TehSan d.o.o. Banja Luka

Više o TehSan d.o.o. Banja Luka

Pokretnina

TEHSAN doo Banja Luka u stečaju - Prva prodaja pokretne imovine stečajnog dužnika

"TEHSAN" d.o.o. Banjaluka za trgovnnu projektovanje,

izvođenje, grijanje i vodovodne instalacije, u stečaju

Ulica Srpskih pilota 62, Banjaluka

 

Broj: 57 OSt 127812 18 St

Datum, 14.5.2019. godine

 

Na osnovu člana 155. stav 1. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 16/16) i Odluke Skupštine povjerilaca donesene na ročištu u stečajnom postupku nad "TEHSAN" d.o.o. Banjaluka, u stečaju dana, 14.5.2019. godine, stečajni upravnik dana, 14.5.2019. godine, donosi:

 

                                                                               ZAKLjUČAK

         objavljuje se PRVA JAVNA LICITACIJA za prodaju pokretnih stvari (vozila, grijanje i                                                                                          vodovodne instalacije)

 

1. Prodaju se u cijelosti pokretne stvari "TEHSAN" d.o.o. Banjaluka, u stečaju, ulica Srpskih pilota 62: teretno vozilo Volkswagen, vozilo FIAT DUCATO, imovina koja se nalazi u skladištu Novakovići i imovina koja se nalazi u skladištu Srpskih pilota 62, Banjaluka. Na imovinn nema upisanih tereta.

2. Pokretne stvari se nalaze na tri lokacije u Banjaluci, i to: ulica Srpskih pilota 62, Novakovići bb i Veljka Mlađenovića (Incel).

Uvid u stanje predmetne opreme, količine, a koja je poimenično navedena u nalazu vještaka mašinske struke Alekse Nježića, sa svim opisima i tehničkim karakteristikama, zainteresovana lica mogu izvršiti svakog radnog dana, u vremenu od 16 do 18 časova na adresama: Banjaluka, ulica Srpskih pilota 62, Novakovići bb i Veljka Mlađenovića (Incel). Prethodno se najaviti pozivom na broj telefona 065/510-692.

3. Pokretne stvari se prodaju u viđenom stanju po principu "viđeno-kupljeno", bez garancije stečajnog upravnika i u postojećem pravnom statusu i naknadne reklamacije se neće razmatrati, a na kupca se prenose obim i prava kojim stečajni dužnik raspolaže u momentu prodaje.

4. Imovina se na prvoj licitaciji ne može prodati ispod 1/2 procijenjene tržišne vrijednosti. Procijenjena tržišna vrijednost imovine iznosi 70.728,33 KM. Prednost pri kupovini ima kupac koji je zainteresovan za svu imovinu.

Prodaja pokretne imovine prema priloženim specifikacijama sadržanim u Elaboratu stalnog sudskog vještaka mašinske struke Alekse Nježića, dipl. inž., moguća je pojedinačno i to prodaja: teretno vozilo Volkswageb, caddy, tip 9 K, godina proizvodnje 2003, čija procijenjena tržišna vrijednost iznosi 4.500,00 KM, vozilo FIAT DUCATO, dizel, godina proizvodnje 1999, čija procijenjena tržišna vrijednost iznosi 4.800,00 KM, imovina koja se nalazi u skladištu Novakovići, Banjaluka čija procijenjena tržišna vrijednost iznosi 36.880,97 KM, imovina koja se nalazi u skladištu Srpskih pilota 62, Banjaluka, čija procijenjena tržišna vrijednost iznosi 18.397,36 KM i imovina [osnovna sredstva) koja se nalazi u skladištu Srpskih pilota 62, Banjaluka, čija procijenjena tržišna vrijednost iznosi 6.150,00 KM.

5. Depozit za ponuđače koji su zainteresovani za učešće na licitaciji radi kupovine pokretne imovine je 10% procijenjene vrijednosti imovine koja se nudi na ovoj licitaciji. Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozite u skladu sa naznakom i napri)ed navedenim iznosom, i to najkasnije do 24 sata prije zakazane licitacije na transakcioni račun stečajnog dužnika br. 5520001858358558 kod Addiko Bank a.d. Banjaluka, i o izvršenoj uplati predoče dokaz. Nakon provjere uplate depozita licitiranju mogu pristupiti samo oni učesnici koji su uplatu izvršili u roku. Fizička lica mogu učestvovati na javnoj prodaji lično ili biti predstavljena po punomoćniku. Ako u nadmetanju učestvuju lično, dužna su radi dokaznvanja identnteta, prije početka nadmetanja pokazati stečajnom upravniku ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ako fizičko lice zastupa punomoćnnk, isti je obavezan predati stečajnom upravniku valjanu punomoć za zastupanje i dokaz o uplati depozita.

