TehSan d.o.o. Banja Luka

Više o TehSan d.o.o. Banja Luka

Nepoznato

TENDERI DODJELE UGOVORA OBJAVI TENDER LEGISLATIVA Pokretanje prethodnog postupka za utvrđivanje uslova za otvaranje postupka stečaja nad pravnim licem Tehsan d.o.o.Banja Luka

Okružni privredni sud u Banjaluci objavljuje da je Rješenjem broj: 57 0 St 127812 18 St, od 25.12.2018. godine, pokrenut prethodni postupak za utvrđivanje uslova za otvaranje postupka stečaja nad pravnim licem “Tehsan” d.o.o.Banja Luka, Ulica srpskih pilota broj 62, Banja Luka. Privremeni stečajni upravnik je Srećko Vidović iz Banjaluke, Ulica Save Ljuboje broj 18.

Rješenjem je određena privremena mjera kojom se zabranjuje stečajnom dužniku “Tehsan”d.o.o. Banja Luka, Ulica srpskih pilota broj 62, Banja Luka, da bez saglasnosti privremenog stečajnog upravnika raspolaže pokretnom i nepokretnom imovinom i novčanim sredstvima, kao i mjera zabrane pojedinačnih prinudnih izvršenja pokrenutih protiv stečajnog dužnika i ista se privremeno obustavljaju. Oglas o pokretanju prethodnog postupka za utvrđivanje uslova za otvaranje postupka stečaja objavljen je na oglasnoj tabli Suda 25.12.2018. godine.


(57 0 St 127812 18 St-su)