Pokretna i nepokretn

Fabrike motora specijalne namjene a.d. Pale u stečaju - Prodaja imovine stečajnog dužnika

Na osnovu odluke Skupštine povjerilaca od 3.6.2019. godine, stečajni upravnik Fabrike motora specijalne namjene a.d. Pale "u stečaju" objavljuje:

 

                                                                                  JAVNI POZIV

                                                 za prikupljanje ponuda radi izbora najpovoljnije ponude

 

I PREDMET PONUDE

Predmet javnog poziva je javno nadmetanje za prikupljanje i izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu imovine stečajnog dužnika Fabrika motora specijalne namjene a.d. Pale (u daljem tekstu FMSP) "u stečaju".

Imovina se sastoji od:

 

1. Tehničko-tehnološka cjelina:

1.1. Građevinski objekti izgrađeni u industrijskoj zoni (popis objekata u Pravilima javnog poziva)

Početna i najniža cijena                KM 2.209.060,00

1.2.Zemljište uz veliku i malu halu z.k.uložak 7111, list nepokretnosti 3521/0

Površine 13.410 m2 u vlasništvu 1/1

I zemljište uz trafo-stanicu z.k. uložak 7112, list nepokretnosti 3522/1

Površine od 2.426 m2 u vlasništvu 1/2 

(popis parcela u Pravilima javnog poziva)

Početna i najniža cijena               KM 202.090,00

1.3.        Mašine, uređaji i oprema koji se nalaze u objektima pod rednim brojem 1.1 (popis u elaboratu vještaka)

Početna i najniža cijena                KM 6.625.299,00

1.4.        Zalihe materijala, alata, poluproizvoda i nedovršene proizvodnje (stanje po knjigovodstvenim podacima)

Početna i najniža cijena                KM 3.915.231,08

Ukupno tehničko-tehnološka cjelina:    KM 12.951.680,08

Naprijed navedena imovina se prodaje kao cjelina u paketu.

 

2. Zemljište van fabričkog kruga površine 2.682 m2 po z.k. ulošku 190, k.č. 2233, vlasništvo 1/1

Početna i najniža cijena                KM 24.952,00

 

3. Mašine neispravne i oštećene (popis u elaboratu vještaka)

Početna i najniža cijena                KM 138.900,00

 

4. Ponuđač preuzima i obavezu pokretanja proizvodnje i zapošljavanja određenog broja radnika stečajnog dužnika.

Ponuđač je dužan u svojoj ponudi dostaviti program pokretanja proizvodnje.

Imovina koja je predmet prodaje, prodaje se u viđenom stanju i postojećem pravnom statusu. Imovina se može razgledati svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

 

II PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica.

 

III DOKUMENTACIJA

Predmet i pravila nadmetanja kao i smjernice i procedure su definisani u Pravilima javnog poziva, koja su sastavni dio ovog poziva a koja se mogu preuzeti u prostorijama Fabrike motora specijalne namjene a.d. Pale "u stečaju" ul. Jovana Cvijića br. 16 svakim radnim danom od 8 do 15 časova.

Za učešće u kupovini ponuđač je dužan uplatiti na ime garancije (depozita) za imovinu pod 1. iznos od 50.000,00 KM, a za imovinu pod rednim brojevima 2. i 3. 10% od početne cijene, na račun broj 5620128151514120. U slučaju da kupac odustane od kupovine, uplaćena sredstva za učešće se ne vraćaju. Ponuđaču čija ponuda ne bude prihvaćena (osim drugog i trećeg po redoslijedu), uplaćena sredstva će biti vraćena.

Svi troškovi i rizici povezani sa učestvovanjem na javnom pozivu su isključiva odgovornost i rizik ponuđača. Cijene u javnom pozivu su bez obračunatog PDV. Sve takse, poreze i troškove oko prenosa vlasništva snosi kupac.

 

IV VREDNOVANjE I IZBOR NAJPOVOLjNIJE PONUDE

Najpovoljnije ponuđač onaj koji ponudi najveću cijenu i najpovoljniji program pokretanja proizvodnje sa stanovišta vrijednosti proizvodnje i broja angažovanih radnika.

 

V PODNOŠENjE I OTVARANjE PONUDA

Zatvorene i zapečaćene koverte sa oznakom "Ne otvaraj - ponuda za kupovinu", dostaviti na adresu Fabrika motora specijalne namjene a.d. Pale "u stečaju" ul. Jovana Cvijića br. 16 71420 Pale, u roku od 20 dana od dana objavljivanja Javnog poziva, preporučenom poštom ili na protokol preduzeća.

 

Sve informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti putem telefona 057/223-731

 

Broj: 69/19

Stečajni upravnik

Bratić Radoslav