Pokretnina

BEMUST doo Sarajevo u stečaju - Prodaja mašina u vlasništvu stečajnog dužnika

„BEMUST" Export Import d.o.o - u stečaju

Ulica Put Famosa 38

71210 Ilidža- Sarajevo

Broj: 65 0 St 561957 16 St

 

Na osnovu člana 101. i člana 103. Zakona o stečajnom postupku F BiH, i na osnovu saglasnosti razlučnih povjerilaca, stečajni upravnik objavljuje

 

                        JAVNI POZIV ZA PRODAJU POKRETNE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA

                                                     putem javnog nadmetanja – licitacije

 

Predmet prodaje je sljedeća imovina:

 

R.b r

Naziv

Procijenjena vrijednost

1

Štanc mašina SANWA,

proizvođač "Ansa manifacturing CO" LTD Japan;

tip: TPR-1060-se II

sfer. broj 200347-4, god.proizv 2007

147.970,55

2

Linija za lijepljenje kutija,

proizvođač "DURAN MAKINA" Turska,

tip OMEGA ALLPRO 90-25,

ser.broj 9007025 E 3003, god. proizv. 2007

100 040,70

3

Linija nadograđena sa automatskom sekcijom,

tip OMEGA BRAILLE EMBESSING SECTION, proizvođač DURN MAKINA Turska, god. proizv. 2007

41.730,00

4

Mješaona boja, tip PIC SOL ID 3 STX                      proizvođač INKAMAKER, Italija,Hetler TOLEDO ser.br. 1383, god.proizv. 2002

41.072,43

5

Komora za sušenje flexo folija,

proizvođač "Alternativa" d.o.o Sarajevo, tip: sa sistemom grijanja "TERMO EXTRA" god.proizv. 2011

35.000,00

6

Mašina za destilaciju

proizvođač SOLVENT REKLAMER

tip: MOBIL TERM 605

ser.br. IST 122 ATEX, god.proizv. 2010

14.381,84

7

Alati za izrezivanja ambalažnih kutija (ukupno 338 komada)

marka: MARBACH 

50.400,00

UKUPNO

430.595,52

 

1. Uvid u predmet prodaje zaintersirani kupci mogu obaviti utorkom i četvrtkom od 10:00 do 13:00 sati, u prostorijama sjedišta društva, a kontakt osoba je Fadil Hadžić, telefon 062/108-379.

 

2. Predmeti prodaje se prodaju u stanju viđenom-kupljeno.

 

3. Pravo učešća u ovom postupku imaju pravna i fizička lica koja dostave pismenu ponudu i izvrše uplatu depozita od 10 % početne cijene opreme za koje podnose ponudu, a maksimalno u iznosu od 10 000,00 KM, na račun stečajnog dužnika broj 1011-0400-7131-4677 otvoren kod Privredne banke Sarajevo najkasnije do 25.05.2019 godine.

 

4. Prijava treba sadržavati:

- Podatke o ponuđaču, kopiju identifikacijskog dokumenta, kontakt telefon ili e-mail.

- Za pravne osobe, uvjerenje o poreskoj registraciji sa identifikacijskim brojem, ime i prezime odgovorne osobe i ovlaštenje za učešće u postupku licitacije.

- Redni broj i naziv opreme za koju se podnosi ponuda.

- Iznos ponude izražen u KM.

- Doka/ o uplati depozita.

 

5. Ponuđač može jednom prijavom ponuditi kupovinu više stavki ponuđene opreme.

 

6. Otvaranje ponuda će se održati u prostorijama „Bemust" d.o.o - u stečaju, na adresi ulico Put Famosa 38 u Hrasnici, u četvrtak, 30.05.2019 godine u 11:00 časova.

 

7. Postupak licitacije se provodi pojedinačno za svaku ponuđenu stavku opreme.

Svaki učesnik može usmeno ponuditi cijenu uvećanu minimalno za licitacioni iznos od 1.000,00 KM. Postupak licitacije se ponavlja sve dok se dostavljaju veće ponude.

Licitacija će se zaključiti kada i poslije trećeg poziva, i pretekom roka od 3 minute, nije dostavljena veća ponuda. Učesnici u postupku mogu izjaviti prigovor na provedeni postupak licitacije. O postupku licitacije se vodi zapisnik.

 

8. Konačnu saglasnost na postignutu cijenu će dati razlučni povjerilac.

 

9. Ponuđač će o prihvaćanju ponude, biti obaviješten u roku od 7 dana nakon zatvaranja licitacije.

 

10. Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena, dužan je u roku 3 dana uplatiti licitiranu cijenu na Žiro račun stečajnog dužnika broj 1011-0400-7131-4677 otvoren kod Privredne banke Sarajevo.

 

11. Uplaćeni depozit se odabranom ponuđaču uračunava u postignutu cijenu.

Ako izabrani ponuđač odustane od kupovine, nakon što je njegova ponuda prihvaćena, gubi pravo na povrat uplaćenog depozita.

Licitirani predmet će se dodijeliti sljedećem ponuđaču, prema visinom ponuđenog iznosa

Učesnicima licitacije čije ponude nisu prihvaćene, uplaćeni depozit će se vranu u roku od 8 dana . 

 

12. Predmete prodaje, kupac je dužan preuzeti u roku od 3 (tri) dana, nakon izvršene uplate.

Ponude u zatvorenim kovertama dostaviti na adresu:

„BEMUST" Esport Import d.o.o - u stečaju

P.P. 41

71240 Hadžići

sa naznakom „Ponuda po javnom pozivu".