IZGRADNJA doo Bihać

Više o IZGRADNJA doo Bihać

Nekretnina

IZGRADNJA doo Bihać u stečaju - Prodaja poslovnih prostora u Bihaću

„IZGRADNJA" d.o.o. BIHAĆ u stečaju

Adresa: Miroslava Krleže br. 2

 

Na osnovu člana 99. stav 2. i člana 101. Zakona o stečajnom postupku (»Službene novine Federacije BiH«, broj 29/03, 32/04, 68/05, 42/06 i 52/18), Odluke Odbora povjerilaca, stečajni upravnik «IZGRADNJA» d.o.o. BIHAĆ U STEČAJU, objavljuje:

 

                                                                                       OGLAS

                                                    O PRVOJ PRODAJI IMOVINE LOT 1, 2,3, 4, 5, 6 i 7

 

Prodaja imovine će se vršiti putem usmenog javnog nadmetanja, a ista će se održati dana: 17.06.2019. godine (Dana: PONEDELJAK) sa početkom u 9 sati u Općinskog suda u Bihaću, ul. Bosanska 11, soba 40/111, Općina Bihać.

 

I.   NEPOKRETNA IMOVINA

BROJ LOT-A

OPIS NEKRETNINE KOJE ČINE NAVEDENI LOT

CIJENA U KM

LOT 1

Poslovni prostor - Lokal 2, Lamela Dl - BLOK 11;

Prostorije poslovnog prostora - Lokal 2, Smještene su u prizemlju stambeno-poslovnog objekta BLOK 11, Izgrađenog u naselju Ozimice 2 - Dilatacija Dl u Bihaću. Poslovni prostor je završen na nivou grubih građevinskih radova. Površina poslovnog prostora - Lokal 2 - SPO BLOK 11 - Dl. Poslovni prostor je smješten u prizemlju ukupne površine 41,38 m: plus spremište lokala 2 - podrum površine 27,04 m2

65.880,00

LOT 2

Poslovni prostor - Lokal 3, Lamela Dl - BLOK 11;

Prostorije poslovnog prostora - Lokal 3, Smještene su u prizemlju stambeno-poslovnog objekta BLOK 11, Izgrađenog u naselju Ozimice 2 - Dilatacija Dl u Bihaću. Poslovni prostor je završen na nivou grubih građevinskih radova. Površina poslovnog prostora - Lokal 3 - SPO BLOK 11 - Dl. Poslovni prostor je smješten u prizemlju ukupne površine 21,91 m2 plus spremište lokala 2 - podrum površine 24,09 m2

40.746,00

LOT 3

Poslovni prostor - Lokal 4, Lamela D1 - BLOK 11;

Prostorije poslovnog prostora - Lokal 4, Smještene su u prizemlju stambeno-poslovnog objekta BLOK 11, Izgrađenog u naselju Ozimice 2 - Dilatacija Dl u Bihaću. Poslovni prostor je završen na nivou grubih građevinskih radova. Površina poslovnog prostora - Lokal 4 - SPO BLOK 11 - Dl. Poslovni prostor je smješten u prizemlju ukupne površine 15,21 m2

18.252,00

 

LOT 4

Poslovni prostor - Lokal 2, Lamela D4 - BLOK 11;

Prostorije poslovnog prostora - Lokal 2, Smještene su u prizemlju stambeno-poslovnog objekta BLOK 11, Izgrađenog u naselju Ozimice 2 - Dilatacija D4 u Bihaću. Poslovni prostor je završen na nivou grubih građevinskih radova. Površina poslovnog prostora - Lokal 2 - SPO BLOK 11 - D4. Poslovni prostor je smješten u prizemlju ukupne površine 32,22 m2

38.664,00

LOT 5

Poslovni prostor - Lokal 3, Lamela D4 - BLOK 11;

Prostorije poslovnog prostora - Lokal 3, Smještene su u prizemlju stambeno-poslovnog objekta BLOK 11, Izgrađenog u naselju Ozimice 2 - Dilatacija D4 u Bihaću. Poslovni prostor je završen na nivou grubih građevinskih radova. Površina poslovnog prostora - Lokal 3 - SPO BLOK 11 - D4. Poslovni prostor je smješten u prizemlju ukupne površine 26,94 m2

31.788,00

LOT 6

Poslovni prostor - Lokal 4, Lamela D4 - BLOK 11;

Prostorije poslovnog prostora - Lokal 4, Smještene su u prizemlju stambeno-poslovnog objekta BLOK 11, Izgrađenog u naselju Ozimice 2 - Dilatacija D4 u Bihaću. Poslovni prostor je završen na nivou grubih građevinskih radova. Površina poslovnog prostora - Lokal 4 - SPO BLOK 11 - D4. Poslovni prostor je smješten u prizemlju ukupne površine 40,89 m2

49.068,00

LOT 7

Poslovni prostor - Lokal 3, Lamela D5 - BLOK 11;

