MUŠKA VODA d.o.o. Kladanj

Više o MUŠKA VODA d.o.o. Kladanj

Pokretna i nepokretn

MUŠKA VODA doo Kladanj u stečaju - Prodaja imovine stečajnog dužnika

„KONJUH" d.d. u stečaju, Kladanj

Ul. Patriotske lige br.2.Kladanj

 

Na osnovu člana 101.102.i 103 Zakona o stečajnom postupku ( SI. novine F BiH broj 29/03 32/04) i odluke Odbora povjerilaca stečajnog dužnika „Konjuh" d.d. u stečaju Kladanj od 30.05.2019. god. stečajni upravnik,

 

                                                                                OGLAŠAVA

        JEDANAESTU PRODAJU   IMOVINE   STEČAJNOG   DUŽNIKA „ KONJUH „ D.D. U STEČAJ  KLADANJ ,

                                             METODOM   USMENOG   JAVNOG NADMETANJA

 

I NEKRETNINE I OPREMA - kompleks t.z. -MUŠKA VODA -Kladanj

 

1. Hotel —Muška voda —sa prizemljem od 894,90 m2, prvi sprat 442,05 m2 i drugi sprat 402,75 m2 izgrađen na zemljištu kč 2336 ko Tuholj , cijena iznosi 768.600,00 KM i plus ugostiteljska i dr. oprema po popisu komisije i vještaka iznosi 9.031,00 KM i plus oprema za alarmni sistem i video nadzor iznosi 8.222,00 KM, sve naprijed navedeno sa pripadajućim PDV-om. Sveukupno navedeno pod tačkom 1 iznosi 785.853,00 KM.

2. Bungalovi —tri identična dvojna objekta neto površine jednog bungalova 124,56 m2 (124,56 m2x3=373,66 m2-neto) Izgrađeni na zemljištu kč.2336 ko Tuholj .cijena iznosi 93.229,00 KM.

3. Pomoćni objekti-magacini i smještajni kapaciteti, u fazi izgradnje, urađen u sistemu Roh Bau, objekat je prizemlje sa 4 magacina i sprat sobe ukupno neto površina objekta 147,19 m2, izgrađeni na zemljištu kč.2336 ko Tuholj, cijena iznosi 19.149,00 KM.

4. Objekt—Kantina i lovačka kuća —kantina prizemni objekat neto površine 21.66 m2, izgrađen na kč 2338/2 ko Tuholji lovačka kuća površine 47,9Z m2 , cijena zajedno iznosi 11.823,00 KM.

5. Trafo stanica TS 10 (20)0,4 kV, bruto površine 7,84 m2, izgrađena na zemljištu kč 2332/2 , ko Tuholj .cijena iznosi 6.837,00 KM.

6. Rezrvoar za vodu, objekat bruto površine 8,32 m2, izgrađen na zemljištu kč 2332/2 ko Tuholj.cijena iznosi 883,00 KM.

7. Građevinsko i poljoprivredno zemljište, gdje je građevinsko: kč 2338/2, 2174/16, 2174/17, i 2336 sve k.o. Tuholj ukupne površine 53.197 m2, a predmetno zemljište se nalazi u obuhvatu prostorne cjeline zaštićenog područija i poljoprivredno zemljište ukupno 23.481 m2 i to : kč 2358/4, 2332/2 i 2334/IO ko Tuholj, cijena ukupnog zemljišta je 625.775,00 KM.

 

U okviru kompleksa se nalaze ski staza, fudbalsko igralište, igralište za odbojku, rukomet i košarku ..Kompleks se prostire na površini od 76.678 m2, a od Kladnja je udaljen cca 10 km   Nekretnine su upisane u ZKU BR 74 kč br. 2358/4. 2338/2, 2174/16, 2174/17. 2332/2, 2336 i 2334/10 KO TUHOLJ sa uknjiženim pravom vlasništva na nekretnini u korist -D.D. „KONJUH" u stečaju. Kladanj, Hotel Muška voda sa 1/1 i u Posjedovni list br. 74. katastarska općina TUHOLJ sa BR 74 kč br. 2358/4. 2338/2, 2174/16. 2174/17. 2332/2, 2336 i 2334/10, kao posjednik d.d. „Konjuh" u stečaju Kladanj.

 

Na nekretnini je u —C- teretnom listu je upisana hipoteka koja će nakon prodaje, dosudbom putem suda biti skinuta i kupcu predata Čista nekretnina.

Imovina od rednog broja 1 do 7 odnosno sve navedeno pod rednim brojem I NEKRETNINE I OPREMA se prodaje u paketu i pojedinačna prodaja nije dozvoljena .

