Nekretnina

TVORNICA KARTONA I AMBALAŽE doo Cazin u stečaju - Treća prodaja nekretnina stečajnog dužnika

OPĆINSKI SUD U BIHAĆU

Broj: 17 0 St 019594 11 St

 

Na osnovu odredbi Zakona o stečajnom postupku ("Sl. novine F BiH", br. 29/03,32/04 i 68/05), Odluke Skupštine povjerilaca o načinu unovčavanja imovine DOO TVORNICA KARTONA I AMBALAŽE Cazin - u stečaju od 17.12.2018. godine i usmenog zaključka stečajnog dusije od 14.05.2019.godine, Stečajni upravnik objavljuje:

 

                                                                       ZAKLJUČAK

Odreduje se TREĆE ročište za prodaju nepokretne imovine stečajnog dužnika upisane u Zemljišnim knjigama kod Općinskog suda u Cazinu, u skladu sa odredbama Zakona o izvršnom postupku F BIH, pobliže opisane u procjeni stalnog sudskog vještaka Nefić Amira, a prema LOT-ovima iz tabele u nastavku:

 

r/b

LOT-ovi za prodaju nepokretne imovine TKA Cazin u stečaju

Cijene u KM prema procjeni sudskog vještka

 

OTPADNE VODE-BIOLOŠKI BAZEN građevinske površine 559 m2, FILTER STANICA građevinske površine 862 m2, TALOŽNIKgrađevinske površine 525 m2, FLOKULATOR građevinske površine 223 m2

 

LOT 1

k.č.br. 1902/56 zv INCEL, kulture privredna zgrada površine 434 m2 i ekonomsko dvorište površine 10.138 m2, ukupne površine 10.572, upisana u PL br. 193/12 K.o.Ćoraltći po novom operatu, a što po starom operatu predstavija k.č.br. 349/33 privredna zgrada i ekonomsko dvorište površine 10.572, upisana u ZK ul.br.70 k.o. Ćoralići

1.094.489,23

 

UKUPNO LOT 1

 

 

DORADA - veliki pogon štamparije građev. površine 1.406 m2

 

LOT 4

suvlasnički udio u kč.br. 1902/12, zv. LOIĆKA, kulture upravna zgrada, površine 1.280 m2, upisana u PL br. 1681, ko. Ćoralići, posjednika „Tvomice kartona i ambalaže" d.o.o. Cazin, u stečaju i „Kaisermetal" d.o.o. Cazin, u stečaju, sa po 1/2 udjela, prema novom operatu, a kojoj prema starom operatu odgovara k.č. br. 885/7, zv. „Pod zgradom", kulture neplodno, upisana u zk.ul. br. 112, ko.SP_Cazin

840.009,20

 

UKUPNO LOT 4

 

 

PRIPREMA MASE građevinske površine 4.255 m2, CRPNA STANICA građevinske površine 93 m2, PUFER BAZEN građevinske površine 125 m2

 

LOT 6

kč.br. 1902/58 zv INCEL, kulture privnsdna zgrada površine 1.797 m2 i ekonomsko dvorište površine 1.510 m2, ukupne površine 3.307 m2. upisana u PL br. 193/12 ko.Ćoralići po novom operatu, a što po starom operatu predstavlja k.č.br. 879/7 privredna zgrada sa ekonomskim dvorištem površine 3.307 m2, upisana u ZK ul.br.112 k.o. Cazin

1.430.651,08

 

UKUPNO LOT 6

 

 

LABORATORIJA građevinske površine 863 m2

 

LOT 7

kč.br. 1902/17 zv LOIĆKA, kulture upravna zgrada površine 353 m2, upisana u PL br. 193/12 ko.Ćoralići po novom operatu, a što po starom operatu predstavlja kč.br. 885/11 zgrada fabrika površirte 353 m2, upisana u ZK ul.br. 112 ko. Cazin

259.557,64

 

UKUPNO LOT 7

 

 

KARTON HALA građevinske površine 10058 m2

 

 

PRIPREMA MAZIVA građevinske površine 93 m2

 

LOT 8

kč.br. 1902/53 zv INCEL, kulture privredna zgrada povtšine 4.859 m2 i ekonomsko dvorište površtne 8.374 m2, ukupne površine 13.233 m2, upisana u PL br. 193/12 ko.Ćoralići po novom operatu, a što po starom operatu predstavlja k.č.br. 879/8 privredna zgrada i ekonomsko dvorište površine 13.233 m2, upisana u ZK ul.br.112 ko. Cazin

3.556.30920

 

UKUPNO LOT  8

 

LOT 10

k.č.br. 1902/1 zv INCEL, kulture zemljište uz privrednu zgradu površine 44.994 m2, upisana u PL br. 193/12 ko.Ćoralići po novom operatu - pojedine parcele su u proceduri povrata kod nadležnog općinskog organa***

1.529.796,00

 

Prodaja će se obaviti usmenim javnim nadmetanjem na ročistu koje će se održati dana 27.05.2019. godine u 9,00 h u zgradi Općinskog suda u Bihaću, ul. Bosanska br.3,.

