koje odgovaraju nekretninama upisanim u list nepokretnosti broj 853/2 k.o. Tekućica. Početna prodajna cijena je KM 48.842,90  i iznosi 40% od procjenjene vrijednosti.
 8. Dazdarevo - Nekretnina ukupne površine 6409m2, K.č.br. 95/0, zv. Okućnica, pašnjak 2. klase pov. 330 m2, pomoćna zgrada pov. 38 m2, pomoćna zgrada pov. 34 m2, pomoćna zgrada pov. 13 m2, stambena zgrada pov. 73 m2 i dvorište pov. 500 m2; k.č.br. 96/0, zv. Okućnica, u naravi voćnjak 2. klase pov. 1.712 m2; k.č.br. 97/0, zv. Okućnica, u naravi njiva 2. klase pov. 2.630 m2; k.č.br. 98/0, zv. Okućnica, u naravi šume 5. klase pov. 1.079 m2, sve upisano u zk.ul.br. 78 k.o. Dazdarevo, koje odgovaraju nekretninama upisanim u list nepokretnosti br. 90/2 k.o. Dazdarevo, za koje je nekretnine postupak izlaganja u toku. Početna prodajna cijena je KM 39.257,59  i iznosi 40% od procjenjene vrijednosti.
 9. Banja Luka, K.č.br. 251/2, Kuća i dvorište pov. 394 m2,  upisana u zk.ul.br. 14672 k.o. SP_Banja Luka, a koje po n/p odgovaraju nekretninama upisanih u  k.č. 1689, k.o. BL 4, PL br: 781/3  u površini od 464m2. Početna prodajna cijena je KM 94.791,34 i iznosi 50% od procjenjene vrijednosti.
 10. Domaljevac - K.č. br. 1775/146, Poslovna zgrada, 1776/147, Poslovni prostor br. 4 – Galerija ukupne površine 188,72 m2 upisano u KPU 103 k.o. Domaljevac i K.č. br. 1775/146 i 1775/147, ukupne površine 268,77 m2, nekretnine upisane u KPU 102 k.o. Domaljevac. Početna prodajna cijena je KM 338.877,67 i iznosi 70% od procjenjene vrijednosti.
 11. Srbac – Proizvodni objekat u privredi – objekat za tov pilića sa pripadajućim zemljištem ukupne površine 2.021m2, označen kao k.č. br. 373/4, u naravi objekat za tov pilića  površine i ekonomsko dvorište površine 2.021m2, upisan u zk. ul.br. 686 k.o. SP Nožičko, odnosno po novom premjeru kao k.č. br. 315, u naravi objekat za tov pilića površine 750m2 i ekonomsko dvorište površine 1.271m2, upisan u p.l. br. 1177 k.o. Nožičko. Početna prodajna cijena je KM 51.000,00 i iznosi 100% od procjenjene vrijednosti.
 12. Laktaši – Poslovni objekat u privredi – poslovni prostor u privredi spratnosti P+1+M i zemljište uz privredni objekat na kome je izgrađen pomoćni objekat nadstrešnica – (neuknjiženo)  ukupne površine 1.195m2, označen kao k.č. br. 54/90, u naravi poslovni objekat u privredi površine 269m2 i zemljište uz privredni objekat površine 926m2, upisano u List nepokretnosti 641 k.o. Laktaši. Početna prodajna cijena jeKM 623.000 i iznosi 100% od procjenjene vrijednosti.

 

II USLOVI PRODAJE

 1. Imovina se prodaje u faktičkom i pravnom stanju u kakvom se nalazi u momentu prodaje i na kupca se prenosi obim prava kojim “Bobar banka” a.d. Bijeljina – u stečaju  raspolaže u momentu prodaje a naknadne reklamacije se ne uvažavaju.
 2. Pravo učešća u javnoj prodaji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit u iznosu od 10% od početne cijene predmeta prodaje koji se licitira sa naznakom rednih brojeva imovine koja se licitira. Uplata depozita može se izvršiti na transakcioni račun “Bobar banka” a.d. Bijeljina – u stečaju broj: 551-790-22211520-49 otvoren kod Unicredit bank a.d. Banja Luka najkasnije  2 dana prije održavanja licitacije, a kupac je dužan dokaz o uplati depozita dostaviti na uvid najkasnije na dan održavanja licitacije. Ako se licitira više od jednog predmeta prodaje obavezna je uplata iznosa depozita koji je posebno određen za svaki predmet prodaje zbirno na jednoj uplatnici ili posebno na više uplatnica. Maksimalan iznos depozita po jednom predmetu prodaje iznosi 50.000,00 KM. Učesnici sa kasnijim uplatama depozita ne mogu učestvovati na licitaciji.
 3. Fizička i pravna lica mogu biti predstavljena lično, po zakonskom zastupniku ili punomoćniku, a prije početka licitacije dužni su radi dokazivanja identiteta, predočiti ličnu kartu ili pasoš ili punomoć za zastupanje, odnosno odgovorno lice u pravnom licu ličnu kartu sa ovjerenom kopijom Rješenja o registraciji ne stariji od 6 mjeseci.
 4. Uvid u raspoloživu dokumentaciju, zainteresovana lica mogu izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 10:00 do 14:00 časova u prostorijama Banke u Bijeljini, ulica Karađorđeva 49, kao i razgledanje imovine u Bijeljini, a razgledanje imovine na drugim lokacijama samo uz prethodni dogovor sa licima zaduženim za informacije uz najavu na telefon 055/233-300.
 5. Prodaja imovine obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije dana 27.06.2019. godine (četvrtak) sa početkom u 12:00 h u prostorijama Bobar banke a.d. Bijeljina – u stečaju,  ulica Karađorđeva 49.
 6. Javna prodaja putem usmenog javnog nadmetanja održaće se i kad učestvuje samo jedan ponuđač.
 7. Rok za plaćanje kupoprodajne cijene za izlicitiranu imovinu je 30 dana od dana održavanja javne prodaje. Uplata kuporodajne cijene može se izvršiti na račun „BOBAR BANKA“ A.D. Bijeljina – u stečaju br. 551-790-22211520-49.
 8. Kupac koji putem  javnog  nadmetanja kupi ponuđenu imovinu, izvrši uplatu kupoprodajne cijene dužan je da pristupi zaključenju Ugovora o kupoprodaji u roku od 8 dana od dana uplate kupoprodajne cijene. Po zaključenju ugovora prodavac predaje u posjed imovinu koja je predmet prodaje.
 9. Sve troškove oko sačinjavanja i ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze u vezi sa kupljenom imovinom snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodanu imovinu nikakvih obaveza. Isplatom kupoprodajne cijene i plaćanjem svih potrebnih poreza i taksa prestaju sve kupčeve obaveze prema prodavcu.

                                                                              

STEČAJNI UPRAVNIK

Bijeljina, 31.05.2019.