APA-TERM d.o.o. Sarajevo

Više o APA-TERM d.o.o. Sarajevo

Pokretnina

APA TERM doo Sarajevo u stečaju - Prodaja opreme stečajnog dužnika za baždarenje vodomjera

"APA-TERM" d.o.o. u stečaju

ulica Aleja Bosne Srebrene br.22. Sarajevo

 

Broj: 65 OSt 685378 19 St

 

Na temelju Odluke Skupštine vjerovnika od 22.4.2019. godine stečajni upravitelj

                                                                                OGLAŠAVA

 

                                                                                       Prvu

                       Prodaju imovine stečajnog dužnika koja će se izvršiti, neposrednom pogodbom, 

                                                         uz prethodno    dostavljanje ponuda

 

Predmet oglasa je prodaja imovine stečajnog dužnika:

1. Stol za baždarenje vodomjera od Dn 15 do DN 40.

- Set za nastavaka za baždarenje vodomjera od DN 15 do DN 40

- Rezervoar za vodu 500 lit.

- Kota za vodu 500 lit. Sa sapnicama

Početna cijena za sve navedeno pod točkom 1 je KM 9.518,50.

 

2. Pumpa Hyidrovar-Lovara početna cijena KM 2.876,00

 

Imovina, koja je predmet prodaje je u vlasništvu stečajnog dužnika. Prodaja će se izvršiti ako bude dostavljena samo jedna ponuda, a ispunjava uvjete prodaje iz oglasa. Imovina se ne može prodati ispod najniže prodajna cijene. Cjelokupna imovina se prodaje u viđenom stanju i naknadne reklamacije se neće uvažavati. Kupcem će se smatrati onaj koji ponudi najveću cijenu. Ugovori sa kupcem se zaključuju u pisanoj formi. Potpisi osoba koji zaključuju ugovore moraju se ovjeriti i kod nadležnog organa. Ugovorenu cijenu kupac imovine je dužan položiti na račun stečajnog dužnika u roku od 5 dana računajući od dana zaključenog Ugovora o prodaji. Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne uplati cijenu u određenom roku, predmet prodaje će biti ponuđen slijedećem najpovoljnija ponuđaču. Sve poreze i troškove prodaje i prijenosa snosi kupac.

Ponude dostaviti u roku od 10 dana od objave oglasa na adresu stečajnog upravitelja: Velimir Didak, Petra Svačića 82, pp. 67, 72250 Vitez. (Sa naznakom ponuda, predmet br. 65 0 St 685378 19 St. ne otvarati) Detaljnije podatke o opremi koja je predmet prodaje može se saznati na licu mjesta, kao i obaviti fizički pregled iste, uz prethodnu najavu na telefon broj: 063 658 444.

 

Stečajni upravitelj