Bosna d.d. Cazin

Više o Bosna d.d. Cazin

Nekretnina

BOSNA dd Cazin u stečaju - Prodaja stana u vlasnišvu stečajnog dužnika

D.D. "Bosna" - u stečaju
Ul. Hasana Mujezinovića 57/77200 Cazin

Broj: 17 O St 029235 05 St -39/2019
Cazin, 07. 05. 2019.

Na osnovu člana 101-103. Zakona o stečajnom postupku ("Službene novine F BiH" broj 29/03,32/04,68/05 i 42/06), Odluka Odbora povjerilaca broj 1- ODLUKA/15 od 05.06. 2015. godine i OP Vl-bb od 14.06. 2016. godine, u postupku unovčavanja stečajne mase stečajnog dužnika D.D. "Bosna" - u stečaju, Cazin (U daljem tekstu: Prodavač) Stečajni upravnik, objavljuje:

 

                                                                                       OGLAS
      ZA PETU JAVNU PRODAJU NEKRETNINA I PRIPADAJUĆEG ZEMLJIŠTA STEČAJNOG DUŽNIKA DOO                                                        "Bosna"- u stečaju, Cazin, PUTEM JAVNOG NADMETANJA

 

A/ Popis predmeta prodaje:

Red. br.

NAZIV-LOKACIJA

OZNAKA K-Č/P.L.

POVRŠINA

POČETNA CIJENA

LOTI

Stan u Cazinu

-Ul. Bošnjačkih šehida,

stan br. 1-zgrada "Knjižara"

Zgrada "Knjižara"

56 m2

= 34.000,00 KM

 

B/ Uslovi i način prodaje:

1.Imovina se prodaje pojedinačno po Lotovima.

2.Navedene cijene predstavljaju početne cijene, a prodaja će se vršiti u skladu sa odredbama člana 102. t.l. Zakona o stečajnom postupku ("Službene novine F BiH" broj 29/03, 32/04, 42/06 i 4/17).

3.Imovina se prodaje u viđenom stanju i po cijenama koje su utvrđene od strane odbora povjerilaca Prodavca.

5.Prodaja imovine javnim nadmetanjem održaće se 14. Juna  2019. godine (petak) u 09,00 sati u prostorijama Općinskog suda u Bihaću-Bosanska 4 - Soba broj 3 l/II.

6. Uslovi prodaje:

- Imovina će se prodavati metodom usmenog javnog nadmetanja pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju Zakonom propisane uslove.

- javno nadmetanje održat će se i ako na njemu učestvuje samo jedan podnosilac prijave, koji ispunjava uslove iz Oglasa.

- strani državljani imaju pravo učešća uz uslov da budu zadovoljene odredbe Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u BiH.

- na javnom nadmetanju mogu učestvovati pravna i fizička lica koja izvrše polog novčanih sredstava u visini od 10% početne cijene.

- Uplatu izvršiti na transakcijski račun Prodavca: 1374906007009433 otvoren kod   ASA Banka d.d.Sarajevo, Filijala Cazin, sa naznakom: Peta javna prodaja -Lot broj jedan Uplate izvršiti najkasnije do 12. juna (srijeda ) 2019. godine do 13,00 sati.

Uplatnicu-nalog za uplatu pologa ponuđač je obavezan dostaviti do petka 14. 06. 2019. do 08,30 sati u prostorije Općinskog suda u Bihaću-Bosanska 4 - soba broj 3 l/II.

- Depozit se uračunava u postignutu prodajnu cijenu, a ponuđač sa najvišom ponudom biće proglašen pobjednikom-najpovoljnijim kupcem.

- Postignutu cijenu na javnom nadmetanju, umanjenu za iznos osiguranja, kupac je dužan uplatiti u roku od 7 (sedam) dana od dana okončanja nadmetanja-proglašenja pobjednika. Sve poreze i troškove uknjižbe i prenosa snosi kupac.

- Strana fizička lica i pravna lica kao ponuđači moraju dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova po osnovu reciprotiteta među državama pri sticanju vlasništva, ili ispunjavanju uslova za primjenu Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u BiH.

- imovina se prodaje po o principu "viđeno-kupljeno", te se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu neće uvažavati.

- ako najpovoljniji pouđač ne uplati ukupnu postignutu prodajnu cijenu u naznačenom roku, smatraće se daje odustao, te gubi pravo na povrat garancije-depozita, a kupcem se proglašava drugo rangirani, odnosno treće rangirani ponuđač u istom Lot-u.

- U nekretninama koje su predmet prodaje LOT I, nalaze se pokretne stvari kojise koriste i čuvaju u svrhu naplate troškova Izvršnog postupka Općinskog suda u Cazinu broj 20 0 1 047718 17 1 od 20.03.2019. godine

- Imovina koja je predmet prodaje može se pogledati radnim danima u periodu od 08-14 sati,

- Dodatne infonnacije na telefon je 062 693 685.