Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem Uslužna zadruga sa potpunom odgovornošću 6. APRIL Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Potogija Jasenka, u likvidacionom postupku nad pravnim licem Uslužna zadruga sa potpunom odgovornošću "6 APRIL", ul. Azize Šaćirbegović br. 86, na ročištu održanom dana 30.01.2013. godine, donio je slijedeći OGLAS 1. Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem Uslužna zadruga sa potpunom odgovornošću "6 APRIL", ul. Azize Šaćirbegović br. 86. 2. Za likvidatora se imenuje HRVAČIĆ ESAD, advokat iz Sarajeva. 3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti. 5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 65-05-0043-11 (stari broj 2-116), radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. 6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. Broj 65 0 L 305241 12 L 30. jnauara 2013. godine Sarajevo (O-101/13)

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
Povezani oglasi