BOBAR BANKA AD Bijeljina

Više o BOBAR BANKA AD Bijeljina

Prava

Bobar banka ad Bijeljina u stečaju - Prodaja potraživanja po kreditima u iznosu od 9.558.230,77 KM

BOBAR BANKA A.D. BIJELJINA-u stečaju

Karađorđeva 49, 76300 Bijeljina

 

Stečaj br. 59 0 St 030145 16 St2

Broj: 1343/19

 

Na osnovu člana 73., 155., 160. i 166. Zakona o stečaju (Službeni glasnik Republike Srpske br. 16 16) i člana 40. - 46. Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom, a u skladu sa Odlukama Skupštine povjerilaca od 28.03.2019. godine i Odbora povjerilaca od 31.05.2019. godine. Stečajni upravnik objavljuje:

 

                                                                 OGLAS O PRODAJI

 

Prodaje se imovina-potraživanje stečajnog dužnika Bobar banka a.d. Bijeljina - u stečaju u ukupnom iznosu od 9.558.230,77 KM, i to:

 

a) Potraživanje od dužnika "AQUA CTTY" d.o.o. Slobomir, Bijeljina, po osnovu obaveza iz Ugovora o kreditu broj 01-233-IRBRS/12 od 21.03.2012. godine, sa svim obezbjeđenjima plaćanja obaveza i sa svim sporednim pravima proisteklim iz tog potraživanja. Ukupno potraživanje na dan 31.05.2019. godine iznosi 4.598.297,42 KM:

b) Potraživanje od dužnika "VNC NEKRETNINE"d.o.o.Slobomir, Bijeljina, po osnovu obaveza iz Ugovora o dugoročnom kreditu br. 25-231/12 od 28.06.2012. godine, sa svim obezbjeđenjima plaćanja plaćanja obaveza i sa svim sporednim pravima proisteklim iz tog potraživanja. Ukupno potraživanje na dan 31.05.2019. godine iznosi 4.959.933,35 KM:

Početna cijena i cijena ispod koje se potraživanja pod a) i b) ne mogu prodati iznosi 8.200.000,00 KM.

 

USLOVI PRODAJE:

Ponuđena potraživanja se prodaju ustupaju uz naknadu u kompletu, u zatečenom imovinsko-pravnom statusu i u viđenom stanju u momentu prodaje/ustupanja i na Kupca/Prijemnika se prenosi obim potraživanja i svih ostalih prava vezanih za to potraživanje kojim Prodavac/Ustupilac raspolaže, sa svim rizicima koji se odnose na unovčenje imovine, preuzete kolaterale i statusom sudskih postupaka koji se odnose na to potraživanje, pa se naknadni prigovori neće uzimati u obzir.

U prodaji potraživanja kao kupci imovine mogu učestvovati sva lica koja su prethodno uplatila obezbjeđenje (depozit) u iznosu od 50.000.00 KM ili 25.565,00 EUR, najkasnije do 01.07.2019. godine.

 

Ponuda za kupovinu potraživanja dostavlja se u zatvorenim kovertama, koje se predaju lično ili putem pošte predate preporučenom poštanskom pošiljkom, a otvaraju se samo one ponude koje stignu Stečajnom dužniku najkasnije do 05.07.2019. godine u 10:00 časova, na adresu "Bobar banka" a.d. Bijeljina - u stečaju, ul. Karađorđeva br. 49, 76300 Bijeljina, sa naznakom broja ovog oglasa, kao i naznakom „NE OTVARAJ". U ponudi mora biti naveden iznos ponude, naziv potraživanja, broj transakcionog računa, ime ovlaštenog lica, njegova kopija identifikaeionog dokumenta, broj telefona i adresa, a uz istu se prilaže dokaz o uplati depozita za učešće u prodaji, izvod iz sudskog registra u originalu ili ovjerena kopija ne starija od 3 mjeseca, te JIB/PIB broj. Ako je ponuda dostavljena od strane fizičkog lica. ista treba da sadrži sve naprijed navedene podatke izuzev izvoda iz sudskog registra i JIB/PIB broja. Neće se razmatrati ponude koje ne sadrže jasno određen iznos na koji ponuda glasi, pozivaju se na neku drugu ponudu, koje su date pod uslovom ili se pozivaju na uslove koji nisu predviđeni u prodajnoj dokumentaciji i oglasu, te uz koje nije položen depozit u predviđenom roku.