Prodaja će se vršiti prema LOT-ovima kako je navedeno u gomjoj tabeli. U LOT-ovima su navedeni objekti i zemljište koji čine neodvojivu cjelinu I mogu se prodavati samo LOT-ovi kao cjelina. Određuju se koraci za podizanje cijene tokom javnog nadmetanja od minimalno 100 KM da maksimalno 5.000 KM u odnosu na prethodno ponuđenu cijenu. Lica zainteresirana za kupovinu imovine mogu izvršiti uvid uz prethodnu najavu kod stečajnog upravnika. Konstatuje se da je vrijednost nepokretne imovine procijenjena od strane stalnog sudskog vještaka gradevinske struke Nefić Amira dana 11.01.2019. godine. Imovina se prodaje u trenutnom stanju u kojem se nalazi po sistemu "videno-kupljneo" I neće se uvažavati nikakve naknadne reklamacije kupaca. Prodavac zadržava pravo da odustane od prodaje pojedinih LOT-ova u bilo kojoj fazi postupka prodaje bez obaveze da kupcima nadoknadi bilo kakve troškove.

Ponuđači su dužni da se informišu da li na predmetnim nekretnama koje se prodaju ima ili nema upisanih tereta. Na trećem ročištu za javno nadmetanje ne mogu se nepokretnosti (pojedinačni LOT-ovi) prodati za manje od jedne četvrtine odutvrđene vrijednosti iz procjene sudskog vještaka. Početne ponude za na iznose manje od jedne četvrtine utvrđene vrijednosti neće biti razmatrane ni prihvaćene. Po završetku javnog nadmetanja, sastavit će se lista svih ponuđača koji su ponudili cijenu veću od 'A od početnih cijena određenih po sudskom vještaku za svaki predmet prodaje.

U javnom nadmetanju kao kupci mogu učestvovati samo lica koje su prethodno dala osiguranje i o tome predali dokaz stečajnom upravniku prije otvaranja ročista. Osiguranje iznosi 1/10 od utvrdene vrijednosti nekretnine s tim sto ne moze iznositi vise od 10.000,00 KM. Uplata osiguranja se vrši na žiro-račun prodavca d.o.o. "Tvornica kartona i ambalaže" Cazin - u stečaju koji se vodi kod "UniCredit bank" DD broj: 3385202216657780 s anaznakom broja predmeta 17 0 St 019594 11 St. Ponudačima čija ponuda ne bude prihvaćena, viatit ce se osiguranje odmah nakon zakljucenja javnog nadmelanja. Najbolji ponuđač - kupac duzan je da položi kupoprodajnu cijenu po kojoj je nekretnina prodana na račun prodavca - d.o.o. "Tvornica kartona i ambalaže" Cazin - u stečaju u roku od 30 dana, računajuci od dana dostave zaključka o prodaji.

Ako kupac u tom roku ne položi cijenu, njegova prodaja ce se proglasili nevaljanom i novim zaključkom odrediti daje nepokretnosl prodana drugom ponuđaču koji treba po prijemu tog zakljucka deponovati prodajnu cijenu u roku od 30 dana. Ukoliko drugi ponuđač ne polozi cijenu u ostavljenom roku, nekretnina će se ponuditi trećem ponudaču pod istim uvjetima. Ukoliko treći ponuđač ne položi cijenu u ostavljenom roku, nekretnina će se ponuditi slijedećem ponuđaču pod istim uvjetima. Isto će se primjeniti i na ostale ponuđače koji su ponudili cijenu iznad 1/4 utvrđene vrijednost po sudskom vještaku. Ako kupci u ostavljenim rokovima ne poloze prodajnu cijenu, stečajni upravnik može oglasili da je prodaja neuspjela i odrediti novu prodaju. Sve poreze i takse u vezi sa prodajom I prenosom prava vlasništva na nekretninama snosi kupac. Ovaj zaključak će se objaviti na oglasnoj tabli suda. Stranke mogu o svom trošku objaviti zaključak o prodaji u sredstvima javnog informisanja.

Pravna pouka: Protiv ovog zaključka nije dozvoljen pravni lijek.

 

Stečajni upravnik