Prostorije poslovnog prostora - Lokal 3, Smještene su u prizemlju stambeno-poslovnog objekta BLOK 11. Izgrađenog u naselju Ozimice 2 - Dilatacija D5 u Bihaću. Poslovni prostor je završen na nivou grubih građevinskih radova. Površina poslovnog prostora - Lokal 3 - SPO BLOK 11 - D5. Poslovni prostor je smješten u prizemlju ukupne površine 44,34 m2 plus spremište lokala - podrum 30,42 m2

71.460,00

 

II NAČIN PRODAJE IMOVINE

- Imovina se prodaje u zatečenom stanju. Imovina će se prodavati usmenim nadmetanjem, a početna cijena za usmeno javno nadmetanje ne može biti manja od ponuđene cijene u oglasu. Sva pravna ili fizička lica, imaju pravo učešća na usmenom nadmetanju, NAKON UPLATE DEPOZITA. 1

- Minimalni iznos pojedinačno ponuđenog iznosa (podizanje cijene) u usmenom dijelu nadmetanja iznosi 3.000,00 KM, a maksimalni iznos pojedinačnog iznosa (podizanje cijene) u usmenom dijelu nadmetanja iznosi 10.000,00 KM od utvrđene početne vrijednosti svakog pojedinačnog dijela ponuđene imovine.

- Imovina se može pogledati dva dana prije dana održavanja javnog nadmetanja od 11 do 14 sati, uz predhodnu najavu na telefon: 062/299-823.

 

III. USLOVI PRODAJE I ROKOVI PODNOŠENJA PRIJAVE ZA IMOVINU

- Pravo učešća na javnom nadmetanju za prodaju nepokretne imovine imaju sva pravna i fizička lica koja do 17.06.2019 godine uplate depozit u iznosu od 3.000,00 KM pojedinačno za svaki Lot na na račun stečajnog dužnika broj: 1344901001147453 otvoren kod ASA BANKA DD Sarajevo Poslovnica Cazin, sa naznakom: Osiguranje za učešće na javnom nadmetanju za Lot: (broj lota), ako dokaz je treći primjerak o uplati ili mogu uplatu sredstava kao depozit izvršiti i na blagajni stečajnog dužnika pred sami početak licitacije, tj. usmenog javnog nadmetanja.

- Ukoliko ponuđač sa najvišom ponudom za nepokretnu imovinu, ne deponuje prodajnu cijenu u predviđenom roku, od dana zaključka 30 dana, gubi pravo na povrat osiguranja u visini od 1.482,00 KM (iznos čini nužne troškove stečajnog dužnika u koracima objave, održavanja prodaje, itd.), ukoliko bude proglašen kupcem i ne uplati ponuđenu cijenu, a razlika od 1.5018,00 KM, će se vratiti prvom ponuđaču u roku od 90 dana, a prodaja će se smatrati neuspjelom, a imovina iz Lot-a će se dodijeliti drugoplasiranom, odnosno trećeplasiranom, ukoliko drugoplasirani ne ispuni propisanu proceduru. I drugoplasiranom i trećeplasiranom ponuđaču, ukoliko u rokovima ne uplate postignutu cijenu se vrši povrat depozita samo u iznosu od 1.5018,00 KM, a 1.482,00 KM se zadržava za pokriće nužnih troškova stečajnog dužnika. Ponuđačima, osim tri prvoplasirana, vratit će se priloženo osiguranje nakon zaključenja javne prodaje, umanjeno za 100,00 KM, koji služe za pokriće bankarskih i drugih nužnih troškova za povrat depozita. Drugoplasirani, odnosno trećeplasirani kupac dužan je deponovati - uplatiti prodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana obavještenja daje prvoplasirani kupac odustao, odnosno drugoplasirani, a obavještenje će dostaviti stečajni upravnik i pozvati drugoplasiranog, odnos trećeplasiranog ponuđača da mora uplatiti postignutu cijenu u roku od 30 dana, od dana prijema obavještenja.

- Kupac Lot-a prije nadmetanja potpisuje Izjavu daje upoznat i sa podacima iz katastarskog i zemljišnoknjižnog ureda, u smislu vanknjižnog i knjižnog vlasništva, odnosno etažiranju poslovnih prostora.

- Prodaja se vrši po načelu "VIĐENO KUPLJENO" i naknadne reklamacije se neće uvažavati, te svaki kupac ima pravo da prije izlaska na javni poziv izvrši uvid u javne knjige koje se vode za navedene nakretnine o svom trošku kod nadležnih službi i sudova, tj. uvid u Izvod urbanističkog plana Grada Bihaća, kopije katastarskog plana, zemljišnoknjižne izvadke, a sve u cilju sticanja činjeničnog stanja na terenu i u dokumentaciji od sudova, službi i nalaza i mišljenja vještaka geodetske i građevinske struke. Stečajni dužnik ne odgovara za stvarnu kvadraturu, prema nalazu i na licu mjesta.

- Kupac nepokretne imovine snosi sve troškove vezane za uspostavljanje vlasništva na nekretnini: troškove PDV-a ukoliko se dodaju, poreza, izrade i ovjere ugovora u vezi sa prodajom nekretnina, taksom i drugim troškovima u vezi s imovinom.

- Svaki Lot se prodaje kao cjelina, te za svaki Lot zainteresirani kupac mora predujmiti odgovarajući predujam.

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
Povezani oglasi