Ponuđači lično ili posredstvom zakonskog zastupnika ili punomoćnika mogu pristupiti javnom otvaranju ponuda.

 

Za zaključenje Ugovora o ustupanju potraživanja prihvata se ponuda za koju se prilikom otvaranja koverti utvrdi da ispunjava sve uslove iz oglasa, te da ima najveću ponuđenu cijenu.

U slučaju pristizanja više ponuda sa istom ponuđenom cijenom, prednost ima ponuđač čija je ponuda prije zaprimljena kod stečajnog dužnika.

Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena, dužan je da pristupi zaključenju notarskog ugovora u roku od 8 dana od prijema obavještenja o proglašenom najuspješnijem ponuđaču i visini prihvaćene ponude. Rok za plaćanje naknade za ustupanje potraživanja je 15 dana od dana potpisivanja ugovora o ustupanju potraživanja, a u iznos naknade će se uračunati plaćeni iznos depozita. Naknada za ustupanje potraživanja, kao i obezbjeđenje (depozit) za učestvovanje u prodaji uplaćuju se na žiro-račun stečajnog dužnika Bobar banka a.d. Bijeljina - u stečaju broj: 551-790-22211520-49 otvoren kod Unicredit bank a.d. Banjaluka, a za devizne uplate na devizni račun otvoren kod Unicredit Bank ad Banjaluka, SWIFT: BLBABA22, IBAN: BA39 5517 9048 2115 3435, otvoren kod Unicredit bank a.d. Banja Luka.

Sastavni dijelovi ugovora predstavljaju ovi propisani uslovi prodaje. Depozit se ne vraća proglašenom Kupcu-Prijemniku, koji podnese ponudu koja ne sadrži obavezne elemente, ne potpiše ugovor o ustupanju, bude proglašen kupcem, a ne uplati naknadu za ustupanje u predviđenom roku i na propisani način, te ukoliko odustane od ponude.

Svaki ponuđač sa uredno uplaćenim depozitom dužan je potpisati izjavu o gubitku prava na povrat depozita u slučaju odustajanja od ponude, kao i ugovor o čuvanju povjerljivih podataka.

Svim ostalim ponuđačima čija ponuda ne bude prihvaćena uplaćeni depozit se vraća u roku od 8 radnih dana od javnog otvaranja ponuda.

Sve poreze, uključujući i PDV, naknade, provizije i sve ostale troškove koji nastanu u vezi sa zaključenjem i provedbom ugovora o ustupanju potraživanja snosi prijemnik potraživanja.

Javno otvaranje ponuda će se održati dana 05.07.2019. godine u 11:00 časova u prostorijama stečajnog dužnika Bobar banka ad Bijeljina - u stečaju, Karađorđeva 49, Bijeljina.

Pregled potraživanja, sve informacije i uvid u svu raspoloživu dokumentaciju, kao i preuzimanje dokumentacije    u vezi sa strukturom, obimom i stanjem navedene imovine, kao i stanjem imovinsko-pravnih odnosa i statusnih rješenja vezanih za imovinu koja je predmet prodaje, zainteresovani mogu dobiti svakim radnim danom od 10 do 13 časova u prostorijama Stečajnog dužnika u ul. Karađorđeva br. 49, Bijeljina, po potpisivanju ugovora o čuvanju povjerljivih podataka, a sve dodatne informacije mogu se dobiti putem kontakt tel. +387(0)55/233-345 ili +387(0)55/233-303. Pozivaju se članovi Odbora povjerilaca 'Bobar banke" a.d. Bijeljina - u stečaju da prisustvuju otvaranju prispjelih ponuda.

 

Oglas o prodaji se objavljuje u dnevnim novinama „Euroblic" Republika Srpska, oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Bijeljini i na web stranicama: www.bobarbanka.com i www.komorars.ba.

 

U Bijeljini, 03.06.2019. godine

 

Stečajni upravnik