Pravna lica mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku ili punomoćnnku. Ukoliko pravno lnce predstavlja zakonski zastupnik isti je obavezan stečajnom upravniku predati na uvid Rješenje o upisu u sudski registar-original ili izvod iz registracije, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ukoliko pravno lice predstavlja punomoćnik, isti je obavezan da stečajnom upravniku preda na uvid valjanu punomoć i dokaz o uplati depozita.

6. Lica sa neurednom dokumentacijom za utvrđivanje identiteta ili bez navedene dokumentacije neće moći učestvovati u nadmetanju.

7. Sve direktne i indirektne troškove vezane za imovinu koja je predmet ove licitacije, pripadajuće takse i poreze u vezi sa pokretnim stvarima snosi kupac, a prodavac nakon prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodane stvari nikakvih obaveza. Isplatom kupoprodajne cijene i plaćanjem svih potrebnih poreza i taksi prestaju sve kupčeve obaveze prema prodavcu. Porezi i troškovi koji proističu iz ugovora o kupoprodaji, dodaju se na postignutu cijenu, i u cijelosti ih snosi proglašeni kupac. Troškove demontaže i transporta opreme, koja je predmet prodaje, snosi proglašeni kupac.

8. Nakon zaključenja nadmetanja utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se da je oprema prodata najpovoljnijem ponuđaču.

Ponude koje ne sadrže jasno određeni iznos ili se pozivaju na neku drugu ponudu ili na uslove koji nisu u oglasu, kao i uslovne ponude su nevažeće i neće ući u razmatranje.

Javna prodaja održaće se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač.

Pravila prodaje za učesnike licitacije biće objavljena neposredno prije održavanja licitacije.

9. Prodaja imovine obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja - licitacije dana, 31.5.2019. god. (petak), sa početkom u 14 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banjaluci, ul. Gundulićeva bb, u sali za licitacije/prizemlje.

10. Kupac čija cijena bude prihvaćena dužan je u roku od 7 dana zaključiti ugovor o kupoprodaji, a u roku od 15 dana nakon licitacije uplatiti na transakcioni račun stečajnog dužnika br. 5520001858358558 kod Addiko Bank a.d. Banjaluka izlicitirani iznos. Kupcu koji putem licitacije kupi ponuđenu cjelokupnu imovinu i izvrši uplatu kupoprodajne cijene stečajni dužnik predaje u posjed predmetnu imovinu u roku od 8 dana od dana izvršene uplate. Ukoliko kupac u predviđenom roku ne pristupi preuznmanju kupljene imovine prodavac mu nije dužan vratiti izlicitiranu cijenu.

11. Ukoliko kupac sa najpovoljnijom ponudom u roku ne uplati cijenu, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevaljanom i odrediti da je drugi kupac po redu stvarni kupac, n koji je dužan da uplati licitirani iznos u roku od 5 dana nakon isteka roka za prvog kupca. Ukoliko ni drugi ponuđač ne deponuje prodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača. Ukoliko kupac u navedenom roku ne ispuni obaveze u pogledu uplate kupolrodajne cijene, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita. Depozit koji je uplaćen od strane odabranog ponuđača-kupca, smatra se dijelom avansne uplate.

12. Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene vratiće se obezbjeđenje odmah ili najkasnije 3 dana nakon nadmetanja.

13. Ukoliko se na prvoj licitaciji ne pojavi ni jedan ponuđač, ista će se ponoviti najkasnije 30 dana nakon prve licitacije na istom mjestu i u isto vrijeme i sa objavom u službenim glasilima.

14. Ovaj oglas biće objavljen i na oglasnoj tabli suda, na oglasnoj tabli dužnika, dnevnom listu "Glas Srpske" i web stranicama: www.blkomorars.ba, www.komorars.ba, www.komorabih.ba,

 

Stečajni upravnik