 

POČETNA PRODAJNA CIJENA ZA IMOVINU STEČAJNOG DUŽNIKA POD REDNIM BROJEM 1 , KOMPLEKS -MUŠKA VODA - Kladanj  IZNOSI ZAJEDNO SA OBAVEZOM ZA PDV 1.543.549,00 KM

 

II NEKRETNINA- POSLOVNI PROSTOR- ŠEST (6) KANCELARIJA I MOKRI ČVOR sa udjelom 1/1 i zajednički djelovi zgrade (hodnik i stepenište) sa udjelom ½ u ul. Patriotske lige br.2 Kladanj —centar gradske zone, u poslovnom objektu spratnosti prizemlje i sprat. Objekat izgrađen na kč 1722/3 i 1722/4 KO Kladanj. Površina prostog u vlasništvu stečajnog dužnika iznosi 109,33 m2 i površina s pravom korištenja je 31,54 m2. Za poslovne prostorije pravo raspolaganja etažnog vlasnika je utvrđeno rješenjem komisije za izlaganje podataka o nekretninama br. 06/1-9521-2540/O5 od 09.1 1.2005. godine. Nema upisanu hipoteku.

NEKRETNINA- POSLOVNI PROSTOR- ŠEST (6) KANCELARIJA I MOKRI ČVOR sa udjelom I/l i zajednički djelovi zgrade se prodaje u paketu i pojedinačne prodaje po kancelarijama nije dozvoljeno.

 

POČETNA PRODAJNA CIJENA ZA NEKRETNINU POD BROJEM U POSLOVNI PROSTOR-ŠEST (6) KANCELARIJA I ZAJEDNIČKI PROSTORI   IZNOSI   49.199.00 KM

- PRODAJA NEKRETNINA pod rednim brojem  li  II  će se vršiti metodom usmenog javnog nadmetanja.

- VRIJEME PRODAJE je 05.07.2019. godine (petak) u 14 časova

- MJESTO PRODAJE ie direkcija stečajnog dužnika , ul. Patriotske lige br. 2 Kladanj

- OBAVEZA UPLATE OSIGURANJA

 

Uplata osiguranja za učešće na javno nadmetanje za KOMPLEKS -MUŠKA VODA -je 10.000,00 KM.

Uplata osiguranja za učešće na javno nadmetanje za POSLOVNI PROSTOR- ŠEST KANCELARIJA-je 4.920,00 KM.

 

Uplatu izvršiti na transakcijski račun „ KONJUH „ d.d.. u stečaju Kladanj br.1321002018778655  otvoren kod NLB Banka sa naznakom osiguranje za učešće na javnoj prodaji, s tim da ta sredstva budu evidentirana na računu stečajnog dužnika najkasnije do 03.07.2019.godine. Učesnicima koji ne budu proglašeni kupcem uplaćeni depozit će biti vraćen u roku od tri dana nakon proglašenja kupca.

 

- PROGLAŠENJE KUPCA

Za kupca će biti proglašen punudać sa najvećom ponuđenom cijenom, a ukoliko odustane od kupovine, gubi pravo na povrat depozita a za kupca se proglašava drugi najbolji ponuđač.

 

- ROK PLAĆANJA KUPOPRODAJNE CIJENE

Kupac za nekretninu pod red. br. I kompleks t.z. -MUŠKA VODA -Kladanj je dužan izvršiti uplatu u roku od 60 dana, a kupac nekretnine pod red br II -6 kancelarija dužan je izvršiti uplatu u roku od 60 dana od proglašenja kupcem   Kupcu se uplaćeno osiguranje uračunava u kupoprodajnu cijenu. Ukoliko proglašeni kupac ne izvrši uplatu cjelokupne kupoprodajne cijene u navedenom roku, gubi pravo na povrat osiguranja.

 

-OSTALI USLOVI PRODAJE

Kupac snosi troškove koji terete kupoprodaju, porez na promet nekretnine i ostale troškove prenosa, ovjera kod notara, takse i dr. Budući kupac nekretnine uvest će se u posjed nakon cjelokupno uplaćene kupoprodajne cijene i poreza na promet nekretnine na račun stečajnog dužnika.

Navedena imovina kupuje se po principu « viđeno-kupljeno « ( postojeće faktički viđeno i pravno stanje ) te isključuje naknadne reklamacije. Ponuđač koji ne bude pristupio javnom nadmetanju smatrat će se da je odustao od kupovine i depozit se neće vratiti..

Sve dodatne informacije u vezi prodaje mogu se dobiti na mobitel broj: 062 935 194; 062 667 892 i 061 179 581.

 

„ KONJUH „ d.d u stečaju Kladanj